Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Avalike tööturuasutuste ajakohastamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Avalike tööturuasutuste ajakohastamine

Paljud tööotsijad pöörduvad esmajoones avalike tööturuasutuste poole ning seetõttu on neil tähtis roll tööturupoliitika elluviimisel. Kui kogu Euroopa Liidu (EL) avalikud tööturuasutused teeksid tihedamat koostööd, oleks neist rohkem abi strateegia „Euroopa 2020” 75%-lise tööhõive-eesmärgini jõudmisel.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis: avalike tööturuasutuste ajakohastamine Euroopa tööhõivestrateegia toetuseks (KOM(98) 641 lõplik, 13.11.1998).

KOKKUVÕTE

Paljud tööotsijad pöörduvad esmajoones avalike tööturuasutuste poole ning seetõttu on neil tähtis roll tööturupoliitika elluviimisel. Kui kogu Euroopa Liidu (EL) avalikud tööturuasutused teeksid tihedamat koostööd, oleks neist rohkem abi strateegia „Euroopa 2020” 75%-lise tööhõive-eesmärgini jõudmisel.

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Käesolevas teatises vaadeldakse avalike tööturuasutuste rolli Euroopa tööhõivestrateegias ja nende kiirelt muutuvat tegevuskeskkonda. Teatises märgitakse, et nende roll, töömeetodid, sihid ja eesmärgid peavad edasi arenema. Lisaks valmistati selles ette 2014. aastal vastu võetud otsust rajada aastatel 2014-2020 kogu ELi hõlmav avalike tööturuasutuste võrgustik.

OLULISEMAD PUNKTID

Avalike tööturuasutuste ülesanded Euroopa tööhõivestrateegia rakendamisel:

teabe jagamine tööturu kohta: avalikud tööturuasutused koguvad andmeid vabade töökohtade ja võimalike kandidaatide kohta ning jagavad teavet koolituse ja ümberõppe võimaluste kohta;

vahendamine: avaldavad teateid vabade töökohtade kohta ning püüavad tööjõu pakkumise ja nõudluse vastavusse viia;

turu kohandamine: olles kaasatud tööturupoliitika rakendamisse, saavad avalikud tööturuasutused aidata kohandada tööjõu pakkumist ja nõudlust näiteks oskuste puudust vähendavate programmide abil.

Avalike tööturuasutuste erinevad mudelid

Avalike tööturuasutuste tõhusus tööturuprogrammide elluviimisel on ELi riikide lõikes märgatavalt erinev nende pädevusvaldkondade, organisatsioonilise ülesehituse, kasutatavate vahendite ja tööturu erinevuste tõttu.

Arenev keskkond

Muutuvad tööotsijate iseloomulikud jooned (rohkem kõrgharidusega noori, rohkem naisi, tööjõu vananemine jne)

Muutuvad tööandjate vajadused (üleminek teenindusmajandusele)

Kiire tehnoloogiline areng ja vajadus säilitada konkurentsivõimet

Muutuvad töösuhted (lepingud, paindlikum tööaeg jne)

Kõrge ja püsiv töötuse määr

Avalike tööturuasutuste koostöö

Avalikud tööturuasutused on mitteametlikult teinud koostööd ELi tasandil juba 1997. aastast ning on kaasatud ELi tööhõivesuuniste rakendamisse ja nendega seotud riiklike tegevuskavade elluviimisse.

Suurem koostöö avalike tööturuasutuste vahel on otsustav strateegia „Euroopa 2020” tööhõive-eesmärkideni jõudmisel. Seetõttu otsustati 2014. aastal rajada tugeval õiguslikul alusel võrgustik, et tihendada koostööd ELi riikide avalike tööturuasutuste vahel.

Võrgustiku eesmärk on:

luua süsteemid avalike tööturuasutuste tulemuslikkuse võrdlemiseks;

teha kindlaks tõenduspõhised head tavad ning edendada vastastikust õppimist;

aidata kaasa avalike tööturuasutuste teenuste (sh noortegarantii) paremale osutamisele;

aidata kaasa Euroopa tööhõivestrateegia ja vastavate riiklike poliitikameetmete rakendamisele.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni avalike tööturuasutuste veebilehelt.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta otsus nr 573/2014/EL avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta (ELT L 159, 28.5.2014, lk 32-39).

Viimati muudetud: 20.04.2015

Top