Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tööjõukulude ja töötasude statistika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tööjõukulude ja töötasude statistika

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 530/1999 – ELi töötasude ja tööjõukulude võrreldavad näitajad

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • See on ELile abiks poliitika väljatöötamisel, tuginedes usaldusväärsele ja võrreldavale statistikale, mis hõlmab kogu ELi, kõiki piirkondi ning sotsiaal- ja majandusvaldkondi.
 • Selleks sätestatakse määrusega (EÜ) nr 530/1999, mis liiki andmeid peaksid kõigi ELi riikide statistikaasutused koguma ja kuidas seda tuleks teha.

PÕHIPUNKTID

 • ELi riikide ametiasutused ja Eurostat teevad koostööd, kogudes statistilisi andmeid ELi tööjõukulude ja töötasude võrdlemiseks.
 • Eurostat avaldab nimetatud valdkondade kohta iga nelja aasta tagant andmeid ja analüüse, seejuures vahetub teema iga kahe aasta tagant, näiteks:
  • 2014. aastal töötasud;
  • 2016. aastal tööjõukulud;
  • 2018. aastal töötasud jne.
 • Neid kasutatakse ettevõtetele ja töötajatele suunatud ELi poliitika väljatöötamiseks, aga ka ELi majanduskasvu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse analüüsimiseks.

Kogutava teabe liigid

Tööjõukulud

 • Tööjõukulude taset ja koosseisu käsitleva teabe põhjal peab olema võimalik teha järgmist statistikat:
  • ettevõte või tootmisüksus, kus töötajad töötavad, eriti piirkond, kus see asub, suurus ja tegevusvaldkond;
  • aastased tööjõukulud kokku (palgad ja töötasud, sotsiaalkindlustusmaksed, kutseõppe kulud jms);
  • töötajate keskmine arv aastas, sealhulgas osalise tööajaga töötajad ja praktikandid;
  • töötatud ja tasustatud tundide arv aastas.

Töötasud

 • Töötasude struktuuri ja jaotumise kohta tuleb koguda järgmisi andmeid:
  • ettevõte või kohalik üksus, kus töötajad töötavad, eriti finants- ja majanduskontrolli vorm ning ettevõttes kohaldatava kollektiivlepingu liik jms andmed;
  • töötajad (sugu, vanus, ametikoht, haridustase ja väljaõpe, tööstaaž, töötamine täistööajaga või osalise tööajaga, töölepingu liik);
  • brutotöötasu ja tasustatud tundide arv.

Andmete kogumine ja tulemuste töötlemine

 • Asjaomased siseriiklikud asutused määravad kindlaks teabe kogumiseks vajalikud meetodid ning tagavad, et tööandjad täidavad kohustust esitada teave kindlaksmääratud tähtajaks. Uuringute läbiviimine ettevõtetes ei ole kohustuslik, kui muudele asjakohastele allikatele tuginedes saab koostada täpseid hinnanguid.
 • Siseriiklikud asutused peavad vastuseid töötlema ühtsetel alustel, et tulemused oleksid võrreldavad.
 • Tulemused edastatakse Eurostatile 18 kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppemist.
 • See, kuidas andmeid tuleb koguda ja millisel kujul tuleb need edastada Eurostatile, on täpsemalt sätestatud kahes rakendusaktis (määrused (EÜ) nr 1726/1999 ja 1916/2000).

Kvaliteet

 • Siseriiklikud asutused peavad tagama, et tulemused annavad riigi olukorrast tõese ülevaate.
 • Pärast iga vaatlusperioodi lõppu edastavad nad Eurostatile aruande määruse rakendamise kohta oma riigis, et Eurostatil oleks võimalik hinnata andmete kvaliteeti.
 • Aruande sisu ja hindamiskriteeriumid on sätestatud määruses (EÜ) nr 698/2006.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. aprillist 1999.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 9. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 530/1999 töötasude ja tööjõukulude struktuurilise statistika kohta (EÜT L 63, 12.3.1999, lk 6–10)

Määruse (EÜ) nr 530/1999 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 27. juuli 1999. aasta määrus (EÜ) nr 1726/1999, millega nähakse ette sätted nõukogu määruse (EÜ) nr 530/1999 (töötasude ja tööjõukulude struktuurilise statistika kohta) rakendamiseks seoses tööjõukulusid käsitleva informatsiooni määratlemise ja edastamisega (EÜT L 203, 3.8.1999, lk 28–40)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 8. septembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1916/2000, millega nähakse ette nõukogu määruse (EÜ) nr 530/1999 (töötasude ja tööjõukulude struktuurilise statistika kohta) rakendamine seoses töötasu struktuuri käsitleva informatsiooni määratlemise ja edastamisega (EÜT L 229, 9.9.2000, lk 3–13)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 5. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 698/2006, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 530/1999 seoses tööjõukulude ja töötasude struktuurilise statistika kvaliteedi hindamisega (ELT L 121, 6.5.2006, lk 30–35)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 27.07.2016

Top