Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tarbijakaebuste liigitamine ja nendest teatamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tarbijakaebuste liigitamine ja nendest teatamine

 

KOKKUVÕTE:

teatis (KOM(2009) 346 (lõplik)) tarbijakaebuste ja -päringute liigitamise ning nendest teatamise ühtlustatud metoodika kohta

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

 • Teatises käsitletakse eeliseid, mis kaasnevad tarbijate* kaebuste* liigitamise ja nendest teatamise ühtlustamisega kogu Euroopa Liidus (EL). Neid peetakse oluliseks indikaatoriks, mis näitab, kas ühtne turg toimib või mitte.
 • Teatises soovitatakse rakendada ühtlustatud vabatahtlikku metoodikat.

PÕHIPUNKTID

 • Ühtlustatud metoodika aluseks on järgmised põhimõtted:
  • andmed peavad olema võrreldavad muude andmetega, näiteks tarbijarahulolu kajastavate andmetega tarbijaturgude tulemustabelis;
  • metoodika peab põhinema ÜRO eratarbimise liigitusel kuluartiklite lõikes;
  • see peab tagama probleemideta ülemineku praeguselt liigitamiselt uue ühtlustatud mudeli kasutamisele;
  • rakendamiskulud peavad olema võimalikult väikesed ja kaebusi käsitlevatele organisatsioonidele vastuvõetavad;
  • seda peab saama kohandada turu arengu kohaselt.
 • Metoodika koosneb kolmest osast:
  • kaebusega seotud üldteave;
  • teave kaebusega seotud majandussektori kohta;
  • kaebuse tüübiga seotud teave.

Teatisele järgnes 2010. aastal Euroopa Komisjoni soovitus tarbijakaebuste ja -päringute* liigitamise ning nendest teatamise ühtlustatud metoodika kasutamise kohta.

 • Soovituses sätestatakse:
  • andmed, mida kaebusi käsitlevad organisatsioonid peavad koguma ja registreerima;
  • andmete töötlemise ja edastamise viis.
 • Komisjon kasutab turgude ning tarbijatingimuste ja -käitumise jälgimiseks mitmesuguseid meetodeid. Nende hulka kuuluvad:
  • uuringud, mis käsitlevad tarbijate ja jaemüüjate suhtumist piiriülesesse kaubandusse ning mille abil komisjon mõõdab ühtse turu lõimitust tarbija vaatenurgast ning tarbijatingimusi ELi riikides; nende uuringute põhjal koostatakse tarbijate tulemustabel;
  • tarbijaturu järelevalve uuringud, mis lähtuvad sellest, et pakutavaid kaupu ja teenuseid, tarbijate usaldust jaemüüjate ning tarnijate vastu, tarbijaid puudutavaid probleeme ja tarbijate rahulolu oleks lihtne võrrelda. Nende põhjal koostatakse tarbijate tulemustabel, mis kajastab enam kui 40 kaupade ja teenuste turu näitajaid;
  • üksikasjalikud uuringud konkreetsetes tarbijaküsimustes (nt uuring, mis käsitleb sotsiaalmeedia, veebimängude ja mobiilirakenduste kaudu turundamise mõju laste käitumisele);
  • finantstoetus, et rajada või täiustada IT-süsteeme, mida kasutatakse kaebuste kohta ühtlustatud andmete saatmiseks komisjonile.
 • Tarbijakaebuste eksperdirühm on võrgustik, mis loodi selleks, et aidata rakendada komisjoni soovitust ühtlustatud metoodika kasutamise kohta. Rühm annab nõu küsimustes, mis on seotud metoodika rakendamisega, ja muudes küsimustes, mis võivad esile kerkida seoses soovitusega.

TAUST

 • Kaebuste ühtlustatud liigitamine ELi tasandil on oluline ELi ja riiklikele reguleerivatele asutustele, tarbijaorganisatsioonidele ning samuti ELi tarbijatele.
 • Andmed on kogu ELis otseselt võrreldavad, tänu millele saavad ametiasutused kõnealustele tõenditele tuginedes tarbijate probleemidele nii ELi kui ka ELi riikide tasandil kiiremini ja sihipärasemalt reageerida. Kogutud andmete põhjal on riiklikel ametiasutustel ja reguleerijatel võimalik paremini reageerida uutele suundumustele, saada terviklikum ülevaade turgudest ning asjaolusid teiste riikidega kergemini võrrelda.

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Tarbija: füüsiline isik, kes tegutseb väljaspool oma kaubandus-, majandus-, ametialast või kutsetegevust

Tarbijakaebus: konkreetse ettevõtja suhtes rahulolematuse väljendus, mille tarbija esitab kaebusi menetlevale asutusele

Tarbijapäring: teabe või nõuande küsimine, millega tarbija pöördub kaebusi menetleva asutuse poole, kuid mis ei ole kaebus

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele tarbijakaebuste ja -päringute liigitamise ning nendest teatamise ühtlustatud metoodika kohta (KOM(2009) 346 (lõplik), 7.7.2009)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 12. mai 2010. aasta soovitus tarbijakaebuste ja -päringute liigitamise ning nendest teatamise ühtlustatud metoodika kasutamise kohta (K(2010) 3021 (lõplik))

Viimati muudetud: 25.08.2016

Top