Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Õpilaste, koolitatavate, noorte vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Õpilaste, koolitatavate, noorte vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvus

 

KOKKUVÕTE:

soovitus 2001/613/EÜ õpilaste, koolitust saavate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduse piires

MIS ON SOOVITUSE EESMÄRK?

Tuginedes 2000. aastal Lissabonis toimunud Euroopa Ülemkogule, on käesoleva soovituse eesmärk toetada vaba liikumist hariduse ja koolituse valdkonnas. Selles kutsutakse Euroopa Liidu (EL) riike üles võtma vajalikke meetmeid selleks, et ergutada õpilaste, õpetajate ja koolitajate liikuvust ELi piires.

PÕHIPUNKTID

Soovituses nõutakse ELi riikidelt õiguslike, haldusalaste, keeleliste ja kultuuriliste takistuste kõrvaldamist inimeste jaoks, kes

 • õpivad või läbivad koolitust,
 • tegutsevad vabatahtlikena või
 • töötavad õpetaja või koolitajana

mõnes teises ELi riigis.

Välja toodud probleemid, eesmärgid ja soovitused on muu hulgas järgmised:

 • eesmärk õppida vähemalt kahte ELi keelt ja läbida enne reisi nii keeleline kui ka kultuuriline ettevalmistus;
 • ergutada noorte teadlikkust ELi kodakondsusest ja erinevuste austamist;
 • parandada teabe kättesaadavust võimaluste kohta teistes ELi riikides;
 • hõlbustada ja lihtsustada rahalist toetamist (tagastamatu abi, stipendiumid, toetused, laenud jne);
 • aidata katta transpordi, majutuse, toidukordade ja kultuuriväärtustele juurdepääsuga seotud kulusid vastuvõtva riigi kodanikega samadel alustel;
 • parandada teadlikkust rahalistest õigustest ja vastastikusest sotsiaalkindlustuskaitsest.

Meetmed, mis mõjutavad eelkõige õpilasi ja koolitust saavaid isikuid:

 • ergutada õpilasi läbima osa oma õpingutest mõnes teises ELi riigis ning edendada teistes riikides läbitud õppeperioodide akadeemilist tunnustamist;
 • ergutada koolitussertifikaatide selgemate mudelite kasutuselevõttu, tagades näiteks tõlke ja kesksed teabepunktid;
 • võimaldada õpilastel elamisloa saamiseks hõlpsamini tõendada oma tervisekindlustust või rahalisi vahendeid;
 • edendada õpilaste lõimumust ja toetamist vastuvõtva riigi haridussüsteemis ning taaslõimumust päritoluriigis.

Noori vabatahtlikke mõjutavad meetmed:

 • tagada vabatahtliku tegevuse erijoontega arvestamine õiguslikes ja haldusalastes küsimustes;
 • edendada osalemistõendi kasutuselevõttu eesmärgiga luua ELis ühine tööle kandideerimise avalduse vorm;
 • vältida vabatahtlike diskrimineerimist seoses õigusega sotsiaalkaitsele.

Õpetajaid ja koolitajaid mõjutavad meetmed:

 • võtta arvesse teatavatest siseriiklikest õigusaktidest tulenevaid probleeme, mis takistavad liikuvust, ning ergutada koostööd;
 • liikuvate õpetajate ja koolitajate ajutine asendamine;
 • edendada vastuvõtvas asutuses lõimumist;
 • Euroopa koolitusperioodide kasutuselevõtt, et hõlbustada liikuvust;
 • ergutada nii koolitusprogrammide sisu kui ka asutustevaheliste kontaktide ja kogemuste vahetamise abil elukutse üleeuroopalist mõõdet;
 • edendada Euroopa liikuvuse kogemust osana karjäärist.

ELi riikidel palutakse koostada iga kahe aasta tagant aruanne nende soovituste elluviimiseks võetud meetmete kohta.

TAUST

Nimetatud soovitusi rakendati algselt sellistes ELi programmides nagu Socrates (haridus), Leonardo da Vinci (kutseõpe) ja „Aktiivsed noored”, mis on praeguseks kõik koondatud programmi „Erasmus+” alla, ning need täiendavad ET 2020 strateegilise raamistiku meetmeid hariduse, koolituse ja elukestva õppe valdkonnas.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õpilaste, koolitust saavate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduse piires (EÜT L 215, 9.8.2001, lk 30–37)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 28. juuni 2011. aasta soovitus, mis käsitleb juhtalgatust „Noorte liikuvus” – õppega seotud liikuvuse edendamine noorte seas (ELT C 199, 7.7.2011, lk 1–5)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. „Noorte liikuvus”. Algatus noorte potentsiaali vallandamiseks eesmärgiga saavutada Euroopa Liidus arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv (KOM(2010) 477 (lõplik), 15.9.2010)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta soovitus Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku loomise kohta kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas (ELT C 155, 8.7.2009, lk 11–18)

Nõukogu ja nõukogus 15. novembril 2007. aastal kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldused õpetajahariduse kvaliteedi parandamise kohta (ELT C 300, 12.12.2007, lk 6–9)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta otsus nr 2241/2004/EÜ kvalifikatsioonide ja pädevuste läbipaistvuse ühtse ühenduse raamistiku kohta (Europass) (ELT L 390, 31.12.2004, lk 6–20)

Viimati muudetud: 19.12.2016

Top