Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tööhõivekomitee

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tööhõivekomitee

Tööhõivekomitee annab Euroopa Komisjonile ja Euroopa Liidu Nõukogule nõu Euroopa Liidu riikide vahelise tööhõive- ja tööturupoliitikat hõlmava koostöö edendamise küsimustes.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 11. mai 2015. aasta otsus (EL) 2015/772, millega moodustatakse tööhõivekomitee ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/98/EÜ

KOKKUVÕTE

Tööhõivekomitee annab Euroopa Komisjonile ja Euroopa Liidu Nõukogule nõu Euroopa Liidu riikide vahelise tööhõive- ja tööturupoliitikat hõlmava koostöö edendamise küsimustes.

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsuses sätestatakse tööhõivekomitee ülesanded. Tööhõivekomitee peab aitama kaasa menetlusele, mis viib majanduspoliitika üldsuunisete vastuvõtmiseni, et tagada nimetatud suuniste vastavus tööhõivesuunistele.

Komitee peab vastastikku toetaval viisil aitama kaasa ka Euroopa tööhõivestrateegia, makromajanduspoliitika kooskõlastamise ja majandusreformi vahelisele koostoimele.

Samuti sätestatakse selles eeskirjad komitee liikmelisuse, toimimise ja töörühmade kohta.

PÕHIPUNKTID

Tööhõivekomitee ülesanneteks on:

  • jälgida tööhõive olukorda ja tööhõivepoliitikat ELi riikides;
  • aidata valmistada ette nõukogu menetlusi, et koostada suuniseid, millega ELi riigid peavad oma tööhõivepoliitikas arvestama;
  • esitada arvamusi kas nõukogu või komisjoni nõudmisel või omal algatusel.

Nende ülesannete täitmisel peab komitee ELi poliitika kavandamisel pidama silmas kõrge tööhõivetaseme eesmärki. Samuti peab komitee püüdma:

  • oma volituste piires aidata kaasa kõigile Euroopa poolaasta aspektidele ja andma nende kohta aru nõukogule;
  • kindlustada ELi riikide ja komisjoni vahelist teabe- ja kogemustevahetust.

Komitee võtab igal aastal vastu tööprogrammi ja saadab selle koopia komisjonile.

Iga ELi riik ja komisjon määravad komiteesse kaks liiget. Need liikmed valitakse isikute hulgast, kes on eriti pädevad tööhõive- ja tööturupoliitika valdkonnas. Liikmed valivad esimehe ja neli aseesimeest.

Komisjon pakub komiteele analüütilist ja organisatsioonilist tuge ning määrab ühe liikme sekretäri kohustusi täitma.

Oma ülesannet täites konsulteerib komitee tööturu osapooltega. Seoses sellega loob ta kontakte majanduskasvu- ja tööhõivealasel kolmepoolsel sotsiaaltippkohtumisel esindatud tööturu osapooltega.

Tööhõivekomitee teeb tihedat koostööd sotsiaalkaitsekomitee, majandus- ja rahanduskomitee ning majanduspoliitika komiteega. Sinna hulka võib kuuluda ühisnõupidamiste korraldamine seoses Euroopa poolaastaga.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

15. maist 2015.

TAUST

Euroopa Liidu toimimise lepingus (IX jaotis) on sätestatud kord, mille alusel peavad ELi riigid tegema koostööd koordineeritud tööhõivestrateegia väljatöötamiseks ning eelkõige kvalifitseeritud, koolitatud, kohanemisvõimelise ja majanduslikele muutustele kiiresti reageeriva tööjõu edendamiseks. Nõuandva tööhõivekomitee asutamine on osa sellest.

Otsusega asendatakse eelmine otsus 2000/98/EÜ (millega asutatakse tööhõivekomitee), et kajastada Euroopa poolaasta arengut ja komitee rolli selles protsessis.

Lisateavet vt tööhõivekomitee teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus (EL) 2015/772

15.5.2015

-

ELT L 121, 14.5.2015, lk 12-15

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Soovitus: nõukogu soovitus liikmesriikide ja liidu majanduspoliitika üldsuuniste kohta (COM(2015) 99 (final), 2.3.2015)

Viimati muudetud: 12.08.2015

Top