Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sõiduaeg maanteetranspordi sektoris

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sõiduaeg maanteetranspordi sektoris

Määrusega (EÜ) nr 561/2006 kehtestatakse eeskirjad veoauto- ja bussijuhtide sõiduaegade, vaheaegade ja puhkeperioodide kohta, et parandada töötingimusi ja liiklusohutust.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85.

KOKKUVÕTE

Määrus reguleerib kaupade autovedu sõidukitega, mille kogumass on suurem kui 3,5 tonni, ja reisijate maanteevedu sõidukitega, mis on kohandatud rohkem kui üheksa inimese vedamiseks (kaasa arvatud juht).

Seda kohaldatakse sõltumata sõiduki registreerimise riigist autovedude suhtes, mida teostatakse ELis ning ELi liikmesriikide, Šveitsi ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide vahel.

Vanuse alampiir

Sõidukijuhid ja kaasjuhid peavad olema vähemalt 18 aasta vanused, välja arvatud teatavatel asjaoludel, mille puhul praktikat sooritavate kaasjuhtide vanuse alampiir on 16 eluaastat (vt täpsemalt artiklist 5).

Eeskirjad sõiduaegade, vaheaegade ja puhkeperioodide kohta

Nende kohta on üksikasjalikud eeskirjad sätestatud artiklites 6, 7, 8 ja 9. Nendeks on:

  • ööpäevane sõiduaeg kuni 9 tundi, mida võib mitte rohkem kui kaks korda nädalas pikendada 10 tunnini;
  • nädalane sõiduaeg ei tohi ületada 56 tundi;
  • sõiduaeg summeeritult iga kahe järjestikuse nädala kohta ei tohi ületada 90 tundi;
  • pärast 4,5-tunnist sõiduperioodi teeb peab juht tegema vähemalt 45-minutilise katkematu vaheaja, kui ta ei alusta puhkeperioodi;
  • ööpäevane puhkeperiood kestusega vähemalt 11 tundi, mille asemel võib piirduda üheksa tunniga, aga mitte rohkem kui kolmel korral nädalas;
  • üks regulaarne iganädalane puhkeperiood kestusega vähemalt 45 tundi ja üks lühendatud iganädalane puhkeperiood kestusega vähemalt 24 tundi.

Sõidumeerik

Määrust (EÜ) nr 561/2006 muudetakse uue õigusaktiga, määrusega (EL) nr 165/2014. Selles sätestatakse sõidumeeriku konstruktsiooni, paigalduse ja kasutamise nõuded. Sõidumeerik tuleb paigaldada käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvatele sõidukitele.

Sõidumeerik on seade, mis mõõdab sõiduaega, vaheaegasid ja puhkeperioode, valmisolekuaega ning sõidukijuhi poolt tehtavaid muid töid. Sõidumeeriku eesmärk on:

  • kontrollida, et sõidukijuhid täidaksid kehtivaid eeskirju;
  • jälgida elukutseliste sõidukijuhtide sõiduaega, et vältida üleväsimust;
  • tagada õiglane konkurents ja liiklusohutus.

Uue õigusaktiga võetakse kasutusele nutikas sõidumeerik, mis tööle hakates salvestab automaatselt satelliitpositsioneerimise abil. See peaks parandama eeskirjade täitmist ning võimaldama pettuse või väärkasutuse varajast avastamist.

Uutele sõidukitele, mille mass on suurem kui 3,5 tonni (kaubaveo korral) ja mahutab koos juhiga rohkem kui üheksa inimest (reisijateveo korral), tuleb kohustuslikus korras paigaldada digitaalne sõidumeerik.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 561/2006

11.4.2007, välja arvatud artikli 10 lõige 5, artikli 26 lõiked 3 ja 4 ning artikkel 27, mis jõustuvad 1.5.2006

-

ELT L 102, 11.4.2006

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1073/2009

4.12.2009, välja arvatud osaline kohaldamine, vt artikkel 31

-

ELT L 300, 14.11.2009

Määrus (EL) nr 165/2014

1.3.2014, välja arvatud artiklis 48 loetletud erandid

-

ELT L 60, 28.2.2014

Viimati muudetud: 10.06.2014

Top