Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vähese tähtsusega abi üldist majandushuvi pakkuvatele teenustele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vähese tähtsusega abi üldist majandushuvi pakkuvatele teenustele

Käesolev määrus täiendab vähese tähtsusega riigiabi üldisi eeskirju ja sätestab kõrgema ülemmäära üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele.

AKT

Komisjoni määrus (EÜ) nr 360/2012, 25. aprill 2012, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes.

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõikes 1 sätestatakse, millised meetmed kujutavad endast riigiabi. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõikes 3 nõutakse üldpõhimõtteliselt Euroopa Komisjoni teavitamist riigiabist, et komisjon saaks hinnata, kas abi võib lugeda siseturuga kokkusobivaks. Nõukogu määruse (EÜ) nr 994/98 artikliga 2 volitatakse komisjoni kehtestama määrusega vähese tähtsusega abi eeskirja, mille kohaselt ei peeta väikseid abimeetmeid riigiabiks, sest need ei mõjuta liikmesriikide vahelist konkurentsi ja/või kaubandust ning seetõttu ei kohaldata nende suhtes aluslepingu artikli 108 lõikes 3 sätestatud teatamismenetlust.

Käesolev määrus täiendab üldist vähese tähtsusega abi määrust (komisjoni määrus (EÜ) nr 1998/2006), mida kohaldatakse üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava abi suhtes. Sellisest abist pole vaja teatada, kui üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavale ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi kogusumma ei ületa 500 000 eurot kolme majandusaasta jooksul ja kumuleerumise tingimused on täidetud. Erinevalt sellest on üldises vähese tähtsusega abi määruses sätestatud ülemmäär ainult 200 000 eurot.

Järelevalve

Kui liikmesriik kavatseb ettevõtjale anda käesoleva määruse kohast vähese tähtsusega abi, teatab ta asjaomasele ettevõtjale kirjalikult:

  • kavandatava abisumma;
  • üldist majandushuvi pakkuva teenuse, mille osutamiseks abi antakse;
  • asjaolust, et abi on vähese tähtsusega.

Liikmesriik nõuab asjaomaselt ettevõtjalt enne abi andmist kirjalikku või elektroonilist kinnitust muu vähese tähtsusega abi kohta, mida ta on saanud käesoleva määruse või muu vähese tähtsusega abi määruse alusel kahel eelmisel majandusaastal ja jooksval majandusaastal. Liikmesriik peab veenduma, et uus summa ei suurenda asjaomasele ettevõtjale antud vähese tähtsusega abi kogusummat üle 500 000 euro suuruse ülemmäära.

Teise võimalusena võivad liikmesriigid luua oma territooriumil osutatava vähese tähtsusega abi keskregistri.

Viited

Akt

Jõustumine – kehtiv kuni

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 360/2012

29.4.2012–31.12.2018

ELT L 114, 26.4.2012

Viimati muudetud: 14.01.2013

Top