Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse loomise kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega sõnastatakse uuesti nõukogu määrus (EMÜ) nr 302/93 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) kohta, et võtta arvesse uusi tarbimisviise, eelkõige erinevate ainete üheaegset tarbimist, mille puhul ebaseaduslikke narkootilisi aineid tarbitakse koos seaduslike narkootiliste ainete või ravimitega.

PÕHIPUNKTID

Keskuse eesmärk on anda ELi institutsioonidele ning ELi riikidele narkootikume ja narkomaaniat käsitlevat objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat teavet.

EMCDDA pakub poliitikakujundajatele andmeid, mis on vajalikud narkootikumidega seotud õigusaktide ja strateegiate asjatundlikuks koostamiseks. Samuti jagab keskus asjatundjatele ja valdkonnas tegevatele isikutele teavet parimate tavade ning narkootikume ja narkomaania tagajärgi käsitlevate uute uurimisvaldkondade kohta.

Peamised ülesanded

EMCDDA peamised eesmärgid:

 • narkootikumide ja narkomaania kohta ELi riikidest ja koostööd tegevatest kolmandatest riikidest olemasolevate andmete kogumine ja nende analüüs;
 • andmete võrdlemine, et aidata kaasa siseriikliku ja ELi uimastipoliitika hindamisele;
 • andmete ja teabe levitamine narkootikumidega seotud olukorra ja arengutendentside kohta;
 • koostöö ELi asutuste (nt Europol ja Eurojust) ning ÜRO erialaste allasutustega, nagu UNODC (ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo).

Eelistegevusalad

Keskus keskendub järgmistele eelisvaldkondadele:

 • narkootikumidega seonduva olukorra ja arengutendentside jälgimine (eriti nende, mis seonduvad erinevate ainete üheaegse tarbimisega);
 • narkootikumidega seonduvate probleemide puhul kasutatud lahenduste jälgimine ning ELi riikide vahel parimate tavade vahetamise soodustamine;
 • varajase teabevahetuse süsteemi haldamine ja uute psühhoaktiivsete ainetega* seonduvate ohtude hindamine;
 • selliste vahendite väljatöötamine, mis aitavad Euroopa Komisjonil ja ELi riikidel viia läbi asjaomase poliitika seiret ja hindamist.

Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Teabevõrk (Reitox)

Selleks, et täita oma peamist ülesannet anda usaldusväärset ja võrreldavat teavet narkootikumide kohta, on EMCDDA loonud konkreetse vahendi riigipõhiste andmete ühtlustatud viisil kogumiseks võrgustiku Reitox kaudu.

Reitox ühendab siseriiklikke teabesüsteeme ning see on EMCDDA peamine vahend narkootikume ja narkomaaniat käsitlevate andmete ning metoodikaalase teabe vahetamiseks ELis.

Võrgustiku Reitox kaudu kogutud teavet kasutatakse

 • ELi narkootikumidealase tegevuskava rakendamise seireks;
 • abiks soovituste koostamisel asjakohaste siseriiklike ravi-, ennetus- ja kahjude vähendamise meetmete korraldamiseks.

Võrgustik koosneb ühest teabekeskusest igas EMCDDAs osalevas ELi riigis ja komisjoni teabekeskusest.

Organisatsioon ja tegevus

Keskuse asukoht on Lissabonis (Portugal). Sellel on haldusnõukogu, mida abistab eelarve-, täitev- ja teaduskomitee. Teaduskomitee esitab arvamusi keskuse tegevust puudutavates teaduslikes küsimuses.

EMCDDA hoiab tihedaid sidemeid võrgustiku Reitox riiklike teabekeskuste ja teiste partnerorganisatsioonidega.

EMCDDA täidab oma ülesandeid vastavalt kolmeaastasele strateegiale, milles on määratletud keskuse tegevuse peamised eesmärgid nimetatud konkreetsel ajavahemikul. Aastateks 2016–2018 vastuvõetud strateegia ja töökava alusel püüab keskus aidata kaasa Euroopa turvalisemaks ja tervislikumaks muutmisele. Selle põhitähelepanu on koondunud kolmele peamisele tegevusvaldkonnale:

 • tõendite esitamine ja teadmiste vahetamine, mis hõlmab aastatel 2016–2018 EMCDDA pakutavaid tooteid (nt juhised, uuringud jne) ja teenuseid (nt nõustamine) ning samuti sidusrühmadele ja partneritele (nt teadlased) pakutavat koolitust;
 • EMCDDA seiretegevusel põhinevad varajased hoiatused ja ohuhinnangud, sh ELi varajase hoiatamise süsteem ning uute narkootikumide riskihinnangud, arengutendentsid ja ohud;
 • olukord, võetavad meetmed ja arengutendentside analüüsimine, millega püütakse igal aastal anda ajakohane ülevaade narkootikumide nõudlusest ja pakkumisest koos teabega mitmesuguste meetmete kohta, mida saab võtta kasutamise ennetamiseks, kahjude vähendamiseks või raviks ning probleemidega põrkunud narkootikumide kasutajate paranemisele ja sotsiaalsele reintegratsioonile kaasa aitamiseks.

Põhilisi tegevusvaldkondi täiendavad kolm valdkonnaülest tegevusvaldkonda:

 • teabe kogumine ja haldamine;
 • kogu tegevuse (nt teadustegevus) kvaliteedi tagamine ja
 • koostöö partneritega ELi tasandil ning kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Keskuse kolmeaastase strateegia raames koostatakse ka spetsiifilised iga-aastased töökavad.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 16. jaanuaril 2007.

TAUST

EMCDDA loodi aastal 1993. ELi detsentraliseeritud asutuste hulka kuuluv keskus alustas tegevust 1995. aastal Lissabonis. Aastal 2015 tähistas ta 20 aasta möödumist narkootikumidega seotud olukorra seire alustamisest Euroopas.

PÕHIMÕISTE

* Psühhoaktiivsed ained – ained, mis mõjutavad pärast allaneelamist inimese psüühilist talitlust.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 376, 27.12.2006, lk 1–13)

Viimati muudetud: 03.02.2016

Top