Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kollektiivsed koondamised: töötajate teavitamine ja konsulteerimine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kollektiivsed koondamised: töötajate teavitamine ja konsulteerimine

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu direktiiv 98/59/EÜ kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Sellega nõutakse tööandjatelt kollektiivse koondamise* korral töötajate esindajate teavitamist ja konsulteerimist.
 • Direktiivis täpsustatakse punktid, mida konsultatsioonid peavad hõlmama, ja teave, mida tööandja on kohustatud jagama.
 • Samuti sätestatakse kollektiivse koondamise eeskirjad.

PÕHIPUNKTID

Seda direktiivi ei kohaldata:

 • kollektiivsete koondamiste puhul, mis tulenevad piiratud ajaks või teatud töö tegemise ajaks sõlmitud töölepingutest, välja arvatud juhul, kui sellised koondamised leiavad aset enne selliste lepingute lõpptähtaega või enne nimetatud töö lõppu;
 • töötajate puhul, kes töötavad riigi ametiasutustes või avalik-õiguslikes institutsioonides.

Töötajate õigused ettevõtte omandi ülemineku või ettevõtte maksejõuetuse väljakuulutamise korral on kaetud muudes ELi eeskirjades.

Konsulteerimine

Tööandja, kes kaalub võimalust võtta vastu otsus kollektiivse koondamise kohta, peab alustama aegsasti konsultatsioone töötajate esindajatega kokkuleppe saavutamiseks. Konsultatsioonidel tuleb käsitleda vähemalt järgmisi võimalusi:

 • kollektiivsete koondamiste ärahoidmine või koondatavate töötajate arvu vähendamine ja
 • tagajärgede leevendamine sotsiaalmeetmete abil, mille eesmärk on aidata eelkõige kaasa koondatud töötajate ümberpaigutamisele või ümberõppele.

Euroopa töönõukogu aitab tagada töötajate õigusi saada teavet ja riigiülest konsultatsiooni ettevõtetes, mis töötavad mitmes ELi riigis.

Tööandja esitatav teave

ELi riigid võivad kehtestada meetmed, mis võimaldavad töötajate esindajatel pöörduda riigisiseste eeskirjade järgi ekspertide poole. Tööandja peab esitama töötajate esindajatele konsultatsioonide käigus kogu asjaomase teabe ja teavitama neid kirjalikult järgmisest:

 • koondamiste põhjused;
 • ajavahemik, mille jooksul koondamised toimuvad;
 • töötajate tavaline arv ja kategooriad;
 • koondatavate töötajate arv ja kategooriad;
 • koondatavate töötajate valiku kriteeriumid;
 • meetod, mille abil arvutatakse (vajaduse korral) hüvitis.

Kollektiivse koondamise kord

Tööandja peab kinni pidama järgmisest korrast:

 • teatama pädevale asutusele kirjalikult igast kavandatavast kollektiivsest koondamisest. Teatis peab sisaldama kogu asjaomase teabe kavandatava kollektiivse koondamise ja peetavate konsultatsioonide kohta, välja arvatud hüvitise arvutamise meetod;
 • kui koondatavad töötajad on merelaeva meeskonnaliikmed, peab tööandja sellest teatama selle riigi asutusele, kus merelaev on registreeritud;
 • esitama teatise koopia töötajate esindajatele, kes võivad esitada pädevale asutusele omapoolsed märkused;
 • kollektiivne koondamine jõustub kõige varem 30 päeva pärast teatist; selle tähtaja jooksul püüab pädev asutus leida probleemidele lahendusi;
 • ELi riigid võivad volitada pädevaid asutusi seda tähtaega lühendama või pikendama kuni 60 päevani, arvestades teatise kättesaamisest, kui probleeme ei suudeta esialgse tähtaja jooksul lahendada. Pädevatele asutustele võidakse anda ka suuremad volitused;
 • tööandjale peab pikendamisest ja selle põhjustest teatama enne esialgse tähtaja möödumist.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 1. septembrist 1998.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Kollektiivne koondamine: olukord, kus tööandja otsustab töölt vabastada suurema rühma töötajaid.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 98/59/EÜ kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 225, 12.8.1998, lk 16–21)

Direktiivi 98/59/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 04.12.2016

Top