Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Paindlikkus ja turvalisus – ELi tööturu ajakohastamise olulised elemendid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Paindlikkus ja turvalisus – ELi tööturu ajakohastamise olulised elemendid

KOKKUVÕTE:

Paindlikkuse ja turvalisuse ühised põhimõtted: rohkem paremaid töökohti paindlikkuse ja turvalisuse kaudu – KOM(2007) 359 (lõplik)

KOKKUVÕTE

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatises juhitakse tähelepanu neljale poliitikavaldkonnale, kus nii tööandjatele kui ka töövõtjatele tuleks kasuks paindlikkus ja turvalisus*. Tööandjatele tähendab see paindlikku tööjõudu, töövõtjatele aga annab teatava kaitstuse pikaajalise töötuse eest.

Teatises esitatakse suunised nende kahe eesmärgi saavutamiseks.

PÕHIPUNKTID

Paindlikkuse ja turvalisuse poliitika rakendamiseks on järgmised võimalused:

paindlikud ja usaldusväärsed lepingud, mis põhinevad ajakohastatud tööõigusaktidel ja kollektiivlepingutel;

elukestva õppe võimalused töötajate ümberõppeks ja uutele töökohtadele vastava kvalifikatsiooni omandamiseks;

riiklik poliitika, mis võimaldab ajutistel töötutel uuesti tööd leida;

tänapäevased sotsiaalkindlustussüsteemid, mis pakuvad piisavat sissetulekutuge ja soosivad tööjõu liikuvust.

Paindlikkus ja turvalisus peaks

tagama õiguste ja kohustuste tasakaalu nii tööandjatele, töötajatele, tööotsijatele kui ka valitsusasutustele;

olema kohandatud vastavalt riigi konkreetsetele oludele, eriti tööturule ja töösuhetele;

vähendama tööturul valitsevat lõhet insaiderite ja autsaiderite vahel;

hõlmama ka inimeste töölevõtmist ja töölt vabastamist ettevõtetes ning olema abiks üleminekul teisele tööle;

edendama meeste ja naiste võrdset juurdepääsu tööhõivele;

soodustama valitsusasutuste ning tööturu osapoolte vahelist usaldust ja koostööd;

tagama finantskulude ja hüvede õiglase jaotumise ettevõtete, üksikisikute ning avaliku eelarve vahel.

TAUST

Paindlikkust ja turvalisust nähakse ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegia peamise elemendina, mis aitab ettevõtetel ja töötajatel kohaneda globaliseerumise probleemide ja võimalustega.

PÕHIMÕISTED

* Paindlikkus ja turvalisus – integreeritud strateegia tööturu paindlikkuse ja turvalisuse ühendamiseks. Selle eesmärk on võtta arvesse nii tööandjate kui ka töövõtjate vajadusi.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Paindlikkuse ja turvalisuse ühiste põhimõtete poole: rohkem paremaid töökohti paindlikkuse ja turvalisuse kaudu (KOM(2007) 359 (lõplik), 27.6.2007)

Viimati muudetud: 28.10.2015

Top