Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tööaeg ELi sadamates peatuvatel laevadel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tööaeg ELi sadamates peatuvatel laevadel

KOKKUVÕTE

Direktiivi eesmärk on võidelda kolmandate riikide reederite poolt konkurentsi moonutamisega ning kaitsta meremeeste tervist ja ohutust Euroopa Liidu sadamates peatuvatel laevadel.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on kehtestada ELi riikide sadamates peatuvate laevade suhtes direktiivi 1999/63/EÜ (hiljem muudetud direktiiviga 2009/13/EÜ) järgimise kontrolli ja jõustamise kord. Kõnealuses direktiivis sätestatakse eeskirjad meremeeste tööaja korraldamiseks, sealhulgas töötunnid, puhkus, palgaline puhkus ja tervislik sobivus töö jaoks.

PÕHIPUNKTID

ELi riigid korraldavad kontrolle ametisse määratud sadamariikide järelevalveinspektorite abil nende sadamates peatuvatel merelaevadel, sõltumata sellest, millises riigis need on registrisse kantud. Käesolevat direktiivi ei kohaldata kalapüügilaevadele.

Kontrolle korraldatakse eelkõige siis, kui on saadud kaebus laeva kaptenilt, laevapere liikmelt või isikult või organisatsioonilt, kelle õigustatud huvides on laeva ohutu ekspluateerimine, selle elu- ja töötingimused või saaste ärahoidmine.

Inspektor kontrollib, kas:

laeva töökorraldust kajastav tabel on kinnitatud kergesti juurdepääsetavasse paika;

töö- või puhkeaja registrit hoitakse laeva pardal ning registri on kinnitanud selle riigi pädev asutus, kelle territooriumil laev on registrisse kantud.

Kui ilmneb, et meremehed võivad olla üleväsinud, korraldatakse üksikasjalikum kontroll, et teha kindlaks, kas kirjapandud töö- või puhkeaeg vastab ettenähtud normidele ja kas neid norme on nõuetekohaselt järgitud.

Ilmselgelt ohtlike või tervist kahjustavate tingimuste parandamiseks võib ELi riik keelata laeval sadamast lahkuda, kuni leitud vead kõrvaldatakse või meremehed on puhanud.

Kui laeval on keelatud sadamast lahkuda, teatatakse laeva kaptenile, omanikule, lipuriigi või registrisse kandmise riigile või kõnealuse riigi diplomaatilisele esindajale sellest otsusest ja vajaduse korral nõutavatest korrektiivmeetmetest.

Kui laeva on põhjendamatult kinni peetud, on selle omanikul õigus hüvitisele kahjumi või kahjude eest, kusjuures tõendamiskohustus on laeva omanikul, kellel on ka kinnipidamisotsuse kohta kaebuse esitamise õigus.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 20. jaanuaril 2000.

Lisateave: meretöönormide konventsioon (2006) Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni veebilehel.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta direktiiv 1999/95/EÜ, milles käsitletakse meremeeste tööaega reguleerivate sätete täitmist ühenduse sadamates peatuvatel laevadel

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 1999/95/EÜ

20.1.2000

30.6.2002

EÜT L 14, 20.1.2000, lk 29-35

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 16. veebruari 2009. aasta direktiiv 2009/13/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (ETF) sõlmitud kokkulepet 2006. aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ (EÜT L 124, 20.5.2009, lk 30-50)

Viimati muudetud: 06.10.2015

Top