Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tööalaste õiguste kaitsmine ettevõtte omandiõiguse ülemineku korral

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tööalaste õiguste kaitsmine ettevõtte omandiõiguse ülemineku korral

KOKKUVÕTE:

Direktiiv 2001/23/EÜ – töötajate õiguste kaitsmise kohta ettevõtte või ettevõtjate omandiõiguste ülemineku korral

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse kogu Euroopa Liidu ulatuses kehtivad töötajate õigused nende töökohaks oleva ettevõtte või ettevõtja omandiõiguste ülemineku korral ning samuti võõrandaja ja omandaja kohustused.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Direktiiv kehtib igat tüüpi töösuhetele, olenemata järgmisest:

tehtud või tehtavate töötundide arv;

töölepingu tüüp (tähtajatu, tähtajaline või ajutine).

See kehtib kõigi majandustegevusega tegelevate riigi- või eraettevõtjate suhtes, olenemata sellest, kas nad tegutsevad kasusaamise eesmärgil või mitte.

Omandiõiguse üleminek

Omandiõiguse üleminek võib toimuda lepingu alusel toimuva ülemineku või ühinemise tulemusena.

Omandavast isikust või ettevõttest saab talle üleantud ettevõtte tööandja.

Töösuhete üleminek

Ettevõtte üleminek ei ole töölt vabastamise aluseks. Töölt vabastamine võib toimuda ainult majanduslikel, tehnilistel või organisatsioonilistel põhjustel.

Omandiõiguse üleminekul säilivad töötajate õigused ja kohustused nii, nagu need on sätestatud olemasolevas töölepingus või töösuhtes.

Üleläinud ettevõtte kollektiivlepinguga töötajatele säilivad lepingutingimused kogu selle kestuse jooksul. Riigi valitsus võib seda perioodi piirata, kuid mitte lühemale perioodile kui üks aasta.

Töötajate õigused ja kohustused, mis tulenevad täiendavast sotsiaalkaitsesüsteemist, üle ei lähe. Kuid riigi valitsus võib rakendada meetmeid, et kaitsta nende süsteemide alusel saadud õigusi pensionihüvitistele.

Töötajate õigused ja kohustused ei säili, kui üleminek toimub maksejõuetus- või pankrotimenetluse raames. Riigi valitsus võib rakendada meetmeid selleks, et takistada maksejõuetusmenetluse kasutamist töötajate õiguste eemaldamiseks.

Töötajate esindusisikud

Töötajate esindusisikud peavad jätkama oma rollis ülemineku ajal seni, kuni nende tagasinimetamine on võimalik. Töötajate esindamine peab jätkuma, sh pankroti- või maksejõuetusmenetluse korral.

Esindusisikutega tuleb konsulteerida enne, kui rakendatakse töötajaid puudutavaid meetmeid.

Nii vana kui ka uus tööandja peavad teavitama töötajaid või nende esindusisikuid mõistliku aja jooksul:

ülemineku kuupäevast või kavandatud kuupäevast;

ülemineku põhjustest;

ülemineku juriidilistest, majanduslikest ja sotsiaalsetest tagajärgedest töötajatele;

töötajate suhtes kavandatavatest meetmetest.

Kui vastavas ELi riigis on võimalik kasutada vahekohtumenetlust, võib neid teavitus- ja konsulteerimisnõudeid piirata juhtudele, kus üleminek mõjutab negatiivselt suurt hulka töötajaid.

TAUST

Töötingimused – ettevõtete üleminek

ÕIGUSAKT

Nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Nõukogu direktiiv 2001/23/EÜ

11.4.2001

16.2.1979

EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16–20

Direktiivi 2001/23/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 06.10.2015

Top