Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Täiendavate pensioniõiguste kaitse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Täiendavate pensioniõiguste kaitse

Käesoleva direktiivi eesmärk on kõrvaldada takistused, mis piiravad töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate vaba liikumist, kaitstes nende täiendava pensioniga seonduvaid õigusi ühest liikmesriigist teise liikumisel. Kõnealune kaitse käsitleb nii vabatahtlikke kui ka kohustuslikke pensioniskeeme, välja arvatud määrusega (EÜ) nr 883/2004 hõlmatud sotsiaalkindlustusskeemid.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 29. juuni 1998. aasta direktiiv 98/49/EÜ ühenduse piires liikuvate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate täiendavate pensioniõiguste kaitse kohta.

KOKKUVÕTE

Käesolevat direktiivi kohaldatakse täiendavates pensioniskeemides osalejate ja teiste asjaomaste skeemide kohaseid õigusi valdavate isikute suhtes, kes on omandanud või parajasti omandavad õigusi ühes või mitmes liikmesriigis.

Direktiiviga nähakse ette neli põhimeedet ühenduse piires liikuvate töötajate täiendavate pensioniõiguste kaitseks.

Võrdne kohtlemine pensioniõiguste säilimise suhtes

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et tagada teise liikmesriiki tööle asumise tõttu täiendavast pensioniskeemist lahkunud isikutele omandatud pensioniõiguste säilimine samas ulatuses nagu nendele isikutele, kelle puhul sissemakseid enam ei tehta, kuid kes jäävad samasse liikmesriiki.

ELi liikmesriikide siseriiklikku õigusesse 21. maiks 2018 kohustuslikus korras kaasatav direktiiv 2014/50/EL tagab, et täiendavate pensioniõigustega isikud ei kaota ühest ELi liikmesriigist teise elama või tööle asudes oma pensionis. Selles on sätestatud järgmised nõuded:

  • täiendavad pensioniõigused peavad olema tagatud hiljemalt pärast kolm aastat kestnud töösuhet. Miinimumvanuse nõude esitamisel ei tohi see ületada 21 eluaastat;
  • kutsealasest pensioniskeemist enne pensionile jäämist lahkuvate töötajate õigusi tuleb säilitada ja käsitleda näiteks indekseerimisküsimustega seonduvalt niisamuti nagu nende töötajate õigusi, kes jäävad asjaomase skeemi osalisteks.

Välismaksed

Liikmesriigid tagavad, et täiendavatest pensioniskeemidest makstakse teistes liikmesriikides kõik kõnealuste skeemide kohased hüvitised ilma maksude ja tehingutasudeta.

Lähetatud töötajad ja täiendavad pensionid

Lähetatud töötajatel on võimalus jääda teise liikmesriiki lähetamise ajaks oma päritoluriigi pensioniskeemi. Lähetatud töötajad ja vajaduse korral ka nende tööandjad vabastatakse kohustusest teha sissemakseid teise riigi täiendavasse pensioniskeemi.

Teave skeemiga hõlmatud isikutele

Tööandjad, usaldusisikud või teised täiendavate pensioniskeemide haldamise eest vastutavad isikud teavitavad skeemiga hõlmatud isikuid nende teise liikmesriiki suundumise korral piisavalt nende pensioniõigustest ja kõnealuse skeemi kohaselt nende käsutuses olevatest valikutest.

Direktiivi 2014/50/EL kohaselt võivad pensioniskeemis osalevad töötajad küsida teavet selle kohta, kuidas töösuhte lõpetamine või mujale asumine mõjutaks nende täiendava pensioni õigusi ning millised tingimused kehtiksid nende õiguste suhtes tulevikus.

Pensioniskeemist lahkuvaid inimesi tuleb teavitada nende õiguste väärtusest ja tingimustest.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 98/49/EÜ

25.7.1998

25.1.2002

ELT L 209, 25.7.1998

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

7. juuli 2010. aasta roheline raamat piisava, jätkusuutliku ja kindla Euroopa pensionisüsteemi kohta [KOM(2010) 365 lõplik - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata].

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/50/EL, mis käsitleb miinimumnõudeid liikmesriikidevahelise töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamise teel [ELT L 128, 30.4.2014].

Viimati muudetud: 04.08.2014

Top