Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eures - ELi tööalase liikuvuse portaal

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eures — ELi tööalase liikuvuse portaal

Euroopa tööturuasutuste süsteem EURES on koostöövõrgustik, mille eesmärk on leida töövõimalusi ja hõlbustada töötajate vaba liikumist Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikides (ELi riigid, Island, Liechtenstein ja Norra) ning Šveitsis.

ÕIGUSAKT

2003/8/EÜ: komisjoni 23. detsembri 2002. aasta otsus, millega rakendatakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1612/68 vabade töökohtade ja töötaotlejate vahenduse osas

KOKKUVÕTE

Euroopa tööturuasutuste süsteem EURES on koostöövõrgustik, mille eesmärk on leida töövõimalusi ja hõlbustada töötajate vaba liikumist Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikides (ELi riigid, Island, Liechtenstein ja Norra) ning Šveitsis.

Võrgustikku on partneritena kaasatud riiklikke tööhõiveasutusi, ametiühinguid ja tööandjate organisatsioone. Võrgustiku tegevust koordineerib Euroopa Komisjon.

MIS ON EURESI EESMÄRK?

EURESi peamised eesmärgid on:

teavitada, juhatada ja anda nõu potentsiaalselt mobiilsetele töötajatele töövõimaluste ning elamis- ja töötingimuste kohta EMPs;

abistada tööandjaid, kes soovivad võtta tööle töötajaid teistest riikidest;

anda nõu ja abi piiriäärsete piirkondade töötajatele ja tööandjatele.

PÕHIPUNKTID

ELi tööturgude arendamine

EURES soodustab tööotsijate, töötajate ja tööandjate huvides järgmist:

kõigile avatud ja kättesaadavate Euroopa tööturgude arendamine;

tööpakkumiste ja -taotluste rahvusvaheline, piirkondadevaheline ning piiriülene vahetus;

teabe vahetamine töövõimaluste, väljaõppe- ja praktikakohtade kohta ning vajaduse korral väljaõppe- ja praktikakohtade täitmine;

noorte töötajate liikuvusega seotud teave.

EURESi liikmed ja partnerid

EURESi liikmete ja partnerorganisatsioonide ühised ressursid moodustavad tugeva aluse, mille najal saab pakkuda kvaliteetseid teenuseid nii töötajatele kui ka tööandjatele.

EURESi liikmed ja partnerid on:

riiklikud ja kohalikud tööturuasutused;

piiriüleste piirkondadega tegelevad tööturuasutused;

muud komisjonile teatatud tööturuga seotud eriasutused;

liikmete nimetatud tööturu osapoolte organisatsioonid;

muud tööturu ja sellega seotud valdkondades tegutsevad organisatsioonid.

Tegevus

Tööotsijatele pakutakse töö otsimise teenust, töötajatele ja tööandjatele tööpakkumiste ja -taotluste kokkuviimist ning samuti tugiteenuseid tööandjatele, kes soovivad värvata töötajaid teisest ELi riigist (EURESi veebipõhiste teenuste abil)

Ajakohastatud andmete esitamine elamis- ja töötingimuste ning tööturu suundumuste kohta

Koostöö edendamine liikmete ja partnerite vahel

Liikuvuse takistuste (sh õigusnõuete ja haldusmenetluste erinevuste) seire ja hindamine

Teistes ELi riikides aitab töövõimalusi leida EURESi vabade töökohtade andmebaas EURESi portaalis, mida uuendatakse iga päev ja mida saab kasutada ELi ja EMP riikide 26 keeles.

Lisateave: Euroopa töölase liikuvuse portaal EURES.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus 2003/8/EÜ

1.3.2003

-

ELT L 5, 10.1.2003, lk 16-19

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määrus (EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires (ELT L 141, 27.5.2011, lk 1-12)

2012/733/EL: komisjoni 26. novembri 2012. aasta rakendusotsus (EL) nr 492/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 492/2011 seoses vabade töökohtade ja töötaotlejate vahendusega ning EURESi taasloomisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 21-26)

Viimati muudetud: 31.08.2015

Top