Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laste eest hoolitsemine - meeste ja naiste töö ning isikliku elu tasakaal

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Laste eest hoolitsemine - meeste ja naiste töö ning isikliku elu tasakaal

Soovitus 92/241/EMÜ lapsehoolduse kohta

ÕIGUSAKT

31. märtsi 1992. aasta Nõukogu soovitus 92/241/EMÜ lastehoiu kohta (EÜT L 123, 8.5.1992, lk 16-18)

KOKKUVÕTE

MIS ON SOOVITUSE EESMÄRK?

Soovitusega edendatakse emade ja isade võrdseid võimalusi töö ja pereelu tasakaalus hoidmisel. Selleks soovitatakse ELi riikidel korraldada ja/või toetada algatusi, mis aitaksid lapsevanematel laste eest hoolitsemisega toime tulla.

PÕHIPUNKTID

Soovituses käsitletakse järgmisi valdkondi:

lastehoiuteenuste pakkumine vanemate töö, õppimise, koolitustel osalemise või aktiivsete tööotsingute ajaks;

eripuhkus töötavatele vanematele, kes peavad hoolitsema oma laste eest;

töökeskkonna muutmine lastega töötajate vajaduste suhtes paindlikumaks;

meetmed, mis aitavad töö- ja lapsehoolduskohustusi jagada mõlema vanema vahel.

Soovituse kohaselt peaksid lastehoiuteenused:

olema mõistliku hinnaga;

ühendama usaldusväärset lastehoidu (mille puhul on tagatud tervislikkus ja turvalisus) arendava ja hariva tegevusega;

olema sobivad ka erivajadustega lastele (nt keelenõuded) ja üksikvanemate lastele.

Eripuhkus

Et tuua tööturule rohkem naisi, peaksid ELi riigid soodustama selliseid algatusi nagu eripuhkus nii emadele kui ka isadele.

Töökeskkond

ELi riigid peaksid korraldama ja/või edendama algatusi, mis aitaksid:

soodustada laste eest hoolitsemist töö kõrvalt, eelkõige tööandjate ja ametiühingute vaheliste kokkulepete abil;

tagada lastehoiuteenuseid osutavatele töötajatele õiglase palga ja inimväärsed töötingimused;

võtta avalikus sektoris meetmeid, mis oleksid eeskujuks ülejäänud majandusele.

Kohustuste jagamine

ELi riigid peaksid soodustama meeste suuremat osalemist lapsehoolduskohustuste täitmisel, et vanemlik vastutus jaguneks võrdsemalt ja et naised saaksid tööturul tõhusamalt tegutseda.

Lisateave ELi lapsehooldusega seotud eesmärkide kohta.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Barcelona eesmärgid. Väikelaste hoiuteenuste arendamine Euroopas jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu edendamiseks (COM(2013) 322 final, 29.5.2013)

Viimati muudetud: 14.09.2015

Top