Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa ravikindlustuskaart

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa ravikindlustuskaart

KOKKUVÕTE:

otsused Euroopa ravikindlustuskaardi kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSTE EESMÄRK?

Otsustega kehtestatakse standardne Euroopa ravikindlustuskaart. See asendab varem kasutusel olnud vormid E111 ja E111B. Euroopa ravikindlustuskaart võimaldab ajutiselt mõnes teises ELi riigis viibivatel kodanikel kasutada neile osutatud tervishoiuteenuste puhul lihtsustatud tagasimaksmise korda.

PÕHIPUNKTID

Kaardi väljastab tasuta kindlustatud isiku riigi asjaomane asutus, kes otsustab kaardi kehtivusaja.

Kaarti saab kasutada kõigis 28 ELi riigis ning samuti Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis samadel tingimustel nagu asjaomase riigi kodanikud.

Kaardiga tagatakse, et residendile tervishoiuteenust osutavale asutusele makstakse tehtud kulutused tagasi.

Kaardil on kirjas kaardiomaniku nimi, sünnikuupäev ja isiklik identifitseerimisnumber ning samuti kaardiomaniku ravikindlustusorganisatsiooni andmed.

Kui kindlustatud isiku jaoks pole kaart kohe saadaval, võib talle väljastada piiratud kehtivusega ajutise asendustunnistuse.

Kaart on kujundatud vastavalt ühtsele vormingule ja näitajatele, nii et meditsiinitöötajad ja kindlustusettevõtted tunneksid selle hõlpsasti ära.

Kaart ei asenda reisikindlustust ega kata eratervishoiu kulusid.

TAUST

Lisateave: Euroopa ravikindlustuskaart

ÕIGUSAKT

2003/751/EÜ: 18. juuni 2003. aasta otsus nr 189, mille eesmärk on kehtestada Euroopa ravikindlustuskaart, et asendada nõukogu määruste (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 kohaldamiseks vajalikud vormid seoses juurdepääsuga tervishoiuteenustele ajutisel viibimisel teises liikmesriigis kui pädev liikmesriik või elukohariik

2003/752/EÜ: 18. juuni 2003. aasta otsus nr 190 Euroopa ravikindlustuskaardi tehniliste näitajate kohta

2003/753/EÜ: 18. juuni 2003. aasta otsus nr 191 vormide E111 ja E111B asendamise kohta Euroopa ravikindlustuskaardiga

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

2003/751/EÜ: otsus nr 189

18.6.2003

ELT L 276, 27.10.2003, lk 1–3

2003/752/EÜ: otsus nr 190

18.6.2003

ELT L 276, 27.10.2003, lk 4–18

2003/753/EÜ: otsus nr 191

18.6.2003

ELT L 276, 27.10.2003, lk 19–21

Viimati muudetud: 22.09.2015

Top