Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Võitlus naiste ja meeste palgaerinevuse vastu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Võitlus naiste ja meeste palgaerinevuse vastu

KOKKUVÕTE:

Euroopa Komisjoni teatis (KOM(2007) 424 (lõplik)) – võimalused võidelda naiste ja meeste palgaerinevuse vastu

KOKKUVÕTE

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatises uuritakse põhjuseid, miks kiputakse naistele järjekindlalt maksma vähem palka kui meestele, ning pakutakse võimalusi sellise diskrimineerimisega võitlemiseks.

PÕHIPUNKTID

 • Palgaerinevus* võib peegeldada objektiivseid erinevusi, nagu vanus ja kogemused. Teisalt on see seotud ka teatud hulga õiguslike, sotsiaalsete ja majanduslike elementidega, näiteks seoses töö väärtustamisega.
 • Palgaerinevus on keskmisest suurem erasektori ettevõtetes. See suureneb sõltuvalt ettevõtte suurusest, töötaja vanusest ning haridus- ja kvalifikatsioonitasemest.
 • Teatises määratakse kindlaks neli võimalust palgadiskrimineerimise vähendamiseks:
  • olemasolevate Euroopa õigusnormide parem kohaldamine ja teavituskampaaniate kasutamine, et tagada võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte järgimine;
  • kasutada täielikult majanduskasvu ja tööhõive strateegiat „Euroopa 2020”, mille eesmärkide hulka kuulub ka palgalõhe vähendamine;
  • julgustada nii avaliku kui ka erasektori tööandjaid rakendama võrdset palka;
  • vahetama heade tavade näiteid valitsuse kõigil tasanditel.
 • Direktiiviga 2006/54/EÜ nähakse naistele ja meestele ette võrdsed töötingimused, sealhulgas palk.
 • Soovituses 2014/124/EL antakse riikide valitsustele nõu, kuidas võrdse palga põhimõtet paremini rakendada. Suunistes käsitletakse muuhulgas järgmist:
  • töötajate õigus teabele palgatasemete kohta;
  • üle 50 töötajaga ettevõtete korrapärased aruanded keskmise töötasu tasemete kohta;
  • riiklikult korraldatavad palgaauditid üle 250 töötajaga ettevõtetes ja organisatsioonides;
  • uusimad andmed soolise palgalõhe kohta.

TAUST

Naiste ja meeste võrdne kohtlemine kuulub Euroopa Liidu aluspõhimõtete hulka juba Euroopa Liidu rajamise algusest. See on sätestatud Euroopa Liidu lepingus (artiklis 2 ja artikli 3 lõikes 3), Euroopa Liidu toimimise lepingus (artiklites 8 ja 10 ning artikli 157 lõikes 1) ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (artiklis 23) ning see on üks viiest prioriteedist, mis on sätestatud naiste hartas.

PÕHIMÕISTE

* Palgaerinevus mõõdab naiste ja meeste keskmise brutotunnipalga suhtelist vahet majanduses tervikuna.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Võitlus naiste ja meeste palgaerinevuse vastu (KOM(2007) 424 (lõplik), 18.7.2007)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine) (ELT L 204, 26.7.2006, lk 23–36)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 2010–2015 (KOM(2010) 491 (lõplik), 21.9.2010)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Aruanne Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ (meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine)) kohaldamise kohta (COM(2013) 861 final, 6.12.2013)

Komisjoni 7. märtsi 2014. aasta soovitus 2014/124/EL meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte tugevdamise kohta läbipaistvuse suurendamise kaudu (ELT L 69, 8.3.2014, lk 112–116)

Viimati muudetud: 27.01.2016

Top