Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meeste ja naiste võrdsete võimaluste nõuandekomitee

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Meeste ja naiste võrdsete võimaluste nõuandekomitee

KOKKUVÕTE:

ELi meeste ja naiste võrdsete võimaluste nõuandekomitee asutamine – otsus 2008/590/EÜ

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsusega asutatakse komitee, et tagada regulaarsed konsultatsioonid ja teabevahetus asutuste ja institutsioonide vahel, kes edendavad naiste ja meeste võrdseid võimalusi ELi riikides.

PÕHIPUNKTID

Meeste ja naiste võrdsete võimaluste nõuandekomitee eesmärk on aidata Euroopa Komisjonil kavandada ja rakendada meetmeid meeste ja naiste võrdsete võimaluste edendamiseks, julgustades ELi riike ja erinevaid asjaomaseid pooli vahetama vastavaid kogemusi, põhimõtteid ja tavasid.

Komitee koosneb 70 liikmest, kes nimetatakse ametisse kolmeks aastaks koos tagasivalimise võimalusega. Liikmete hulka kuuluvad

igast ELi riigist üks esindaja, kelle on määranud vastava riigi valitsus võrdsete võimaluste edendamise eest vastutava ministeeriumi või valitsusasutuse ametnike hulgast;

igast ELi riigist üks esindaja, kelle on määranud komisjon asjaomase organisatsiooni ettepanekul võrdsete võimaluste eest vastutavate siseriiklike komiteede või asutuste liikmete hulgast;

seitse liiget, kes esindavad tööandjate organisatsioone ELi tasandil;

seitse liiget, kes esindavad töötajate organisatsioone ELi tasandil.

Euroopa naiste surverühm on komitee koosolekutel esindatud kahe vaatlejaliikmega. Rahvusvaheliste ja kutseorganisatsioonide ning muude ühenduste esindajatele võidakse samuti anda vaatleja staatus komisjonile esitatud põhjendatud taotluse alusel.

Komitee valib oma liikmete hulgast eesistuja ja kaks ase-eesistujat, kelle ametiaeg on üks aasta.

Eesistuja võib kutsuda komitee töös eksperdina osalema teatavas päevakorraküsimuses eriti pädevaid isikuid.

Komitee kutsub kokku komisjon ja selle koosolekud toimuvad komisjoni peakorteris vähemalt kaks korda aastas. Komitee aruteludel käsitletakse komisjoni taotlusi komitee arvamuse saamiseks või neid arvamusi, mida komitee omal algatusel soovib anda. Aruteludele ei järgne hääletust.

TAUST

Komisjoni otsusega 2008/590/EÜ kodifitseeritakse ja tunnistatakse kehtetuks otsus 82/43/EMÜ, millega algselt asutati meeste ja naiste võrdseid võimalusi käsitlev nõuandekomitee ja mida on mitu korda muudetud.

Lisateavet vt teemast Sooline võrdõiguslikkus Euroopa Komisjoni veebisaidil.

ÕIGUSAKT

Komisjoni 16. juuni 2008. aasta otsus 2008/590/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste nõuandekomitee asutamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 190, 18.7.2008, lk 17–21)

Direktiivi 2008/590/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 18.01.2016

Top