Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise süsteem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise süsteem

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse Euroopa Liidus (EL) kutsekvalifikatsiooni tunnustamissüsteem, mis laieneb teatud tingimustel ka muudele Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikidele ja Šveitsile. Selle eesmärk on muuta tööturg paindlikumaks, suurendada veelgi teenuste osutamise vabadust, edendada kvalifikatsioonide automaatset tunnustamist ja lihtsustada haldusmenetlusi.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta

KOKKUVÕTE

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse Euroopa Liidus (EL) kutsekvalifikatsiooni tunnustamissüsteem, mis laieneb teatud tingimustel ka muudele Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikidele ja Šveitsile. Selle eesmärk on muuta tööturg paindlikumaks, suurendada veelgi teenuste osutamise vabadust, edendada kvalifikatsioonide automaatset tunnustamist ja lihtsustada haldusmenetlusi.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Käesolevas direktiivis sätestatakse kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise kord ELi, kolmandate riikide, EMP riikide ja Šveitsi vahel.
 • Sellega võeti kasutusele riiklike kutsealaste õigusaktide vastastikune hindamine ja läbipaistvuse menetlus (st kutsealadele asumise piirangute uuring ja nende vajalikkuse analüüs).
 • Seda direktiivi kohaldatakse kõigi ELi ja kolmandate riikide ning EMP riikide ja Šveitsi kodanike suhtes, kes soovivad füüsilisest isikust ettevõtjana või töötajana tegutseda reguleeritud kutsealal teises riigis kui see, kus nad omandasid oma kutsekvalifikatsiooni.
 • Euroopa Komisjon on avaldanud interaktiivse kaardi reguleeritud kutsealadest Euroopas. Need on kutsealad, millele juurdepääs või millel tegutsemise õigus sõltub vastava kvalifikatsiooni omamisest. Nende hulka kuuluvad ka kaitstud kutsenimetusega kutsealad, näiteks Chartered Engineer Ühendkuningriigis.
 • Seda ei kohaldata konkreetsetes direktiivides käsitletud juhtudele, nt direktiiv 2006/43/EÜ vannutatud audiitorite kohta. Teiseks selliseks näiteks on juristid. Kuigi nendele kutsealadele kohaldatakse direktiivi 2005/36/EÜ, käsitletakse neid ka kahes eraldi direktiivis (77/249/EMÜ ja 98/5/EÜ), milles sätestatakse neile täiendavaid võimalusi piiriüleseid teenuseid osutada kas ajutiselt või asudes alaliselt tegutsema teises ELi riigis.

PÕHIPUNKTID

Ajutine liikuvus

Kui spetsialist soovib ajutiselt osutada teenuseid teises ELi riigis, siis on see põhimõtteliselt võimalik, kui ta on oma päritoluriigis ametlikult asutatud ehk omab õigust oma kutsealal tegutseda. Vastuvõttev riik võib temalt nõuda eelnevat deklareerimist, kuid ta ei pea läbima tunnustamismenetlust. See säte ei kehti tervishoiu ja ohutusega seotud kutsealadel, mille puhul võidakse ELi riikides nõuda kvalifikatsiooni eelnevat tunnustamist.

Alaline tegutsemine

Direktiivis nähakse ette kolm kvalifikatsiooni tunnustamise süsteemi.

 • 1.

  Automaatne tunnustamine Euroopa tasandil ühtlustatud minimaalsete koolitusnõuetega kutsealadel: arstid, üldõed, hambaarstid, veterinaararstid, ämmaemandad, proviisorid ja arhitektid.

 • 2.

  Teatud kutsealade automaatne tunnustamine: konkreetsete tööstus- ja äritegevuse ning käsitöö alade korral võib taotleda kvalifikatsiooni automaatset tunnustamist oma töökogemuse põhjal.

 • 3.

