Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maanteetransport: ELi eeskirjad sõidu- ja vaheaegade ning puhkeperioodide kohta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maanteetransport: ELi eeskirjad sõidu- ja vaheaegade ning puhkeperioodide kohta

Euroopa Liidus autovedudega tegelevate sõidukijuhtide tööaja korraldamine võib aidata parandada nende ohutust ja tervisekaitset, tagada õiglased konkurentsitingimused ning tõsta liiklusohutust.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidus autovedudega tegelevate sõidukijuhtide tööaja korraldamine võib aidata parandada nende ohutust ja tervisekaitset, tagada õiglased konkurentsitingimused ning tõsta liiklusohutust.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga sätestatakse sõidukijuhtide tööaja korralduse miinimumnõuded. Need täiendavad määrusega (EÜ) nr 561/2006 kehtestatud sõidukijuhtide sõidu- ja puhkeaja ühiseeskirju.

PÕHIPUNKTID

Käesolevat direktiivi kohaldatakse ELi riigis asuvate ettevõtjate teenistuses olevate ringi liikuvate töötajate suhtes. Selle reguleerimisalasse on kaasatud ka FIEna tegutsevad sõidukijuhid.

Tööaja hulka kuulub:

  • sõidukijuhtimine;
  • peale- ja mahalaadimine;
  • reisijate abistamine sõidukile minemisel ja sealt lahkumisel;
  • puhastustööd ja tehniline hooldus;
  • kõik muud tööd, mille eesmärk on tagada sõiduki, selle lasti ja reisijate ohutus või täita konkreetse toimuva veotoiminguga otseselt seotud õiguskohustusi (nagu tolliformaalsused);
  • kogu muu aeg, mille jooksul on sõidukijuhil teenistusega seotud kohustusi.

Maksimaalne iganädalane tööaeg on kuni 48 tundi, kuid seda võib pikendada 60 tunnini, kui nelja kuu keskmine tööaeg ei ületa 48 tundi nädala kohta.

Sõidukijuhid ei tohi töötada ilma vaheajata kauem kui kuus tundi. Kui sõidukijuht töötab kuus kuni üheksa tundi päevas, peab vaheaeg kestma vähemalt 30 minutit. See säte kehtestatakse lisaks määrusega (EÜ) nr 561/2006 ettenähtud maksimaalsele 4,5-tunnisele sõiduajale ilma vahe- või puhkeajata.

Käesoleva direktiiviga ei muudeta määruse (EÜ) 561/2006 puhkeaja sätteid. Sõidukijuhid on kohustatud kasutama igapäevaseid ja -nädalasi puhkeperioode.

Öötöö puhul ei tohi tööaeg ületada kümmet tundi iga 24-tunnise ajavahemiku kohta.

Komisjoni 2014. aasta aruandes analüüsitakse kõnealuse direktiivi ja määruse rakendamist aastatel 2011-2012. Selles täheldatakse teatavat paranemist nende õigusaktide jõustamises ja rakendamises. Siiski nenditakse, et kuna ELi riikide aruanded ei ole täielikud ja neis esineb vasturääkivusi, ei ole võimalik põhjalikult analüüsida mõju sõidukijuhtide tervisele ja ohutusele või liiklusohutusele. Komisjon kinnitab, et alustab autovedudealaste sotsiaalõigusnormide toimimise põhjalikku hindamist.

TAUST

Euroopa Parlament lükkas tagasi komisjoni 2008. aastal esitatud ettepaneku muuta direktiivi, et jätta FIEna tegutsevad sõidukijuhid selle reguleerimisalast välja ja tõhustada selle jõustamist. Direktiiv hõlmas algselt ainult ringi liikuvaid töötajaid, kes on veoettevõtjate teenistuses. Alates 2009. aasta märtsist kohaldatakse seda kõigi määruse reguleerimisalasse kaasatud sõidukijuhtide sõidu-, vahe- ja puhkeajale.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2002/15/EÜ

23.3.2002

23.3.2005

EÜT L 80, 23.3.2002, lk 35-39

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, lk 1-14)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule määruse (EÜ) nr 561/2006 (mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist) ja direktiivi 2002/15/EÜ (autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta) rakendamise kohta aastatel 2011-2012 (komisjoni 27. aruanne autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide rakendamise kohta) (COM(2014) 709 (final), 21.11.2014)

Viimati muudetud: 30.09.2015

Top