Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Töötajate lähetamist käsitlevate ELi õigusaktide tõhusam jõustamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Töötajate lähetamist käsitlevate ELi õigusaktide tõhusam jõustamine

Jõustamisdirektiivi (direktiiv 2014/67/EL) eesmärk on tõhustada töötajate lähetamist käsitleva direktiivi (direktiiv 96/71/EÜ) kohaldamist ja tegelikku jõustamist, tagades parema kaitse lähetatud töötajatele ning paremini prognoositava ja läbipaistvama õigusraamistiku teenusepakkujatele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd (IMI määrus) (ELT L 159, 28.5.2014).

KOKKUVÕTE

Direktiivi 96/71/EÜ kohaldatakse ettevõtjate suhtes, kes lähetavad riikidevaheliste teenuste osutamise raames töötajaid tööle muu liikmesriigi territooriumile, eeldusel, et lähetava ettevõtja ja töötaja vahel on lähetusperioodil kehtiv töösuhe. Lähetatud töötaja on töötaja, kes piiratud aja jooksul teeb oma tööd muu liikmesriigi territooriumil kui riigis, kus ta tavaliselt töötab.

Töötajate sotsiaalsete õiguste kaitseks, juhul kui ettevõtjad kasutavad õigust pakkuda teenuseid, ja selle õiguse kasutamisele kaasaaitamiseks on direktiivis 96/71/EÜ sätestatud töösuhte tuumiktingimused, mida tuleb lähetatud töötajate suhtes kohaldada vastuvõtvas riigis, näiteks

  • maksimaalne tööaeg ja minimaalne puhkeaeg;
  • tasulise põhipuhkuse minimaalne pikkus;
  • kohaldatavad töötasu miinimummäärad, kaasa arvatud ületunnitöötasud;
  • töötervishoid, -ohutus ja -hügieen.

Kohaldatavate eeskirjade kuritarvitamise takistamine ja karistamine

Abiks võitluses eeskirjade kuritarvitamise ja nendest kõrvalehoidmise vastu on direktiivis 2014/67/EL loetletud rida faktilisi asjaolusid, mis aitavad kaasa tegeliku lähetuse kindlakstegemisele artikli 4 kohaselt.

Suurema õiguskindluse tagamiseks on direktiivis sätestatud rida kontrollimeetmeid, mida loetakse põhjendatuks ja proportsionaalseks ning mida võib kohaldada direktiivi 96/71/EÜ ja jõustamisdirektiivi enda nõuete järgimise järelevalveks (artikkel 9).

Parandamaks töötajate õiguste kaitset alltöövõtu korral peavad liikmesriigid tagama, et ehitussektori lähetatud töötaja saab lisaks tööandjale või tööandja asemel pidada töövõtjat, kelle otseseks alltöövõtjaks on tööandja, vastutavaks maksmata minimaalse netotöötasu eest (artikkel 12). Selliste vastutusalaste eeskirjade asemel võivad liikmesriigid kehtestada ka muid asjakohaseid jõustamismeetmeid.

Parem juurdepääs teabele

Teadlikkuse parandamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks on liikmesriigid kohustatud tegema teabe töötingimuste ja lähetatud töötajate suhtes kohaldatavate kollektiivlepingute kohta tasuta kättesaadavaks ühtse ametliku riikliku veebisaidi vahendusel (artikkel 5). Teave avaldatakse vastuvõtva liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes ning kõige asjakohasemates keeltes, võttes arvesse sealse tööturu nõudmisi.

Suurem halduskoostöö

Direktiiv 2014/67/EL hõlmab ka selgemaid eeskirju halduskoostöö parandamiseks eeskirjade järgimise järelevalve eest vastutavate siseriiklike asutuste vahel, sealhulgas teabe esitamise tähtaegu (artikkel 6). Kui teabevahetuses on püsivaid probleeme või kui pidevalt keeldutakse teabe andmisest, teavitatakse sellest asjakohasel juhul siseturu infosüsteemi (Internal Market Information System, IMI) kaudu komisjoni. Sellisel juhul kohaldatakse IMI määrust. IMI süsteem on elektrooniline vahend, mis võimaldab kiiret ja lihtsat teabevahetust riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste ning ELi, Islandi, Liechtensteini ja Norra vastavate asutuste vahel seoses siseturu õigusnõuetega. Samuti tagatakse direktiiviga, et teenusepakkujate suhtes kohaldatavate eeskirjade eiramise eest ühes liikmesriigis määratud halduskaristusi ja/või trahve saaks jõustada ja sisse nõuda teises liikmesriigis (VI peatükk).

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 96/71/EÜ

10.2.1997

16.12.1999

EÜT L 18, 21.1.1997

Direktiiv 2014/67/EL

17.6.2014

18.6.2016

ELT L 159, 28.5.2014

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, 14.11.2012).

Viimati muudetud: 09.08.2014

Top