Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi alkoholistrateegia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi alkoholistrateegia

KOKKUVÕTE:

strateegia ELi riikide toetamiseks alkoholist põhjustatud kahju vähendamisel – KOM(2006) 625 (lõplik)

KOKKUVÕTE

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatisega luuakse strateegia ELi riikide toetamiseks alkoholi kuritarvitamisega seotud tervise-, sotsiaal- ja majandusprobleemide vähendamisel.

Strateegias määratletakse prioriteetsed teemad ja meetmete tasandid ning loetletakse ELi riikides heade tavade soodustamiseks võetavad meetmed. Samuti kutsutakse sellega kõiki teisi huvitatud osapooli üles võtma meetmeid alkoholiga seotud kahjude vähendamiseks. Euroopa Komisjoni tegevus on täiendanud selles valdkonnas rakendatud riiklikke strateegiaid.

PÕHIPUNKTID

Viis prioriteeti

 • 1.

  Noorte, lasteja veel sündimata laste kaitsmine , sh kolm konkreetset eesmärki:

  • ohjeldada alkoholi tarvitamist alaealiste hulgas ja vähendada alkoholi kuritarvitamist noorte hulgas;
  • vähendada alkoholiprobleemidega perede laste kannatusi;
  • vähendada alkoholi tarvitamist raseduse ajal.
 • 2.

  Alkoholiga seotud liiklusõnnetustes vigastatute ja hukkunute arvu vähendamine

 • 3.
  Alkoholist põhjustatud kahju vähendamine täiskasvanute hulgas ja alkoholi kahjuliku mõju vähendamine töökohtadel ning konkreetsed eesmärgid:
  • vähendada alkoholist põhjustatud füüsilisi ja vaimseid häireid;
  • vähendada alkoholist põhjustatud surmajuhtumite arvu;
  • teavitada tarbijaid, et nad suudaksid teha teadlikke valikuid;
  • aidata kaasa alkoholiga seotud probleemide vähendamisele töökohtadel.
 • 4.

  Teavitamine, harimine ja teadlikkuse tõstmine, kusjuures erilise tähelepanu all on alkoholi kuritarvitamise mõju

  • lootele;
  • alaealistele alkoholitarbijatele;
  • töö tulemuslikkusele ja sõiduki juhtimise võimele.
 • 5.

  Ühtse tõenditekogu koostamine, toetamine ja pidamine, st võrreldava teabe kogumine mitmel teemal, näiteks

  • alkoholitarbimise tasemed;
  • joomisharjumused;
  • alkoholi sotsiaalne ja tervisemõju.

Toetus ELi riikidele

Käesoleva strateegia raames on ELi ülesandeks täiendada ELi riikide jõupingutusi, et lisada nende meetmetele väärtust ja aidata ELi riikidel teha koostööd ühiste probleemidega tegelemisel.

Jaanuaris 2014 algatati kolmeaastane ühismeede alkoholist põhjustatud kahju vähendamiseks (RARHA), mida rahastatakse ELi terviseprogrammi alusel. Selle eesmärk on toetada ELi riikide jõupingutusi ühiste prioriteetide rakendamisel vastavalt ELi alkoholistrateegiale ning aidata neil tegelda alkoholist põhjustatud kahjudega ja neid vähendada.

Strateegia rakendamine

 • 2013. aasta aruandes tõdeti, et enamik ELi riike oli oma alkoholistrateegiat uuendanud ja tugevdanud ELi strateegias näidatud suunas.
 • Selles leiti, et viie prioriteetse teemaga ELi strateegia on andnud selgeid tulemusi ELi riikide meetmete toetamisel.
 • Koordineerituse parandamiseks ja ELi riikide tõhusamaks toetamiseks võiks suurendada riikliku alkoholipoliitika ja seonduvate meetmete komitee (CNAPA) nähtavust ning võtta kasutusele mitmeaastase tegevuskava.
 • Huvirühmadele võiks soovitada ELi alkoholi- ja tervisefoorumi tegevuses osalemist.

TAUST

Alkoholipoliitika

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Euroopa Liidu strateegia liikmesriikide toetamiseks alkoholist põhjustatud kahju vähendamisel (KOM(2006) 625 (lõplik), 24.10.2006)

Viimati muudetud: 13.01.2016

Top