Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Noorte töötajate kaitse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Noorte töötajate kaitse

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 94/33/EÜ – noorte töötajate kaitse

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse miinimumnõuded, et tagada noorte töötajate tervise ja ohutuse parandamine.

PÕHIPUNKTID

 • Käesolevat direktiivi kohaldatakse iga alla 18-aastase noore suhtes, kelle tööleping või töösuhe on määratletud mõne Euroopa Liidu (EL) riigi kehtivas õiguses ja/või reguleeritud mõne ELi riigi kehtiva õigusega.
 • ELi riigid võivad sätestada, et direktiiv ei reguleeri juhutööd, lühiajalisi kodutöid eramajapidamises ja tööd pereettevõttes, mida ei peeta noortele kahjulikuks ega ohtlikuks.
 • Direktiivis nähakse ette, et ELi riigid peavad võtma vajalikud meetmed, et keelata laste töölevõtmine, ning tagavad noorukite töölevõtmise range kontrolli ja kaitse direktiivis ettenähtud tingimustel.
 • Direktiivis liigitatakse noored järgmiselt:
  • noored: alla 18-aastased noored;
  • lapsed: alla 15-aastased noored, kes siseriiklike õigusaktide alusel kuuluvad ikka veel täieliku koolikohustuse alla;
  • noorukid: 15- kuni 18-aastased noored, kes siseriiklike õigusaktide alusel ei kuulu enam täieliku koolikohustuse alla.
 • Direktiivi peamine eesmärk on keelata laste töölevõtmine.
 • Samas lubab direktiiv ELi riikidel teatavatel tingimustel sätestada, et laste töölevõtmise keeld ei kehti:
  • laste suhtes, kes töötavad kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal. Iga üksikjuhtumi puhul eraldi tuleb eelnevalt taotleda pädeva ametiasutuse luba;
  • vähemalt 14-aastaste laste suhtes, kes töötavad ettevõttes töö- ja koolitusplaani või praktika raames, tingimusel et sellist tööd tehakse kooskõlas pädeva ametiasutuse ettenähtud nõuetega;
  • kerge tööga (välja arvatud eespool esimeses punktis nimetatud töö) tegelevate vähemalt 14-aastaste laste suhtes. Siseriiklikes õigusaktides määratud tööliikide puhul ja piiratud tundide arvu korral nädalas võivad kerget tööd teha ka 13-aastased lapsed.
 • Muu hulgas käsitletakse direktiivis:
  • tööandja üldiseid kohustusi, näiteks noorte tervise ja ohutuse kaitsmine, noorte tööga seotud riskide hindamine, noorte tervise kontrollimine ja jälgimine, noorte ja laste seaduslike esindajate teavitamine võimalikest ohtudest nende tervisele ja ohutusele;
  • tööhõive liike, mis ei ole noorte puhul lubatud (näiteks töö, mis käib noortele vaimselt või füüsiliselt üle jõu või millega kaasneb kahjulik kokkupuude ohtlike ainetega).
 • Direktiiv 2014/27/EL viib direktiivi 94/33/EÜ vastavusse määrusega (EÜ) nr 1272/2008, millega kehtestati ELis ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise uus süsteem, mis tugineb rahvusvahelisele kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalsele harmoneeritud süsteemile. Lisaks sellele asendatakse direktiiviga 2014/27/EL viited kehtetuks tunnistatud direktiividele (90/679/EMÜ ja 90/394/EMÜ), mis asendatakse viidetega direktiivi 2000/54/EÜ ja direktiivi 2004/37/EÜ asjaomastele sätetele.
 • Direktiivis 94/33/EÜ käsitletakse tööaega, öötööd, puhkeperioode, puhkust ja vaheaegu.
 • Iga ELi riigi ülesanne on näha ette meetmed, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi sätete rikkumise korral. Need meetmed peavad olema tõhusad ja rikkumise suhtes proportsionaalsed.
 • Direktiiv sisaldab tagasiulatuva jõu puudumise klauslit noorte kaitstuse taseme kohta.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 9. septembrist 1994. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 22. juuniks 1996.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 22. juuni 1994. aasta direktiiv 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl (ELT L 216, 20.8.1994, lk 12-20)

Direktiivi 94/33/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele direktiivi 94/33/EÜ (noorte kaitse kohta tööl) kohaldamise kohta (KOM(2004) 105 (lõplik), 16.2.2004)

Komisjoni aruanne, mis käsitleb nõukogu direktiivi 94/33/EÜ (noorte kaitse kohta tööl) teatavate sätetega seoses Ühendkuningriigile antud üleminekuperioodi mõju (KOM(2000) 457 (lõplik), 20.7.2000)

Viimati muudetud: 05.12.2016

Top