Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Renditöötajate võrdne kohtlemine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Renditöötajate võrdne kohtlemine

Euroopa õigusakt parandab renditöötajate kaitset, tagades peamisi töö- ja töölevõtmistingimusi silmas pidades võrdse kohtlemise. Selle õigusaktiga kehtestatakse renditöö kasutamise raamistik, et aidata tõhusalt kaasa töökohtade loomisele ja paindlike töövormide arendamisele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/104/EÜ renditöö kohta.

KOKKUVÕTE

Rendiagentuurid võtavad tööle renditöötajaid, kes lähetatakse ajutiselt kasutajaettevõtja alluvusse töötama. Peamisi töö- ja töölevõtmistingimusi silmas pidades on samu tööülesandeid täitvatel renditöötajatel ja ettevõtjate poolt otse tööle võetud töötajatel üldjuhul õigus võrdsele kohtlemisele.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõikide majandustegevusega tegelevate avalik-õiguslike ja eraõiguslike rendiagentuuride ja kasutajaettevõtjate suhtes, olenemata sellest, kas nad tegutsevad kasusaamise eesmärgil või mitte. Liikmesriigid võivad pärast tööturu osapooltega konsulteerimist võtta vastu otsuse mitte kohaldada käesolevat direktiivi teatavate riiklike programmide, iseäranis kutseõppe, integratsiooni või ümberõppe raames sõlmitud töölepingute suhtes.

Töö- ja töölevõtmistingimused

Võrdse kohtlemise põhimõte kehtib peamiste töö- ja töölevõtmistingimuste kohta, nagu

  • tööaeg, ületunnitöö, vaheajad, puhkeaeg, öötöö, pühad ja riigipühad;
  • töötasu.

Samuti tuleb töötajaid võrdselt kohelda seoses

  • rasedate naiste ja imetavate emade kaitsega;
  • laste ja noorukite kaitsega;
  • meeste ja naiste võrdse kohtlemisega ning
  • kaitsega igasuguse soo, rassi või etnilise päritolu, usu, uskumuse, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise eest.

Siiski võivad liikmesriigid anda tööturu osapooltele loa määratleda renditöötajatele eri töö- ja töölevõtmistingimused.

Pärast tööturu osapooltega konsulteerimist võivad liikmesriigid samuti anda võimaluse teha võrdse töötasu maksmise põhimõtte suhtes erand nendele renditöötajatele, kellel on alaline tööleping ja kes saavad lähetustevahelisel ajal jätkuvalt töötasu.

Juurdepääs töökohtadele, koolitusele ja teenustele

Renditöötajatel peab olema vabadus sõlmida kasutajaettevõtjaga oma lähetuse lõppedes tööleping. Sellest tulenevalt tuleb neid hoida kursis vabade alaliste töökohtadega. Renditöötajate osalemist koolitusprogrammides tuleb ergutada nii rendiagentuurides kui ka kasutajaettevõtjates.

Renditöötajatele tuleb võimaldada juurdepääs kasutajaettevõtja hüvedele ja ühisteenustele (eelkõige sööklatele, lastehoiu võimalustele ja transpordile) ning seda üldjuhul teiste töötajatega samadel tingimustel.

Esindamine ja teavitamine

Töötajaid esindavad organid luuakse vastavalt ettevõttes või käitaja juures töötavate töötajate arvu alusel väljaarvutatud künnisele. Renditöötajaid arvestatakse selles arvutuses kas nendega töölepingu sõlminud rendiagentuuride, nende lähetuskohaks oleva ettevõtte või mõlema ettevõtte töötajatena.

Kui kasutajaettevõtja esitab töötajaid esindavatele organitele teavet tööhõive olukorra kohta ettevõttes, on ta kohustatud esitama ka teabe renditöötajate kasutamise kohta.

Karistused

Liikmesriigid peavad ette nägema käesoleva direktiivi kohaldamiseks kehtestatud siseriiklike sätete rikkumiste eest tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused. Need karistused peavad ühtlasi tagama õigusliku või haldusliku abi kättesaadavuse käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste mittetäitmise korral.

Taust

Liikmesriigid pidid rendiagentuuride töö suhtes kohaldatavad piirangud ja keelud läbi vaatama hiljemalt 5. detsembriks 2011. Need piirangud võivad olla põhjendatud üksnes üldise huviga seotud põhjustel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

2008/104/EÜ

5.12.2008

5.12.2011

ELT L 327, 5.12.2008

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele renditööd käsitleva direktiivi 2008/104/EÜ kohaldamise kohta [ COM(2014) 176 final , 21.3.2014 - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata].

Komisjoni aruandes on jõutud järeldusele, et üldiselt on direktiivi õigesti rakendatud ja kohaldatud, kuid selle kaks eesmärki ei ole veel täielikult saavutatud. Ühest küljest võib võrdse kohtlemise põhimõttest teatavate möönduste tegemise ulatus olla tekitanud teatavatel juhtudel sellise olukorra, kus direktiivi kohaldamine ei ole tegelikkuses avaldanud renditöötajate kaitset suurendavat mõju. Teisest küljest on renditöö kasutamise piirangute ja keeldude läbivaatamine enamikul juhtudel pigem andnud senisele olukorrale legitiimsuse kui tekitanud impulsi renditöö rolli ümberhindamiseks tänapäeva paindlikel tööturgudel.

Komisjon jätkab direktiivi kohaldamise hoolikat jälgimist ning tihedat koostööd liikmesriikide ja tööturu osapooltega, et tagada direktiivi eesmärkide saavutamine. Võttes arvesse tõsiasja, et liikmesriigid on direktiivi rakendanud alles hiljaaegu ja et kogemuste kogumiseks selle kohaldamise kohta on vaja rohkem aega, on komisjon seisukohal, et praeguses etapis ei ole muudatusettepanekud vajalikud.

Viimati muudetud: 17.06.2014

Top