Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mootorsõidukid – ELi konkurentsiõiguse grupierand

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mootorsõidukid – ELi konkurentsiõiguse grupierand

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 461/2010 – Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamine mootorsõidukisektoris teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaselt tehakse erandeid vertikaalsetele kokkulepetele*, millest tulenev piisav kasu kaalub üles konkurentsivastase mõju. Määrusega (EL) nr 461/2010 antakse mootorsõidukisektorile konkreetne grupierand seoses vertikaalsete kokkulepetega, mis käsitlevad uute mootorsõidukite ostmist, müüki või edasimüüki, kõnealuste sõidukite remondi- ja hooldusteenuste pakkumist ning varuosade turustamist.

Uute mootorsõidukite ostmise, müügi ja edasimüügiga seotud vertikaalsed kokkulepped

Määruse (EL) nr 461/2010 alusel kohaldatakse määrust (EL) nr 330/2010 uute mootorsõidukite ostmise, müügi ja edasimüügiga seotud vertikaalsete kokkulepete suhtes.

Mootorsõidukite järelturuga seotud vertikaalsed kokkulepped

Määruse (EL) nr 461/2010 alusel kohaldatakse määrust (EL) nr 330/2010 ka mootorsõidukite varuosade ostmise, müügi ja edasimüügi ning mootorsõidukite remondi- ja hooldusteenuste pakkumise tingimustega seotud vertikaalsete kokkulepete suhtes, kui kokkulepe vastab komisjoni määrusega (EL) nr 330/2010 sätestatud erandi tegemise nõuetele ning ei sisalda järgmisi määruses (EL) nr 461/2010 kirjeldatud raskekujulisi piiranguid:

  • piirang, mis käsitleb mootorsõidukite varuosade müüki valikulise turustussüsteemi liikmete poolt;
  • tarnija ja mootorsõidukite tootja kokkuleppest tulenev piirang, mis käsitleb varuosade või remondivahendite tarnija võimalust müüa neid kaupu volitatud või sõltumatutele turustajatele, remonditöökodadele või lõppkasutajatele;
  • sõidukiosi mootorsõiduki esialgsel kokkupanemisel kasutava mootorsõidukite tootja ning selliste sõidukiosade tarnija vahelisest kokkuleppest tulenev piirang, mis käsitleb tarnija võimalust märgistada tarnitud sõidukiosad nähtaval viisil oma kaubamärgi või logoga.

Määruse nr 19/65/EMÜ kohaselt võib Euroopa Komisjon otsustada, et kui samalaadsete vertikaalsete piirangute paralleelsed võrgustikud hõlmavad üle 50% asjaomasest turust, ei kohaldata käesolevat määrust vertikaalsete kokkulepete suhtes, mis sisaldavad kõnealuse turuga seotud konkreetseid piiranguid.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 1. juunil 2010 ja kehtib kuni 31. maini 2023.

TAUST

Konkurents: mootorsõidukeid käsitlevad õigusaktid

PÕHIMÕISTED

* Vertikaalne kokkulepe – kokkulepe või kooskõlastatud tegevus, mida rakendatakse kahe või enama ettevõtja vahel, kes kõik tegutsevad tootmis- või turustamisahela eri tasanditel, ja mis käsitleb tingimusi, mille alusel osalised võivad teatavaid kaupu või teenuseid osta, müüa või edasi müüa.

ÕIGUSAKT

Komisjoni 27. mai 2010. aasta määrus (EL) nr 461/2010 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes mootorsõidukisektoris (ELT L 129, 28.5.2010, lk 52–57)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 2. märtsi 1965. aasta määrus nr 19/65/EMÜ asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes (EÜT 36, 6.3.1965, lk 533–535). Määruse nr 19/65/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni 20. aprilli 2010. aasta määrus (EL) nr 330/2010 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes (ELT L 102, 23.4.2010, lk 1–7)

Viimati muudetud: 04.01.2016

Top