  Eespool nimetatud kutsealadel, mis ei vasta automaatse tunnustamise korra tingimustele, kohaldatakse kvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise põhimõttele tuginevat üldsüsteemi. Sama kehtib teiste reguleeritud kutsealade puhul, millel on lubatud tegutseda isikutel, kes suudavad tõestada, et nad on kutsekvalifikatsiooni päritoluriigis omandanud. Kui vastuvõtva riigi pädevad asutused on kindlaks teinud märkimisväärseid erinevusi päritoluriigis omandatud koolituse ja selle tegevuse jaoks kõnealuses riigis nõutava koolituse vahel, võidakse isikult nõuda omal valikul kohanemisaja läbimist või sobivustesti sooritamist.

Euroopa kutsekaart

Kõnealust direktiivi muudeti direktiiviga 2013/55/EL (kohaldatakse ELi riikides 18. jaanuarist 2016), milles nähakse ette Euroopa kutsekaardi kasutusele võtmine. See võimaldab asjast huvitatud kodanikel lihtsamalt ja kiiremini taotleda oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamist standardse elektroonilise menetluse kaudu. Kutsekaart tugineb siseturu infosüsteemi (IMI) kasutamisel ning see antakse välja elektroonilise tunnistuse kujul. Euroopa kutsekaarti rakendatakse esimeses etapis üldõdede, füsioterapeutide, proviisorite, mägigiidide ja kinnisvaramaaklerite kutsealadel.

2013. aasta direktiiv võimaldab kutsekvalifikatsioonide tunnustamist taotlevatel kodanikel kasutada selleks ühtseid kontaktpunkte.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE JA MIS ON ELI RIIKIDE ÕIGUSESSE ÜLEVÕTMISE TÄHTAEG?

Direktiiv 2005/36/EÜ jõustus 20. oktoobril 2005 ning selle ülevõtmise tähtaeg oli 20. oktoober 2007. Direktiiviga 2013/55/EL tehtud uusimad muudatused jõustusid 17. jaanuaril 2014 ning nende ülevõtmise tähtaeg oli 18. jaanuar 2016.

TAUST

Tööealine elanikkond on paljudes ELi riikides vähenemas ja seetõttu võib oodata nõudluse tõusu kvalifitseeritud spetsialistide järele. Prognoosi kohaselt võib 2020. aastaks selliste töökohtade arv ulatuda üle 16 miljoni. Seetõttu on vaja spetsialistide kvalifikatsiooni kiiret, lihtsat ja usaldusväärset tunnustamist kogu ELis.

Lisateavet leiate automaatse tunnustamise teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2005/36/EÜ

20.10.2005

20.10.2007

ELT L 255, 30.9.2005, lk 22-142

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2006/100/EÜ

1.1.2007

1.1.2007

ELT L 363, 20.12.2006, lk 141-237

Määrus (EÜ) nr 1430/2007

26.12.2007

-

ELT L 320, 6.12.2007, lk 3-11

Määrus (EÜ) nr 755/2008

21.8.2008

-

ELT L 205, 1.8.2008, lk 10-12

Määrus (EÜ) nr 279/2009

27.4.2009

-

ELT L 93, 7.4.2009, lk 11-12

Määrus (EL) nr 213/2011

24.3.2011

-

ELT L 59, 4.3.2011, lk 4-7

Määrus (EL) nr 623/2012

1.8.2012

-

ELT L 180, 12.7.2012, lk 9-11

Direktiiv 2013/25/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013, lk 368-375

Direktiiv 2013/55/EL

17.1.2014

18.1.2016

ELT L 354, 28.12.2013, lk 132-170

Direktiivi 2005/36/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 22. märtsi 1977. aasta direktiiv 77/249/EMÜ õigusteenuste osutamise vabaduse tulemuslikuma elluviimise kohta (EÜT L 78, 26.3.1977, lk 17-18)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/5/EÜ, millega hõlbustatakse alalist tegutsemist advokaadi kutsealal muus liikmesriigis kui see, kus omandati kutsekvalifikatsioon (EÜT L 77, 14.3.1998, lk 36-43)

Komisjoni 19. märtsi 2007. aasta otsus 2007/172/EÜ, millega moodustatakse kutsekvalifikatsioonide tunnustamise koordinaatorite rühm (EÜT L 79, 20.3.2007, lk 38-39)

Viimati muudetud: 17.08.2015

Top