Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Koostöö ELi ja kolmandate riikide vahel kõrghariduse valdkonnas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Koostöö ELi ja kolmandate riikide vahel kõrghariduse valdkonnas

KOKKUVÕTE:

Koostöö tugevdamine kolmandate riikidega kõrghariduse valdkonnas – KOM(2001) 385 (lõplik)

KOKKUVÕTE

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatises tutvustatakse strateegiat ELi ja kolmandate riikide vahelise koostöö tugevdamiseks kõrghariduse valdkonnas ning selgitatakse võimalusi selleni jõudmiseks.

Teatise eesmärk:

 • arendada ELi rolli teadmuskeskusena;
 • toetada väljaspool ELi asuvate partnerriikide ajakohastamispingutusi;
 • edendada ühiseid väärtusi ja vastastikust mõistmist erinevate kultuuride vahel;
 • toetada ELi riikide ja nende kõrgharidusasutuste rahvusvahelistumisega seotud pingutusi ning
 • tõsta teenuste ja inimressursside kvaliteeti vastastikuse õppe ja heade tavade vahetamise teel.

PÕHIPUNKTID

 • Käesolevas teatises tutvustatud strateegiaga tahetakse täiel määral ära kasutada ELis rakendatavate programmidega (nt programm Erasmus+) saadud kogemusi, mille eesmärk on muuhulgas suurendada hariduse ja koolituse rahvusvahelist mõõdet ELi ning kolmandate riikide kõrgkoolide koostöö kaudu.
 • Strateegias kutsutakse üles looma mitmepoolseid võrgustikke ja partnerlusi riikidega, kus on ELis asuvatega sarnaseid kõrgkoole, et asjaomased ülikoolid saaksid sõlmida näiteks järgmisi teemasid käsitlevaid kokkuleppeid:
  • vahetusüliõpilastele õpetatavate kursuste akadeemiline sisu;
  • vahetusüliõpilastele välismaal viibimise ajal pakutava toetuse korraldus;
  • tehtud töö tunnustamise korraldamine lähetavate ja vastuvõtvate ülikoolide poolt Euroopa ainepunktisüsteemi* mudelit kasutades.
 • Kõnealuses strateegias tuuakse esile asjaolu, et ELi ja kolmandate riikide vahelise kõrgharidusalase koostöö tõelise tõhususe tagamiseks peab see hõlmama enamat kui üksnes üliõpilaste vahetus. Sinna peavad kuuluma ka töötajate vahetus ja ühised programmid.
 • ELi kui hariduse valdkonna ülemaailmse tippkeskuse edendamiseks soovitatakse strateegias suurendada Euroopa õpingute mahtu teistes riikides ELi õppekeskuste ja Jean Monnet’ õppetoolide (töökohad õppejõududele kogu maailmast, kelle erialaks on Euroopa integratsioon) vahelise võrgustiku laiendamise teel.
 • Programmi „Horisont 2020” kaudu rahastatavad Marie Skłodowska-Curie meetmed täiendavad seda strateegiat teadlaste ja doktorantide rahvusvahelise liikuvuse edendamisega.

TAUST

Euroopa ülikoolid on tuntud rahvusvahelise koostöö poolest: nad on aidanud kaasa rahvusvaheliste õppekavade koostamisele ja ühiste teaduskraadide omistamisele, nad on rahastanud rahvusvahelisi teadusuuringuid ja innovatsiooniprojekte ning toetanud üliõpilaste, töötajate ja teadmiste vahetamist. Lisaks hariduse ja koolituse kvaliteedi tõstmisele hoogustab selline koostöö ka innovatsiooni ja töökohtade loomist liikuvuse kaudu, võimaldades töötajatel ja üliõpilastel oma silmaringi avardada.

PÕHIMÕISTED

* Euroopa ainepunktisüsteem (ECTS) – akadeemiliste ainepunktide süsteem, mille eesmärk on hõlbustada üliõpilaste liikuvust eri riikide vahel. See süsteem on võetud kasutusele enamikus Euroopa kõrgharidusruumi kuuluvates ja muudes riikides üle maailma.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule koostöö tugevdamise kohta kolmandate riikidega kõrghariduse valdkonnas (KOM(2001) 385 (lõplik), 18.7.2001)

Viimati muudetud: 26.10.2015

Top