Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vastastikuse õppe programm

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vastastikuse õppe programm

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 149 – tööhõive edendamise meetmed

KOKKUVÕTE

MIS ON PROGRAMMI EESMÄRK?

Vastastikuse õppe programm julgustab ELi riike jagama kogemusi ja häid tavasid tööhõive valdkonnas.

Selle eesmärk on täiustada ja arendada koostööd ELi riikide vahel riiklikul, piirkondliku ja kohalikul tasandil. Koostöö leiab aset Euroopa tööhõivestrateegia (mis on strateegia „Euroopa 2020” lahutamatu osa) kõige olulisemates valdkondades.

PÕHIPUNKTID

Programm aitab kaasa ELi 2020. aasta strateegia tööhõive ja sotsiaalse kaasatusega seotud eesmärkide saavutamisele, mis on järgmised:

 • 75% inimestest vanuses 20 kuni 64 eluaastat peavad töötama;
 • haridussüsteemist varakult lahkunud noorte osakaal peab olema alla 10%;
 • 40%-l noortest peab omama kõrgharidusdiplom;
 • vaesuses elavate inimeste arvu tuleb vähendada 20 miljoni võrra.

Lisaks on vastastikuse õppe programm avatud koordinatsiooni meetodi vahend, mis on loodud, et aidata ühtlustada eri riikide tööhõivepoliitikat.

Meetmed

Programm sisaldab mitmeid meetmeid.

 • Temaatilised üritused – konkreetseid tööhõivepoliitika küsimusi käsitlevad seminarid ja õpikojad, mille käigus poliitikakujundajad, vabaühendused ja teised huvitatud osapooled saavad arutada strateegia „Euroopa 2020” rakendamise üle.
 • Teadmistevahetused – ELi riikide esindajate väikesed rühmakoosolekud kogemuste vahetamiseks konkreetsetes poliitikaküsimustes.
 • Vastastikuse eksperthinnangu koosolekud – ELi riikide esindajate ja sõltumatute ekspertide koosolekud, kus käsitletakse konkreetseid poliitikaküsimusi ja mis on mõeldud heade tavade vahetamiseks.
 • Teabeseminaridseminarid, mis toimuvad iga aasta lõpus, et anda ülevaade vastastikuse õppe programmi tulemustest. Peamiste osalejate hulka kuuluvad
  • ELi institutsioonid ja muud rahvusvahelised poliitikaorganisatsioonid;
  • ELi riikide esindajad;
  • kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused;
  • tööturu osapooled;
  • vabaühendused ja
  • akadeemilised asutused.
 • Tööturutavade andmebaas – sisaldab tõhusate meetmete ja poliitika näiteid. Saadaval on andmebaasi juhend.

Osalejad

Programmis saavad osaleda ELi riigid, ELi kandidaatriigid ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigid.

TAUST

Vastastikuse õppe programm

ÕIGUSAKT

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kolmas osa: liidu sisepoliitika ja -meetmed, IX jaotis: tööhõive, artikkel 149 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 129) (ELT C 326, 26.10.2012, lk 113)

Viimati muudetud: 30.05.2016

Top