Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine

KOKKUVÕTE:

Määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selles sätestatakse ühtsed eeskirjad sotsiaalkindlustusõiguste kaitsmiseks liikumisel ELi (ning samuti Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi) piires.

Määruses tunnistatakse, et ELi riigid otsustavad selliste aspektide üle, nagu siseriiklike sotsiaalkindlustussüsteemide alusel toetuse saajad, toetuste määrad ja toetuse saamise tingimused.

Käesolev sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamist käsitlev õigusakt ei asenda siseriiklikke süsteeme ühtse Euroopa süsteemiga.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Määrus hõlmab kõiki tavapäraseid sotsiaalkindlustusliike:

haigus;

rasedus ja sünnitus ning isadus;

vanaduspensionid;

eel- ja invaliidsuspensionid;

toitjakaotushüvitised ja matusetoetus;

töötus;

perehüvitised;

tööõnnetused ja kutsehaigused.

Toetusesaajatele tagatakse toetuste väljamaksmine, ravikindlustus ja perehüvitised ka teise ELi riiki ümber asumisel.

Toetusesaajad

Kooskõlastamise eeskirjadest saavad kasu kõik ELi kodanikud (ja nende pereliikmed), kes on kindlustatud mõne ELi riigi sotsiaalkindlustust käsitlevate õigusaktide alusel. Nende kohaldamisalasse kuuluvad töötajad ja füüsilisest isikust ettevõtjad, riigiteenistujad, õpilased ja pensionärid, aga ka isikud, kes on töötud, pole veel tööle asunud või kes enam ei tööta.

Eeskirju kohaldatakse ka kolmandate riikide kodanike ja nende pereliikmete suhtes, kes elavad seaduslikult ELis.

Peamised põhimõtted

Toetusesaajad:

on kindlustatud ühe riigi õigusaktide alusel ja maksavad kindlustusmakseid selles riigis. Sotsiaalkindlustusega tegelevad organisatsioonid otsustavad, millisesse jurisdiktsiooni nad kuuluvad (vaid ühe riigi õiguse kohaldamise põhimõte);

omavad samasuguseid õigusi ja kohustusi, nagu selle riigi kodanikud, kus nad on kindlustatud (võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõte);

võivad olla kindlad, et nende hüvitiste arvutamisel võetakse arvesse eelmisi kindlustusperioode ning teistes riikides töötamise ja elamise perioode (perioodide liitmise põhimõte);

võivad ettenähtud rahalise hüvitise kätte saada ka siis, kui nad ei ela kõnealuses riigis (hüvitiste eksporditavuse põhimõte: kehtib mis tahes ELi riigi suhtes, kus toetusesaaja või tema pereliikmed elavad).

Euroopa ravikindlustuskaart

Euroopa ravikindlustuskaart (mis on tasuta) võimaldab inimestel kasutada väljaspool oma elukohariiki teises ELi riigis (sealhulgas puhkusel) viibimise ajal ravikindlustushüvitisi kõnealuses riigis kindlustatud isikutega samadel tingimustel ja samasuguse tasu eest. Seejärel tasub/hüvitab kulud nende päritoluriigi sotsiaalkindlustussüsteem. Euroopa ravikindlustuskaarte väljastavad kindlustatud isiku riigi tervisekindlustusasutused.

Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise vahendid

Asutused peavad vastama kõikidele järelepärimistele mõistliku aja jooksul ja edastama asjaomastele isikutele teabe, mis on vajalik neile kõnealuse määrusega antud õiguste rakendamiseks. Määrusega kehtestatakse eeskirjad, mis tagavad ELi riikide asutuste tiheda koostöö ja vastastikuse abistamise kodanike huvides.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Ehkki määrus võeti vastu 2004. aastal, jõustus see (määruse artikli 91 alusel) 1. mail 2010. Sellel kuupäeval jõustus õigusakt (määrus (EÜ) nr 987/2009), millega sätestati käesoleva määruse rakendamise kord (vt rakendusmääruse artikkel 97).

TAUST

Lisateavet vt ELi sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise teemast Euroopa Komisjoni veebisaidil.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (ELT L 200, 7.6.2004, lk 1–49)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord (ELT L 284, 30.10.2009, lk 1–42)

Viimati muudetud: 16.12.2015

Top