Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ettevõtete sotsiaalne vastutus ELis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ettevõtete sotsiaalne vastutus ELis

KOKKUVÕTE:

Euroopa muutmine ettevõtete sotsiaalse vastutuse eeskujuks – KOM(2006) 136 (lõplik)

KOKKUVÕTE

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatises sätestatakse ettevõtete sotsiaalset vastutust* käsitlevad prioriteedid ja meetmed, et paremini kasutada ettevõtete potentsiaali säästva arengu ning majanduskasvu ja tööhõive strateegia toetuseks.

Sellest on kasu ettevõtetele, ELi majandusele ja ühiskonnale tervikuna.

PÕHIPUNKTID

Ettevõtete sotsiaalse vastutuse edendamisele on kaasatud väga erinevaid osapooli (nt ametiühingud, investorid, tarbijad ja vabaühendused).

Ettevõtete sotsiaalse vastutuse edendamiseks pöörab Euroopa Komisjon põhitähelepanu järgmisele:

mitut sidusrühma hõlmavate algatuste toetamine;

koostöö ELi riikidega ettevõtete sotsiaalset vastutust käsitleva riikide esindajate kõrgetasemelise rühma kaudu, et mobiliseerida riiklikke ja piirkondlikke vahendeid;

tarbijate teadlikkuse tõstmine nende valikute mõjust;

ettevõtete sotsiaalse vastutuse edendamine väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) hulgas.

Tänu Euroopa Komisjoni poliitikale on ELis tehtud edusamme ettevõtete sotsiaalse vastutuse alal. 2011. aasta teatises antakse ülevaade ettevõtete sotsiaalse vastutuse tänapäevasest tähendusest komisjoni määratluses ning kavandatavatest meetmetest selles valdkonnas aastatel 2011–2014.

ELi strateegia ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas hõlmab järgmist:

ettevõtja sotsiaalse vastutuse nähtavamaks muutmine ja asjaomase hea tava levitamine;

ettevõtluse usaldusväärsuse parandamine ja selle taseme jälgimine;

ettevõtja sotsiaalse vastutuse suurem tunnustamine turul;

sotsiaalse ja keskkonnaalase teabe avalikustamise tavade täiustamine ettevõtetes:

ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtte lõimimine hariduse, koolituse ja teadusuuringute valdkonda;

riikliku poliitika tähtsustamine ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtte rakendamisel ja

ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtte suhtes Euroopas ja mujal maailmas väljatöötatud lähenemisviiside parem kooskõlastamine.

Ettevõtja sotsiaalse vastutuse strateegia hindamiseks alustas komisjon avalikku konsultatsiooni ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta aastatel 2011–2014. Sellega püüti välja selgitada saavutused, puudused ja edaspidised ülesanded.

TAUST

Ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta rohelise raamatu avaldamisest 2001. aastal on Euroopa Komisjon olnud teerajaja riikliku poliitika arendamises, mille abil edendatakse ettevõtete sotsiaalset vastutust.

PÕHIMÕISTE

* Ettevõtete sotsiaalne vastutus – põhimõte, mida rakendades ettevõtted lõimivad sotsiaal- ja keskkonnaküsimused vabatahtlikult oma äritegevusse ning suhetesse sidusrühmadega. Ehkki see peaks toimuma ettevõtjate algatusel, võivad valitsused seda poliitikameetmete ja õigusaktidega toetada.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Majanduskasvu- ja tööhõivepartnerluse rakendamine, muutes Euroopa ettevõtete sotsiaalse vastutuse eeskujuks (KOM(2006) 136 (lõplik), 22.3.2006)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni talituste töödokument ettevõtluse ja inimõiguste alase ÜRO suunisdokumendi rakendamise kohta – hetkeseis (SWD(2015) 144 (final), 14.7.2015)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. ELi uuendatud strateegia aastateks 2011–2014 ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas (KOM(2011) 681 (lõplik), 25.10.2011)

Avalik konsultatsioon ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta, 2014

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused (ELT L 295, 12.11.2010, lk 23–34)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta direktiiv 2014/95/EL, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe ja muu kui finantsteabe avalikustamisega teatavate suurettevõtjate ja kontsernide poolt (ELT L 330, 15.11.2014, lk 1–9)

Viimati muudetud: 09.11.2015

Top