Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Noorte osalus ja teavitamine seoses ELi poliitikaga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Noorte osalus ja teavitamine seoses ELi poliitikaga

 

KOKKUVÕTE:

teatis (KOM(2006) 417 (lõplik)) noorte osalust ja teavitamist käsitleva Euroopa poliitika kohta

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatise eesmärk on hinnata Euroopa Liidu (EL) riikidelt tulnud tagasisidet noorte osaluse ja teavitamise ühiste eesmärkide kohta. Need eesmärgid võeti vastu noorte kodanikuaktiivsuse edendamiseks pärast seda, kui 2001. aastal avaldati valge raamat „A new impetus for European youth” („Euroopa noorsoopoliitika uus hoog”).

PÕHIPUNKTID

Tänu valgele raamatule võeti vastu esimene Euroopa noorsoovaldkonna koostööraamistik (2002), milles ELi riigid leppisid kokku, et keskenduvad avatud koordinatsioonimeetodi raames neljale konkreetsele prioriteedile:

 • 1.

  teavitamine;

 • 2.

  osalus;

 • 3.

  vabatahtlik tegevus;

 • 4.

  noortega seotud küsimuste parem tundmine.

Teatises analüüsitakse ELi riikide esitatud aruandeid seoses eesmärkide saavutamisega, mis on sätestatud nimetatud neljast prioriteedist kahes: noorte osalus ja teavitamine.

Teavitamine

Teatise põhijärelduse kohaselt olid noortele suunatud teabevahendid kõigis ELi riikides kättesaadavad, kuid neid oli vaja edasi arendada ja personaliseerida. Seoses sellega on Euroopa Komisjon välja töötanud spetsiaalse noorteportaali, mis on alates 2003. aastast toetanud noortele suunatud meetmeid Euroopas.

Samuti kirjeldati selles, kuidas EL on võtnud meetmeid noortele pakutava teabe kvaliteedi parandamiseks. Euroopa võrkudel Eurodesk, Eryica ja EYCA on oluline roll noortele kvaliteetse teabe pakkumisel, noortega tegelevate infotöötajate oskuste ja kvalifikatsiooni parandamisel võrkude kaudu ning oma liikmetele suunatud koolituskursuste väljatöötamisel.

Osalus

Teatises näidati, et ELi riikide meetmed, mis toetavad noorte osalemist demokraatlikus elus, olid palju paremini koordineeritud kui varem, ning rakendati järgmisi meetmeid:

 • noorte osalust käsitlevate õigusaktide tugevdamine, et suurendada noorte osalemist valimistel;
 • kohalike osalus- ja esindusstruktuuride toetamine ELi riikides;
 • selliste projektide toetamine, mis võimaldavad noortel olla tegevad enda projektides.

Konkreetselt selles valdkonnas on loodud ELi noortestrateegia aastateks 2010–2018, sealhulgas ELi noorte töökava aastateks 2016–2018. See hõlmab konkreetseid meetmeid, et edendada noorte aktiivset osalemist ühiskonnaelus. Selleks

 • arendatakse dialoogimehhanisme, mis kaasavad noori ja lihtsustavad nende osalemist riikliku poliitika kujundamisel;
 • toetatakse noorteorganisatsioone;
 • edendatakse alaesindatud noorterühmade osalemist poliitikas ja kodanikuühiskonna organisatsioonides.

Samuti on komisjon sisse seadnud heade tavade vahetamise, et ergutada noori osalema hariduses, tööhõives ja ühiskondlikus tegevuses.

Lisaks muudele meetmetele on loodud uus kava radikaliseerumise vastu võitlemiseks hariduse ja noorsootöö kaudu, et lapsed ja noored omandaksid sotsiaalseid, kodaniku- ja kultuurilisi pädevusi ning oskaksid internetti kasutades paremini kriitiliselt mõelda.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis nõukogule noorte osalust ja teavitamist käsitleva Euroopa poliitika kohta – jätk valgele raamatule „Euroopa noorsoopoliitika uus hoog”: ühiste eesmärkide elluviimine noorte osaluse ja teavitamise valdkonnas, pidades silmas Euroopa noorte kodanikuaktiivsuse kujundamist (KOM(2006) 417 (lõplik), 20.7.2006)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Komisjoni valge raamat „Euroopa noorsoopoliitika uus hoog” (KOM(2001) 681 (lõplik), 21.11.2001)

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 27. juuni 2002. aasta resolutsioon Euroopa noortevaldkonna koostöö raamistiku kohta (EÜT C 168, 13.7.2002, lk 2–5)

Nõukogu resolutsioon, 25. november 2003, noorte osaluse ja teabe ühiste eesmärkide kohta (ELT C 295, 5.12.2003, lk 6–8)

Komisjoni teatis nõukogule noori käsitleva Euroopa poliitika kohta – Euroopa noorte probleemide lahendamine – Euroopa noortepakti rakendamine ja kodanikuaktiivsuse edendamine (KOM(2005) 206 (lõplik), 30.5.2005)

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 24. mai 2005. aasta resolutsioon ühise eesmärgi – suurendada noorte osalust esindusdemokraatia mehhanismides – elluviimise kohta (ELT C 141, 10.6.2005, lk 3 ja 4)

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 24. mai 2005. aasta resolutsioon noorsooteabe valdkonna ühiste eesmärkide täitmise kohta (ELT C 141, 10.6.2005, lk 5 ja 6)

Komisjoni teatis Euroopa Ülemkogule – Kodanikekeskne tegevuskava – Euroopa Liit tulemuslikuks (KOM(2006) 211 (lõplik), 10.5.2006)

Viimati muudetud: 23.02.2017

Top