Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meremeeste tööaeg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Meremeeste tööaeg

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 1999/63/EÜ – kokkulepe meremeeste tööaja korralduse kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Selle õigusaktiga kehtestatakse kokkulepe meremeeste* tööaja kohta, mille sõlmisid Euroopa Ühenduse Reederite* Ühing ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liit 30. septembril 1998.
 • Selles võetakse arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöönormide konventsiooni seoses meremeeste tööajaga.

PÕHIPUNKTID

 • Õigusakti peavad järgima kõik eraisikule või avalik-õiguslikule isikule kuuluvad merelaevad, mis on kantud registrisse mõnes Euroopa Liidu (EL) liikmesriigis ja tavapäraselt tegelevad kaubandusliku meresõiduga.
 • Direktiiviga nähakse ette maksimaalne tööaeg* või minimaalne puhkeaeg* kindla ajavahemiku jooksul.
 • Tööaeg peab vastama järgmistele tingimustele:
  • töötaja tööaja üldine norm on kaheksa tundi päevas ühe puhkepäevaga ja vabade riigipühadega;
  • tööaeg ei tohi ületada 14 tundi 24-tunnise ajavahemiku jooksul ega 72 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.
 • Puhkeaeg peab vastama järgmistele tingimustele:
  • see peab olema vähemalt kümme tundi 24-tunnise ajavahemiku jooksul ja 77 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
  • puhkeaega ei või jagada rohkem kui kaheks osaks, millest üks peab olema vähemalt kuue tunni pikkune;
  • kahe järjestikuse puhkeaja vaheline aeg ei või olla üle 14 tunni;
  • ülevaatused, tuletõrje- ja päästepaadiharjutused tuleb korraldada viisil, mis häirib minimaalselt puhkeaega ega põhjusta väsimust;
  • puhkeajal tööle kutsutud meremehed peavad saama piisava hüvitise.
 • Laeva kaptenil on õigus nõuda meeskonnalt töötamist, et tagada laeva, laeval olevate isikute, lasti või merehädaliste ohutus.
 • Laeva tööaja korralduse üksikasjad ja õigusakti sätted peavad olema välja pandud ning kättesaadavad.
 • Meremeeste igapäevase töö- ja puhkeaja kohta tuleb pidada arvestust.
 • Mehitustase peab võimaldama vältida või vähendada ületunnitööd, et tagada piisav puhkamine ja piirata väsimust.
 • Öösel* ei tohi töötada ükski alla 18-aastane meremees, kuigi on lubatud mõningad erandid.
 • Laeval ei või töötada alla 16-aastaseid isikuid.
 • Igal meremehel:
  • peab olema arstitõend, mis kinnitab tema meditsiinilist sobivust tööks merel (lubatud on mõningad erandid);
  • on õigus saada iga-aastast tasulist puhkust. Seda arvestatakse minimaalselt 2,5 päeva iga alusel töötatud kuu kohta ja proportsionaalselt mittetäielike kuude kohta.
 • ELi riigid võivad:
  • lubada teatavatel tingimustel erandeid ettenähtud töö- ja puhkeajast;
  • kohaldada meremeestele direktiiviga võrreldes soodsamaid, kuid mitte ebasoodsamaid tingimusi.

Lisaks neile eeskirjadele on olemas eraldi õigusakt, mis käsitleb tööaega ELi sadamates peatuvatel laevadel.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 22. juulist 1999. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 30. juuniks 2002.

TAUST

Meremajanduse eripärast tulenevalt ei ole see hõlmatud direktiiviga 2003/88/EÜ, mis käsitleb tööaja korraldust, ja seega on vaja eraldi eeskirju.

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Meremees: isik, kes töötab ükskõik kellena merelaeval

Reeder: laeva omanik või muu organisatsioon või isik, näiteks laeva valdaja või laevapereta prahtija, kes on võtnud endale vastutuse

Tööaeg: aeg, mille jooksul meremees laeval töötab

Puhkeaeg: tööajaväline aeg, mille hulka ei loeta lühikesi vaheaegu

Öö: vähemalt üheksa tunni pikkune ajavahemik, sealhulgas aeg keskööst kella viieni hommikul

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 21. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/63/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (FST) sõlmitud kokkulepet meremeeste tööaja korralduse kohta – lisa: Euroopa kokkulepe meremeeste tööaja korralduse kohta (EÜT L 167, 2.7.1999, lk 33–37)

Direktiivi 1999/63/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Siinsel konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 06.09.2016

Top