Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tarbijakrediidilepingud

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tarbijakrediidilepingud

Krediidituru arenguga Euroopa Liidus (EL) peavad kaasnema tarbijate suuremad õigused. Riiklike sätete ühtlustamine peab võimaldama ka piiriüleste krediitide soodustamist.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiiv 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ.

KOKKUVÕTE

Krediidituru arenguga Euroopa Liidus (EL) peavad kaasnema tarbijate suuremad õigused. Riiklike sätete ühtlustamine peab võimaldama ka piiriüleste krediitide soodustamist.

MIS ON SELLE DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selles direktiivis ühtlustatakse Euroopa Liidu riikide õigus- ja haldusnorme, milles käsitletakse krediiti, mis antakse kaupade ja teenuste ostmise rahastamiseks (puhkus, kaubad, uus auto jne) laenavatele tarbijatele. See avab Euroopa tarbijalaenude turu, parandades samas lepingutingimuste läbipaistvust ja tarbijakaitse taset.

Direktiivi ei kohaldata siiski krediidilepingute suhtes:

 • mis on tagatud hüpoteegiga ja mida reguleerib direktiiv 2014/17/EL elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta;
 • mis on allkirjastatud maa või vara omandamiseks, mis on hõlmatud direktiiviga 2014/17/EL;
 • mille kogusumma on alla 200 euro või üle 75 000 euro. Hiljemalt 21. märtsiks 2016 (kuupäev, milleks direktiiv 2014/17/EL tuleb üle võtta) tuleb direktiivi kohaldada tagatiseta krediidilepingute suhtes, mille eesmärk on võimaldada renoveerida elamukinnisvara üle 75 000 euro suuruses summas.

PEAMISED ASPEKTID

Kui krediidi reklaamimisega on hõlmatud selle krediidi maksumusega seonduvad aspektid (näiteks intressimäär), siis peab reklaamis andma standardteavet, mis põhineb iseloomulikul näitel ja sisaldab muu hulgas järgmist:

 • intressimäär ja üksikasjad kulude kohta;
 • krediidi summa;
 • krediidi kulukuse aastamäär, mis näitab protsendi kujul kõiki kohustuslikke kulusid, et krediiti saada (laenu intressimäär, haldustasu, kohustuslikud kindlustusmaksed, tagatistasud).

Laenude andja peab andma lepingueelses etapis mõistliku aja jooksul arusaadavat teavet pakutava krediidi põhiliste omaduste kohta. Selles sisalduvad muu hulgas:

 • krediidilepingu kestus;
 • krediidi kogusumma;
 • laenuintress ja sellele intressile kohaldatavad tingimused;
 • krediidi kulukuse aastamäär ja tarbijal maksta tulev kogusumma;
 • maksete summa, arv ja sagedus;
 • lepinguga seotud või sellest tulenevad tasud;
 • maksete hilinemise või tasumata jätmise tagajärjed.

Tarbijad peaksid saama teavet standardkujul.

Ka krediidileping peab sisaldama sarnast teavet sarnasel kujul.

Laenude andjad peavad:

 • andma tarbijatele kohaseid selgitusi tagamaks, et viimased saavad valida lepingu, mis vastab nende vajadustele ja rahalisele olukorrale;
 • hindama enne lepingu allkirjastamist klientide maksevõimelisust, austades samas tarbijate õigust saada pärast krediidi andmebaasiga tutvumist teada, et nende krediidiavaldus jäeti rahuldamata.

Tarbijatel on:

 • õigus 14 päeva jooksul lepingust taganeda ilma seda põhjendamata;
 • õigus oma krediit igal ajal enne tähtaega tagasi maksta, kui kreeditor saab õiglase ja objektiivselt põhjendatud kompensatsiooni.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 11. juunil 2008 ja see tuli üle võtta hiljemalt 11. juunil 2010.

Lisateave on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebilehe tarbijaõigustele pühendatud lehel.

Vt ka täiendavat teavet tarbijakrediidi direktiivi, teiste direktiiviga seonduvate küsimuste ja selle rakendamise kohta.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2008/48/EÜ

11.6.2008

11.6.2010

ELT L 133, 22.5.2008, lk 66-92

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2014/17/EL

20.3.2014

21.3.2016

ELT L 60, 28.2.2014, lk 34-85

Viimati muudetud: 05.01.2015

Top