Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Suitsetamise ennetamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Suitsetamise ennetamine

KOKKUVÕTE:

nõukogu soovitus suitsetamise ennetamise ja tubakatoodete tarbimise piiramise algatuste kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON SOOVITUSE EESMÄRK?

Selles kutsutakse ELi riike üles kohaldama rida õiguslikke ja/või teisi meetmeid, et pärssida inimeste, eriti noorte, suitsetama hakkamist. See sisaldab tubaka müügi, reklaami ja propageerimise kontrolle.

PÕHIPUNKTID

 • Hoidmaks ära tubaka müümist lastele ja noorukitele, kutsutakse ELi riike üles:
  • nõudma tubakatooteid müüvatelt inimestelt kontrollimist, et nende kliendid ei oleks alaealised;
  • veenduma, et tubakatooted eemaldatakse poodide iseteeninduslettidelt;
  • piirama alaealiste juurdepääsu tubakamüügimasinatele;
  • piirama täiskasvanute juurdepääsu kaugmüügile, mis toimub näiteks interneti teel;
  • keelustama tubakatoodetele sarnanevate laste maiustuste ja mänguasjade müügi;
  • keelama sigarettide müügi ükshaaval või pakkides, kus on alla 19 sigareti.
 • Tubaka reklaamimise ja propageerimise ohjeldamiseks kutsutakse ELi riike üles keelama:
  • tubakamarkide nimede kasutamise mitte-tubakatoodete ja -teenuste juures;
  • reklaamesemed nagu tuhatoosid, välgumihklid, päikesevarjud ja tubaka näidised;
  • allahindlused, kingitused, autasud või võimalused osaleda tubakaga seonduvas reklaammängus või -võistlusel;
  • kuulutustahvlid, plakatid ja teised tubaka või sellega seonduvate toodete sise- ja välisreklaami vormid;
  • tubaka või sellega seonduvate toodete reklaami kinodes;
  • teised otsesed või kaudsed tubakatoodete reklaamimise ja sponsoreerimise vormid.
 • ELi riike kutsutakse lisaks üles:
  • nõudma tootjatelt, importijatelt ja suurkauplejatelt, et nad teavitaksid neid rahasummast, mille nad kulutavad reklaamile, turustamisele, sponsorlusele ja müügiedendusele;
  • võtma töösiseruumides, kinnistes avalikes kohtades ja ühistranspordis aset leidva passiivse suitsetamise mõju vähendavaid meetmeid. Eelisjärjekorras tuleks tegelda haridus-, tervishoiu- ja lasteasutustega;
  • jätkama suitsetamisvastaste strateegiate arendamist, eriti terviseõpetuse kaudu;
  • kaasama noori inimesi suitsetamisvastastesse tegevustesse;
  • kasutama hinnapoliitikat, et vähendada tubakatarbimist;
  • kontrollima, kas kehtestatud meetmeid rakendatakse;
  • teavitama Euroopa Komisjoni võetud meetmetest iga kahe aasta järel.
 • Komisjoni kutsutakse üles:
  • jälgima ja hindama võetud meetmeid;
  • esitama aasta jooksul arvates siseriikliku teabe saamisest aruande;
  • kaaluma, kas on vaja võtta veel meetmeid.
 • Komisjon on teinud suitsetamise ärahoidmise edendamiseks mitu algatust. Siia kuuluvad kampaaniad, nt „Eks-suitsetajad on peatamatud”, ja tubakatootjate toetuste kaotamine.
 • Siduvates õigusaktides, mis on vastu võetud 2003. aastal (direktiiv 2003/33/EÜ) ja asendatud 2014. aastal (direktiiv 2014/40/EL), sätestatakse kogu ELis kehtivad nõuded tubaka ja sellega sarnaste toodete, nt elektrooniliste sigarettide, tootmiseks, esitlemiseks ja müügiks.
 • 2009. aastal kutsuti ELi riike uue soovitusega üles tõhustama meetmeid, et kaitsta inimesi passiivse suitsetamise eest tööl, avalikes kohtades ja ühistranspordis.

TAUST

Neljandik (26%) eurooplastest suitsetab. Suitsetamine on kõige suurem ennetatava surma ja haigestumise üksikpõhjus ELis, kus sureb suitsetamisega seonduvalt igal aastal umbes 700 000 inimest.

Lisateavet leiate tubakapoliitika teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 2. detsembri 2002. aasta soovitus suitsetamise ennetamise ja tubakakontrolli parandamise algatuste kohta (ELT L 22, 25.1.2003, lk 31–34)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/33/EÜ, tubakatoodete reklaami ja sponsorlusega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta liikmesriikides (ELT L 152, 20.6.2003, lk 16–19).

Direktiivi 2003/33/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/40/EL, tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (ELT L 127, 29.4.2014, lk 1–38). Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 30. novembri 2009. aasta soovitus suitsuvaba keskkonna kohta (ELT C 296, 5.12.2009, lk 4–14)

Viimati muudetud: 03.05.2016

Top