Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa sotsiaaldialoog

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa sotsiaaldialoog

KOKKUVÕTE:

Komisjoni teatis: Euroopa sotsiaaldialoog – uuenduste ja muutuste liikumapanev jõud

KOKKUVÕTE

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatises sätestatakse suunised, kuidas suurendada tööandjate ja töötajate esindajate (tööturu osapoolte) panust avaliku sektori asutuste töösse, et tõhustada avalikku haldamist ning majandus- ja sotsiaalreforme Euroopa Liidus.

PÕHIPUNKTID

Teatise põhieesmärk on:

suurendada tööturu osapooltega konsulteerimist ELi õigusloome käigus, et hõlmata kõiki sotsiaalsete tagajärgedega algatusi;

parandada konsulteerimise menetlusi ja eeskirju;

julgustada koostööd riiklike organisatsioonide vahel ja nende sisemise juhtimise arendamist;

julgustada tööturu osapooli sotsiaaldialoogi laiendama ja tõhustama, sõlmides rohkem ELi õigusaktidesse lõimitavaid kokkuleppeid ning arendades valdkonnasiseseid ja valdkondadevahelisi dialoogiprotsesse;

tõsta teadlikkust Euroopa sotsiaaldialoogi tulemustest;

parandada Euroopa tööturu osapoolte ja riiklike ametiasutuste esindajate koolitust ning edendada kohalikku sotsiaaldialoogi ja ettevõtjate sotsiaalset vastutust.

Dialoogi vormid

Tööturu osapooltega konsulteerimine toimub peamiselt kahes vormis:

kahepoolne dialoog Euroopa tööandjate ja ametiühinguorganisatsioonide vahel, mis leiab aset tööandjate ja töövõtjate vahel valdkondadevahelisel tasandil ning valdkondlikes komiteedes;

kolmepoolne dialoog, kuhu on kaasatud ka avaliku võimu esindajad.

Valdkondlik sotsiaaldialoog

2015. aastaks on loodud 43 valdkondliku sotsiaaldialoogi komiteed. Need on foorumid, kus toimuvad konkreetseid sektoreid puudutavate tööhõivet ja sotsiaalpoliitikat käsitlevate ettepanekute arutamine ja konsultatsioonid. Valdkondliku sotsiaaldialoogi komiteed koosnevad sageli mitmest töörühmast ja komiteest.

Valdkondadevaheline sotsiaaldialoog

Valdkondadevahelise sotsiaaldialoogi jaoks on loodud mitu foorumit, muuhulgas järgmised:

sotsiaaldialoogi komitee on peamine ELi foorum kahepoolse sotsiaaldialoogi jaoks valdkondadevahelisel tasandil;

käesolevas teatises soovitatud kolmepoolne sotsiaalala tippkohtumine majanduskasvu ja tööhõive teemadel, mis toimub kaks korda aastas ja kuhu tulevad kokku nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajad ning tööturu osapoolte delegatsioon;

makromajanduslik dialoog, mis on kõrgetasemeline (ministrite tasandi) foorum seisukohtade vahetamiseks nõukogu, komisjoni, Euroopa Keskpanga ja tööturu osapoolte vahel. See toimub kaks korda aastas ning on jagatud kaheks osaks: poliitiliseks ja tehniliseks;

kontaktfoorum teabevahetuseks kõigi ELi tööturu osapoolte organisatsioonide ja komisjoni vahel;

nõuandekomiteed;

seminarid, tööturu osapoolte ühisprojektid.

Konsulteerimine

Õigusakti kaalumise käigus konsulteerib komisjon esimese etapina tööturu osapooltega algatuse võimaliku suuna üle ning teise etapina selle sisu üle.

2010. aasta aruande kohaselt on valdkondlik sotsiaaldialoog:

aidanud koostada üle 500 erineva õigusliku seisundiga (ühisarvamustest ja vastustest kuni kokkulepeteni) teksti, mis on leidnud rakendamist ELi õigusaktidena;

aidanud sotsiaaldialoogi komitees kokku leppida viies õiguslikult siduvas tekstis, mida on rakendatud direktiividega.

Mitu kokkulepet on sõlmitud ka valdkonnasiseselt tööandjate ja töötajate vahelise sotsiaaldialoogi käigus:

Euroopa tööturu osapoolte allkirjastatud neli kokkulepet on muudetud direktiivideks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 154 ja 155 sätestatud sotsiaaldialoogi menetlusele.

Tööturu osapooled on oma töökava alusel sõlminud neli tööandjate ja töövõtjate vahelist valdkondlikku kokkulepet.

TAUST

Sotsiaaldialoog

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis „Euroopa sotsiaaldialoog – uuenduste ja muutuste jõud” ( KOM(2002) 341 (lõplik), 26.6.2002)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni talituste töödokument Euroopa valdkondliku sotsiaaldialoogi toimimise ja võimaluste kohta (SEK(2010) 964 (lõplik), 22.7.2010)

Viimati muudetud: 06.10.2015

Top