Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Töökohas kasutatavad ohutus- ja tervisekaitsemärgid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Töökohas kasutatavad ohutus- ja tervisekaitsemärgid

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühenduse ohutusmärkide süsteem tööõnnetuste ja kutsehaiguste riski vähendamiseks.

ÕIGUSAKT

Nõukogu direktiiv 92/58/EMÜ, 24. juuni 1992, töökohas kasutatavate ohutus- ja/või tervisekaitsemärkide miinimumnõuete kohta (üheksas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) [Euroopa Ühenduste Teataja L 245, 26.8.92]. [vt muutmisakt(id)].

KOKKUVÕTE

Direktiivis 92/58/EMÜ sätestatakse miinimumnõuded töökohtades kasutatavatele ohutus- ja/või tervisekaitsemärkidele . Need on seotud näiteks valgustatud märkide ja helisignaalide, tuletõrjevahendite, teatavate liikumisteede ning mahutite ja torude asukoha ja identifitseerimisega ning asjakohaste suuliste märguannete ja viipemärkide kehtestamisega.

Käesolev direktiiv täiendab raamdirektiivi 89/391/EMÜ, mis käsitleb töötervishoidu ja tööohutust.

Käesolevat direktiivi ei kohaldata märkide suhtes, mida kasutatakse ohtlike ainete ja preparaatide, toodete ja/või seadmete turuleviimiseks, kui Euroopa Liidu õigusnormides sellele otseselt ei viidata, ega märkide suhtes, mida kasutatakse maantee-, raudtee-, sisevee-, mere- ja õhutranspordi reguleerimiseks.

Tööandja kohustused

Tööandjad peavad kandma hoolt ohutusmärkide eest, kui ohte ei saa vältida või piisavalt vähendada ennetusmeetmete või töökorraldusmenetlustega.

Kui see on vajalik, paigaldatakse maantee-, raudtee-, sisevee-, mere- ja õhutranspordi reguleerimiseks kasutatavad märgid ettevõttesse või asutusse.

Täiendav teave

Teatavates täpsetes piirides võivad liikmesriigid määrata teatavad erandid.

Töötajaid tuleb võetavatest meetmetest teavitada ja neile tuleb tagada asjakohane väljaõpe (täpsed juhised).

Töötajatega tuleb direktiiviga hõlmatud küsimustes konsulteerida ning lubada neil osaleda.

Lisade tehnilised kohandused võtab vastu Euroopa Komisjon, keda abistab komitee (direktiivi 89/391/EMÜ artikkel 17).

Liikmesriigid peavad iga viie aasta järel esitama komisjonile aruande direktiivi rakendamise kohta tegelikkuses. Komisjon peab esitama Euroopa Parlamendile, nõukogule ning majandus- ja sotsiaalkomiteele regulaarselt aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta.

Taust

Direktiiviga tunnistatakse kehtetuks direktiiv 77/576/EÜ, mis käsitleb ohutusmärke töökohtadel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud - kehtiv kuni

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 92/58/EMÜ

22.7.1992

24.6.1994

ELT L 245, 26.8.1992

Õigusakt

Jõustunud - kehtiv kuni

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2007/30/EÜ

28.6.2007

31.12.2012

ELT L 165, 27.6.2007

Direktiiv 2014/27/EL

25.3.2014

1.6.2015

ELT L 65, 5.3.2014

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, töötervishoidu ja -ohutust käsitlevate direktiivide 92/57/EMÜ (ajutised ja liikuvad ehitustööplatsid) ja 92/58/EMÜ (töökohas kasutatavad ohutusmärgid) tegeliku rakendamise kohta [ KOM(2008) 698lõplik- Euroopa Liidu Teatajas avaldamata].

Komisjon esitab direktiivi 92/58/EMÜ rakendamise kohta positiivse aruande. Tegelikult on enamik Euroopa Liidu 15 liikmesriigist oma õigusakte täiendanud käesolevas direktiivis ette nähtud uute eeskirjade ja nõuetega.

Direktiivi rakendamine on võimaldanud töökohas kasutatavate ohutusmärkide süsteeme liikmesriikides ühtlustada. Samas märgib komisjon, et töötajad tunnevad märke käsitlevaid eeskirju ikka veel halvasti, ning julgustab ettevõtteid tõhustama nende koolitamist.

Viimati muudetud: 06.05.2014

Top