Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel

Käesolevas direktiivis sätestatakse üldine raamistik töötajate võrdse kohtlemise tagamiseks Euroopa Liidus (EL) olenemata nende usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel.

KOKKUVÕTE

Direktiivi eesmärk on tagada, et teatava usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumusega isikud ei peaks kannatama diskrimineerimise all, vaid et neid koheldaks tööl teistega võrdselt.

Mis laadi diskrimineerimist direktiiv hõlmab?

Direktiiv hõlmab nii otsest diskrimineerimist (erinev kohtlemine teatava omaduse alusel) kui ka kaudset diskrimineerimist (mis tahes säte, kriteerium või tava, mis on esmapilgul neutraalne, kuid asetab eespool nimetatud kategooriatesse kuuluvad inimesed teistega võrreldes ebasoodsasse olukorda). Diskrimineerimiseks loetakse ka ahistamist, mis tekitab vaenuliku õhkkonna.

Kelle suhtes direktiivi kohaldatakse ja kelle suhtes mitte?

Direktiivi kohaldatakse kõigi riigi- ja erasektoris töötavate inimeste suhtes seoses järgmisega:

  • tööle saamise või füüsilisest isikust ettevõtjaks hakkamise tingimused, sealhulgas valikukriteeriumid ja töölevõtu tingimused, kaasa arvatud ametialane edutamine;
  • kutsekoolitus;
  • töö saamise ja töö tingimused (kaasa arvatud töölt vabastamine ja töötasu);
  • kuulumine tööandjate või töötajate organisatsioonidesse või muudesse organisatsioonidesse, mille liikmed tegelevad teatava kutsetööga.

Direktiiv ei hõlma kodakondsusel põhinevaid erinevusi seoses kohtlemisega ning riigiabikavadest, sealhulgas riigi sotsiaalkindlustus- või sotsiaalkaitsekavadest tehtavaid makseid.

Mida teha, et diskrimineerimine lõpetada?

ELi liikmesriigid on kohustatud tagama, et igaühel, kes leiab, et teda on võrdse kohtlemise põhimõtte eiramise tõttu koheldud õigusvastaselt, oleks võimalik kasutada haldus- või kohtumenetlust. See kehtib isegi juhul, kui töösuhe, millega väidetav diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud. Täpsemat teavet õiguskaitsevahendite ja otsuste täitmise kohta saab lugeda direktiivi II peatükist.

Kuidas olukorda parandada?

Käesolevat direktiivi ja rassilise võrdõiguslikkuse direktiivi käsitleva aruande (COM(2014) 2 final) kohaselt on peamiseks ülesandeks suurendada teadlikkust olemasoleva kaitse kohta ning tagada direktiivide parem praktiline kohaldamine.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2000/78/EÜ

2.12.2000

2.12.2003

EÜT L 303, 2.12.2000

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Ühisaruanne nõukogu 29. juuni 2000. direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust (rassilise võrdõiguslikkuse direktiiv), ja nõukogu 27. novembri 2000.aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (võrdse tööalase kohtlemise direktiiv), rakendamise kohta (COM(2014) 2 final, 17.1.2014 - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Viimati muudetud: 27.06.2014

Top