Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 851/2004, millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus (ECDC).
 • Keskuse missiooniks on nakkushaigustest inimeste tervisele tulenevate olemasolevate ja tekkivate ohtude
  • väljaselgitamine,
  • hindamine ja
  • nendest teavitamine.
 • Määrusega sätestatakse keskuse struktuur, selle koosseis ja töökorraldus.

PÕHIPUNKTID

Missioon

ECDC missioon on nakkushaigustest inimeste tervisele tulenevate olemasolevate ja tekkivate ohtude väljaselgitamine, hindamine ja nendest teavitamine.

Nende eesmärkideni jõudmiseks ECDC

 • otsib, kogub, võrdleb, hindab ja levitab asjaomaseid teaduslikke ja tehnilisi andmeid;
 • pakub sõltumatuid teaduslikke arvamusi ning teaduslikku ja tehnilist abi, sh koolitust;
 • jagab teavet Euroopa Komisjonile, ELi riikidele ja asutustele (nt Euroopa Toiduohutusamet ja Euroopa Ravimiamet) ning rahvatervise alal tegutsevatele rahvusvahelistele organisatsioonidele (nt Maailma Terviseorganisatsioon);
 • koordineerib keskuse missiooni valdkondades tegutsevate organisatsioonide võrgustumist ja juhib sihtotstarbeliste seirevõrgustike toimimist;
 • vahetab teavet, teadmisi ja parimaid kogemusi ning hõlbustab ühistegevuste väljatöötamist ja täideviimist.

Ülesanded

ECDC peamised ülesanded on järgmised:

Struktuur

ECDC koosseis on järgmine.

 • Haldusnõukogu, mille koosseisu kuulub
  • üks liige igast ELi riigist (28) ning samuti Islandilt, Liechtensteinist ja Norrast;
  • kaks Euroopa Parlamendi määratud liiget;
  • kolm komisjoni esindavat ja tema määratud liiget.

Haldusnõukogu tagab ECDC missiooni teostamise ja ülesannete täitmise, võttes vastu selle tööprogrammi ja finantseeskirjad.

 • Direktor, keda abistab väikesearvuline põhipersonal. Direktor vastutab ECDC igapäevase juhtimise eest, koostades tööprogrammi ja viies selle ellu.
 • Nõuandev kogu, mis moodustatakse pädevate riiklike ametiasutuste esindajatest. See on mehhanism terviseohtudega seotud teabe vahetamiseks ning teadmiste kogumiseks.

Haiguste programmid

ECDC tegevus seoses konkreetsete haigustega on korraldatud seitsme horisontaalse programmi kaudu:

Rahvatervise mikrobioloogia programm

Lisaks konkreetsete haigustega seotud programmidele juhib ECDC rahvatervise mikrobioloogia programmi. Selle eesmärk on tugevdada Euroopa ekspert- ja referentslaborite suutlikkust ning soodustada nendevahelist koostööd.

Teavitamine

ECDC tagab oma veebilehel oleva meediakeskuse kaudu üldsusele kiire, objektiivse, usaldusväärse ja kergesti juurdepääsetava teabe keskuse tegevuse ja töötulemuste kohta.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 20. mail 2004.

TAUST

Nakkushaigused võivad olla tõsiseks ohuks inimeste tervisele, sest need võivad levida väga lühikese ajaga üle kogu maailma. EL asutas ECDC selleks, et suuta epideemia (nt äge raskekujuline respiratoorne sündroom ehk SARS) korral kiiresti ja tõhusalt reageerida.

ECDC on tegutsenud 2005. aasta maist ja asub Stockholmis (Rootsi).

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 851/2004, millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus (ELT L 142, 30.4.2004, lk 1–11)

Viimati muudetud: 11.01.2016

Top