Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tööjõuvaatlus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tööjõuvaatlus

Euroopa Liidu tööhõivepoliitika väljatöötamine sõltub suuresti võrreldava, usaldusväärse ja õigeaegse statistika kättesaadavusest. Euroopa Liidu tööjõuvaatluses (EU-LFS) antakse teavet ELi tööturu olukorra ja suundumuste kohta.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 9. märtsi 1998. aasta määrus (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses.

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega sätestatakse ühtlustatud metoodika riiklikul tasandil statistika tegemiseks vähemalt 15-aastaste inimeste tööjõus osalemise määra kohta ning tööjõudu mittekuuluvate inimeste kohta. Selles sätestatakse eeskirjad ja suunised selliste aspektide kohta nagu vaatluse ülesehitus, omadused, meetodid ja otsuste tegemine, et tagada võrreldavad tulemused.

OLULISEMAD PUNKTID

Hõlmatus

ELi tööjõuvaatlus hõlmab 33 riiki: 28 ELi riiki, Island, Norra ja Šveits ning kaks kandidaatriiki (endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik ja Türgi). See on suurim Euroopa leibkondade vaatlus (st leibkondade vaatlus, keda küsitletakse erinevate teemade kohta, nagu näiteks tööelu, elamistingimused, sissetulek, tervis jne).

See hõlmab kõiki eramajapidamistes elavaid kodanikke (st välja jäävad haiglad, ühiselamud jne).

ELi tööjõuvaatluse läbiviimine

ELi riikide riiklikud statistikaametid vastutavad järgmise eest:

 • riiklike küsimustike koostamine;
 • valimi koostamine;
 • küsitluste läbiviimine ning
 • tulemuste saatmine Euroopa Komisjoni statistikabüroole Eurostat, kus toimub nende tsentraalne töötlemine.

Seda tehakse kooskõlas ühtlustatud koodide süsteemiga, mis on kehtestatud määrusega (EÜ) nr 377/2008.

Eurostat toetab statistikaameteid, edendades ühtlustatud mõisteid ja meetodeid ning levitades võrreldavat riiklikku ja Euroopa tööturgu käsitlevat statistikat.

Andmete kogumine

ELi tööjõuvaatluse käigus kogutakse muu hulgas järgmisi andmeid:

 • demograafiline taust (sugu, vanus jne);
 • hõiveseisund;
 • põhitöökoha andmed;
 • töötatud tundide arv;
 • teise töökoha andmed;
 • ajaga seotud vaeghõive (st kui töötava inimese töötundide arv pole piisav võrreldes alternatiivse tööhõiveolukorraga, kus ta soovib ja saab töötada);
 • töökoha otsimine;
 • haridus ja koolitus;
 • mittetöötavate inimeste eelnev töökogemus;
 • olukord üks aasta enne vaatlust;
 • peamine hõiveseisund;
 • sissetulek.

Olenevalt küsitletud inimese staatusest (st töötab, on töötu või ei kuulu tööjõu hulka, nagu näiteks õppivad noored või perekohustusi täitvad naised), kogutakse eri liiki andmeid.

Andmeid kogutakse igas kvartalis ning see hõlmab umbes 1,8 miljonit küsitlust üle kogu Euroopa. Küsitletute määr on osalevates riikides 0,2% kuni 3,3%.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Alates 15. märtsist 1998.

Lisateavet leiate Eurostati veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 577/98

15.3.1998

15.3.1998

ELT L 77. 14.3.1998, lk 3-7

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1991/2002

10.11.2002

-

ELT L 308, 9.11.2002, lk 1 ja 2

Määrus (EÜ) nr 2104/2002

19.12.2002

-

ELT L 324, 29.11.2002, lk 14-19

Määrus (EÜ) nr 2257/2003

12.1.2004

-

ELT L 336, 23.12.2003, lk 6 ja 7

Määrus (EÜ) nr 1372/2007

23.12.2007

-

ELT L 315, 3.12.2007, lk 42-43

Määrus (EÜ) nr 596/2009

7.8.2009

-

ELT L 188, 18.7.2009, lk 14-92

Määrus (EL) nr 545/2014

18.6.2014

-

ELT L 163. 29.5.2014, lk 10-14

Määruse (EÜ) nr 577/98 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 377/2008, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses) alates 2009. aastast andmeedastuses kasutatavate koodide, struktuuriliste muutujate kohta andmete kogumiseks kasutatava alavalimi ja vaatluskvartalite kindlaksmääramise suhtes (ELT L 114, 26.4.2008, lk 57-84).

Komisjoni 8. aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 318/2013, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2016-2018 (ELT L 99, 9.4.2013, lk 11 ja 12).

Viimati muudetud: 03.04.2015

Top