Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kokkupuude tehisliku optilise kiirgusega

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kokkupuude tehisliku optilise kiirgusega

Euroopa Liit (EL) sätestab ühtlustatud miinimumnõuded töötajate kaitseks tehisliku optilise kiirgusega (UV-A kiirgus, laser jne) kokkupuutumisest tulenevate riskide eest.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv 2006/25/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (tehislik optiline kiirgus) tulenevate riskidega (üheksateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses).

KOKKUVÕTE

See direktiiv on üks neljast direktiivist, mis käsitleb töötajate kokkupuudet füüsikalistest mõjuritest tulenevate riskidega: müra, vibratsioon, elektromagnetväljad ja optiline kiirgus.

Antud direktiiv kuulub töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamist käsitleva direktiivi 89/391/EMÜ raamistikku.

Optilise kiirgusega seotud riskid ja reguleerimisala

Kui töötajad puutuvad kokku tehisliku optilise kiirguse , laseri , laserkiirguse ja mittekoherentse kiirgusega , võib see avaldada kahjulikku kroonilist mõju silmadele ja nahale.

Käesolev direktiiv vähendab selle kiirgusega kokkupuute taset esmajoones töökohtade loomisel võetavate ennetusmeetmete kehtestamise teel, et vähendada riski juba selle tekkimisel. Samuti näeb see mittekoherentse kiirguse ja laserkiirgusega kokkupuutuvatele töötajatele (lisa 2) ette kindlad kokkupuute piirväärtused.

Tööandjate kohustused

  • Kiirgustaseme hindamine. Kõigepealt hindab või mõõdab tööandja töötajate optilise kiirgusega kokkupuute tasemed, et neid tasemeid kohaldatavate piirväärtuste ületamise korral vähendada. Tööandja mõõdab tasemeid Rahvusvahelise Elektrotehnika Komisjoni (IEC), Rahvusvahelise Valgustuskomisjoni (CIE) ja Euroopa Standardikomitee (CEN) standarditele tuginedes, või kui need puuduvad, siis teadusel põhinevate olemasolevate riiklike või rahvusvaheliste suuniste alusel.
  • Riskide vähendamine. Kui hinnangu tulemusena selgub võimalus, et kokkupuute piirväärtused on olnud ettenähtust suuremad, peab tööandja edasi vähendama kiirgustaset, valides näiteks mõne muu materjali või piirates kokkupuute kestust.
  • Töötajate teavitamine ja koolitus. Töötajad või nende esindajad saavad vajaliku teabe ja koolituse, näiteks isikukaitsevahendite kasutamise kohta.
  • Töötajatega konsulteerimine ja nende osalemine. Tööandjad peavad töötajate või nende esindajatega töötajate turvalisuse ja tervise kaitsmise küsimustes eelnevalt konsulteerima. Töötajad ja nende esindajad võivad teha ettepanekuid asjaomast kaitset suurendavate meetmete kohta ning isegi pöörduda pädevate asutuste poole, kui nad leiavad, et tööandja pakutav tervisekaitse ei ole piisav (kooskõlas direktiivi 89/391/EMÜ raamistikuga).

Tervisekontroll

Arst jälgib töötajate tervist ja optilise kiirgusega kokkupuutest tulenevaid mistahes riske kooskõlas kehtivate siseriiklike õigusaktidega.

Iga töötaja kohta koostatakse sanitaarraamat, mida ajakohastatakse pärast igat tervisekontrolli. Kõikidel töötajatel on taotluse korral õigus tutvuda oma individuaalse sanitaarraamatuga.

Kahjulik mõju ja/või piirväärtuste ületamine

Kui kokkupuude ületab piirväärtusi, tehakse töötajatele kohe tervisekontroll kättesaadavaks. Piirväärtuste ületamise korral ja/või kui töötajate tervisele on avaldunud kahjulik mõju,

  • teavitab arst või kvalifitseeritud isik töötajat temaga seotud kontrolli tulemustest ja mistahes olulistest tuvastatud asjaoludest;
  • vaatab tööandja riskihindamise ja võetud meetmed läbi, võtab pädevate isikute soovitatud meetmed ning loob pideva järelevalvesüsteemi.

Karistused

Liikmesriigid tagavad piisavad karistused direktiivi kohaselt vastu võetud siseriiklike õigusaktide rikkumise eest.

Aruanded

Liikmesriigid esitavad komisjonile iga viie aasta järel aruande käesoleva direktiivi praktikas rakendamise kohta, kaasates aruandesse tööturu osapoolte arvamused.

Komisjon teavitab iga viie aasta järel Euroopa Parlamenti, nõukogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed ning tööohutuse ja -tervishoiu nõuandekomiteed oma hinnangust asjaomastele aruannetele.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2006/25/EÜ

27.4.2006

27.4.2010

L 114, 27.4.2006

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Nõukogu direktiiv 2013/64/EL

1.1.2014

Sõltuvalt sätetest kas1.1.2014, 30.6.2014 või31.12.2014

ELT L 353, 28.12.2013

Viimati muudetud: 17.06.2014

Top