Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mänguasjade ohutuse tagamine Euroopa Liidus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mänguasjade ohutuse tagamine Euroopa Liidus

Enne turul kättesaadavaks tegemist peavad kõik Euroopa Liidus valmistatud või sinna imporditud mänguasjad vastama rangetele ohutusnõuetele. Neid ohutusnõudeid tuleb aeg-ajalt ajakohastada, et võtta arvesse tehnika arengut ja teadussaavutusi.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta.

KOKKUVÕTE

Enne turul kättesaadavaks tegemist peavad kõik Euroopa Liidus valmistatud või sinna imporditud mänguasjad vastama rangetele ohutusnõuetele. Neid ohutusnõudeid tuleb aeg-ajalt ajakohastada, et võtta arvesse tehnika arengut ja teadussaavutusi.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

2009. aasta direktiivis sätestatakse ohutusnõuded, millele peavad ELis kättesaadavaks tehtud mänguasjad vastama. Selles loetletakse tarneahelas osalevate ettevõtjate (alates tootjast kuni jaemüüjani) konkreetsed kohustused. Nende nõuete eesmärk on kindlustada avalike huvide, nagu näiteks tervise- ja ohutuse ning keskkonnakaitse kõrge tase ning õiglase konkurentsi tagamine ühenduse turul.

OLULISEMAD PUNKTID

  • Mänguasjad on tooted, mis on konstrueeritud või ette nähtud mängimiseks üksnes või muu hulgas alla 14-aastastele lastele.
  • Tootega detailselt kursis olevad tootjad peavad tagama, et need mänguasjad vastavad kõigile kohaldatavatele ohutusnõuetele.
  • Importijad tohivad lasta kolmandatest riikidest turule ainult selliseid mänguasju, mis vastavad kõigile kohaldatavatele ohutusnõuetele.
  • Levitajad ja jaemüüjad peavad hoolikalt tegutsema, tagamaks vastavuse asjakohastele ohutusnõuetele.
  • Riiklikud ametiasutused teostavad turujärelevalvet.
  • Põhilistele ohutusnõuetele vastavatel mänguasjadel peab olema EÜ vastavusdeklaratsioon ja toodetele peab olema kinnitatud CE-vastavusmärgis. Neid tohib müüa kogu ELis.
  • Käesolevat direktiivi ei kohaldata järgmiste mänguasjade suhtes: avalikuks kasutamiseks ettenähtud mänguväljakute varustus, avalikuks kasutamiseks ettenähtud mänguautomaadid, sisepõlemismootoriga mängusõidukid, mänguaurumasinad, lingud, katapuldid jms heiteseadmed.
  • Käesolevat direktiivi ajakohastatakse aeg-ajalt, tavaliselt mänguasjades kasutatavatele kemikaalidele (nt kaadmium, baarium või bisfenool A) ohutute piirnormide sätestamiseks.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/48/EÜ

20.7.2011 Välja arvatud II lisa III osa (kemikaaliohutusnõuded): 20.7.2013

20.1.2011

ELT L 170, 30.6.2009, lk 1-37

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2012/7/EL

20.7.2013

20.1.2013

ELT L 64, 3.3.2012, lk 7 ja 8

Määrus (EL) nr 681/2013

20.7.2013

-

ELT L 195, 18.7.2013, lk 16 ja 17

Direktiiv 2014/79/EL

21.12.2015

21.12.2015

ELT L 182, 21.6.2014, lk 49-51

Direktiiv 2014/81/EL

21.12.2015

21.12.2015

ELT L 183, 24.6.2014, lk 49-51

Direktiiv 2014/84/EL

1.7.2015

1.7.2015

ELT L 192, 1.7.2014, lk 49-51

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1-849).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1-1355).

Viimati muudetud: 02.01.2015

Top