Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Teaduslik nõustamine seoses ELi kalanduspoliitikaga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Teaduslik nõustamine seoses ELi kalanduspoliitikaga

KOKKUVÕTE:

otsus 2005/629/EÜ, millega moodustatakse kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsusega moodustatakse kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee. Komitee abistab omapoolse panusega Euroopa Komisjoni ELi ühise kalanduspoliitika (ÜKP) rakendamisel.

Otsusega määratakse kindlaks komitee ülesanded, koosseis ja komitee liikmete nimetamise kord.

PÕHIPUNKTID

Ülesanded

Komisjon peab komiteega nõu kõigis küsimustes, mis on seotud vee-elusressursside (mereloomad ja -taimed) kaitse ja majandamisega ning eriti bioloogiliste, tehniliste, keskkonna-, sotsiaal- ja majandusaspektidega.

Komitee arvamus on äärmiselt oluline ELi ühise kalanduspoliitika jätkusuutlikkuse tagamisel. Komiteel on oluline nõuandev roll järgmistes küsimustes:

maksimaalne jätkusuutlik saagikus (MSY – maksimaalne korrapärane püügitase, millega ei kaasne kalavarude pikaajalist ammendumist) ja

lubatud kogupüük (TAC – konkreetse kalaliigi maksimaalne püügimaht teatud piirkonnas kindla ajaühiku jooksul).

Koosseis ja liikmete nimetamine

Komitee koosseisu kuulub 30–35 väljapaistvat merebioloogia ja -ökoloogia, püügitehnika, kalandusteaduse ning kalandusega seotud majandus-, statistika- ja teadusküsimuste eksperti.

Liikmed nimetatakse nimekirja põhjal, mis koostatakse pärast seda, kui komisjoni kodulehel avaldatakse taotlusvooru avamise teade. Liikmed nimetatakse kolmeks aastaks ja liikmelisust pikendatakse jooksvalt.

Komitee võib luua töörühmi kindlate küsimustega tegelemiseks, olles konsulteerinud komisjoniga. Komitee ja tema töörühmade koosolekutel võivad osaleda komisjoni esindajad ja muud väliseksperdid.

Tegevus

Komisjon konsulteerib komiteega korrapäraselt või vastavalt vajadusele küsimustes, mis on seotud vee-elusressursside kaitse ja majandamisega.

Kalavarude majandamisega seotud ettepanekute tegemisel võtab komisjon arvesse komitee arvamust. Lisaks võib komitee esitada omal algatusel arvamusi kalandusega seotud küsimustes.

Komitee esitab aastaaruande järgmise teabega:

kalatööstuse suundumused ning kalavarude seisund ja selle mõju majandusele;

kalandus- ja vesiviljelussektoris (st kalade ja koorikloomade kasvatamine) teaduslike, tehnika- ja majandusalaste uuringute koordineerimiseks tehtud töö.

Kodukord

Komitee võtab pärast komisjoniga konsulteerimist vastu oma sise-eeskirjad. Komitee juhindub oma töös pädevuse, sõltumatuse ja läbipaistvuse põhimõtetest, arvestades samas maksude ja äriasjade salastatuse nõuet. Kodukord avaldatakse komisjoni veebilehel.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsus jõustus 26. augustil 2005.

TAUST

Kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF)

ÕIGUSAKT

Komisjoni 26. augusti 2005. aasta otsus 2005/629/EÜ kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee moodustamise kohta (ELT L 225, 31.8.2005, lk 18–22)

Otsuse 2005/629/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 11.01.2016

Top