Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elukestev õpe – võtmepädevused

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elukestev õpe – võtmepädevused

 

KOKKUVÕTE:

soovitus 2006/962/EÜ võtmepädevuste kohta elukestvas õppes

MIS ON SOOVITUSE EESMÄRK?

Selles nõutakse tungivalt, et ELi riikide valitsused kaasaksid võtmepädevuste õpetamise ja õppimise oma elukestva õppe strateegiatesse. Soovitustes on määratletud kaheksa võtmepädevust, mis on põhjapaneva tähtsusega igale teadmisteühiskonna liikmele.

PÕHIPUNKTID

 • Kaheksa võtmepädevust on järgmised.
 • 1.

  Emakeeleoskus: suutlikkus väljendada ja tõlgendada kontseptsioone, mõtteid, tundeid, fakte ja arvamusi nii suuliselt kui ka kirjalikult.

 • 2.

  Võõrkeelteoskus: sama, mis eelmine, kuid lisaks hõlmab see suhtluse vahendamise (kokkuvõtmine, ümbersõnastamine, suuline või kirjalik tõlkimine) ja kultuuridevaheliste erinevuste mõistmise oskusi.

 • 3.

  Matemaatika, teaduse ja tehnoloogia pädevused: hea arvutamisoskus, loodusnähtuste mõistmine ning suutlikkus rakendada teadmisi ja tehnoloogiat inimeste vajaduste teenistusse (nt meditsiin, transport või teabevahetus).

 • 4.

  Infotehnoloogiline pädevus: oskuslik ja kriitiline info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine nii töö, meelelahutuse kui ka suhtlemise eesmärgil.

 • 5.

  Õppimisoskus: võime oma õpitegevust otstarbekalt korraldada nii individuaalselt kui ka rühmades.

 • 6.

  Sotsiaalne ja kodanikupädevus: võime osaleda tõhusalt ja konstruktiivselt sotsiaalses ja tööelus ning saada osa aktiivsest ja demokraatlikust osalemisprotsessist, eelkõige aina mitmekesisemaks muutuvas ühiskonnas.

 • 7.

  Algatusvõime ja ettevõtlikkus: võime loomingulisuse, uuendusmeelsuse ja riskivalmidusega mõtteid tegudeks muuta ning võime kavandada ja juhtida projekte.

 • 8.

  Kultuuriteadlikkus ja -pädevus: oskus pidada lugu ideede, kogemuste ja emotsioonide loomingulisest tähtsusest mitmesugustes meediumites nagu muusika, kirjandus, kujutav kunst ja lavakunst.

 • Euroopa Komisjon
  • toetab riikide pingutusi haridus- ja koolitussüsteemide arendamisel;
  • kasutab kaheksat võtmepädevust vastastikuse õppe ja heade tavade vahetamise ergutamiseks;
  • edendab kaheksa võtmepädevuse laialdasemat kasutust seonduvates ELi poliitikavaldkondades;
  • esitab saavutatud tulemuste kohta iga kahe aasta tagant aruande.
 • 2009. aastal leppis EL kokku uue strateegilise tööprogrammi, mis käsitleb Euroopa koostööd hariduse ja koolituse valdkonnas (HK 2020) aastani 2020. Sellega asendati varasem HK 2010. Tööprogrammis nenditi vajadust muuta elukestev õpe ja liikuvus reaalsuseks koos selliste haridus- ja koolitussüsteemidega, mis on muutuste suhtes kohanemisvõimelisemad ning laiemale maailmale avatumad.
 • 2014. aastal võttis programm „Erasmus+” üle elukestva õppe programmi ning veel kuus hariduse, koolituse ja noorsootöö valdkonna varem eraldiseisvat programmi.

TAUST

Üha enam globaliseerunud maailmas vajavad inimesed väga erinevaid oskusi, et kiiresti muutuvate oludega kohaneda ja toime tulla. Elukestva õppe esialgse programmi eesmärk oli pakkuda inimestele õppimisvõimalusi igas eluetapis.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta soovitus 2006/962/EÜ võtmepädevuste kohta elukestvas õppes (ELT L 394, 30.12.2006, lk 10–18)

Viimati muudetud: 10.10.2016

Top