Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

KOKKUVÕTE:

määrus (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega luuakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound).

Eurofoundi eesmärk on aidata kaasa paremate elu- ja töötingimuste kavandamisele ja loomisele riikides. Fond täidab oma ülesandeid koostöös valitsuste, tööandjate, ametiühingute ja ELi institutsioonidega (nt komisjoni, parlamendi, nõukogu ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega).

Peamised ülesanded

Eurofoundi peamised eesmärgid on järgmised:

 • jälgida elu- ja töötingimuste, töösuhete ja struktuurimuutuste suundumusi ja arenguid (nt seoses uue tehnoloogia kasutuselevõtuga toimuvaid muutusi) ELi majanduses;
 • jagada arvamusi ja nõuandeid sotsiaalpoliitika kujundajatele ja sidusrühmadele elu- ja töötingimuste valdkonnas;
 • jagada teavet ning korraldada arutelusid ja teabevahetust kodanikuühiskonna ja tööturu osapoolte esindajate vahel.

Teadus- ja teavitustegevus

Eurofoundi põhitegevuseks on peamiselt teadusuuringute korraldamine ning teavitustegevus järgmistes valdkondades:

 • ELi kodanike elutingimused, näiteks töö ja eraelu ühitamine, riiklikud sotsiaalhoolekande teenused ja võimalused tööturule lõimumiseks;
 • töötingimused, sh töökorraldus, tööajad, paindlikkus ja töötingimuste muutused kogu ELis;
 • töösuhted, sh majanduslikud ümberkorraldused ja ettevõtete ümberkujundamine, töötajate osalemine otsustamisprotsessis ning töösuhted ELi tasandil.

Eurofound hõlbustab teabe ja heade tavade vahetamist ülikoolide, asutuste, majandus- ja sotsiaalorganisatsioonide vahel.

Fond korraldab kursusi, konverentse ja seminare ning osaleb uuringutes. Lisaks jagab Eurofound sõltumatute ja võrdlusuuringute andmeid ning nende põhjal võetud seisukohti valitsuste, tööandjate, ametiühingute ja Euroopa Komisjoniga.

Nelja-aastane tööprogramm (2013–2016)

Eurofound vaatab iga nelja aasta tagant üle oma jooksva tööprogrammi strateegia ja töösuunad.

Uus nelja-aastane strateegiline programm võeti vastu ajavahemikuks 2013–2016. Eurofoundi strateegiline eesmärk on selle nelja-aastase tööprogrammi alusel anda kvaliteetseid, ajakohaseid ja poliitika kujundamiseks vajalikke teadmisi neljas põhivaldkonnas.

 • 1.

  Tööturul osalemise suurendamine ja võitlus tööpuudusega

  • luues töökohti;
  • parandades tööturu toimimist ning
  • edendades lõimumist.
 • 2.

  Töötingimuste parandamine ja töösuhte jätkusuutlikuks muutmine kogu töötaja elu jooksul.

 • 3.

  Muutuvas poliitikakontekstis õiglasi ja tulemuslikke lahendusi tagavate töösuhete väljakujundamine.

 • 4.

  Elatustaseme parandamine ja sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamine, tegutsedes majanduslike erinevuste ja sotsiaalse ebavõrduse vastu.

Selle tööprogrammi alusel esitleb Eurofound ELi riikides fakte ja arvandmeid, tutvustab suundumusi ning analüüsib poliitikat. Samuti on moodustatud mitu koondteemat konkreetsete prioriteetsete tegevustega.

Koostöö

Eurofound teeb koostööd ELi riikide ja rahvusvahelise tasandi erialainstituutide ja ülikoolidega. Samuti teeb fond tihedat koostööd Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuriga.

Fond teeb ELi tasemel tihedat koostööd ka tööturu osapooltega, nagu ETUC (Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon) ja BUSINESSEUROPE (Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühendus).

Organisatsioon ja tegevus

Fond asub Iirimaal (Dublinis). Fondi koosseisus on haldusnõukogu, kuhu kuulub tööturu osapoolte, kõigi ELi riikide valitsuste ja samuti Euroopa Komisjoni esindajaid.

Fond on loonud ka kaks vaatluskeskust:

 • Euroopa Muutuste Seirekeskus (EMCC), mis analüüsib ja prognoosib tööstus- ja ärimaailmas toimuvaid muutusi eesmärgiga aidata kaasa inimeste igapäevase elu majanduslikule ja sotsiaalsele paranemisele;
 • Euroopa Tööelu Vaatluskeskus (EurWORK), kuhu on kogutud kõik Eurofoundi töötingimuste ja töösuhetega seotud vahendid.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 2. juunil 1975.

TAUST

Kõnealune fond loodi 40 aastat tagasi 1975. aastal, et aidata kaasa paremate elu- ja töötingimuste kavandamisele ja loomisele.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 26. mai 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta (EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1–4)

Määruse (EMÜ) nr 1365/75 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 11.01.2016

Top