Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kodanikualgatus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kodanikualgatus

Euroopa Liidu kodanikel on algatusõigus, mille kohaselt nad võivad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama õigusakti ettepanekuid tema pädevuses olevates valdkondades. See on riikidevahelise osalusdemokraatia esimene näide.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta.

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidu kodanikel on algatusõigus, mille kohaselt nad võivad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama õigusakti ettepanekuid tema pädevuses olevates valdkondades. See on riikidevahelise osalusdemokraatia esimene näide.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse kodanikualgatust reguleerivad eeskirjad ja protseduurid.

PÕHIPUNKTID

Piisavalt laiapõhjalise toetuse tagamiseks peab kodanikualgatust toetama miljon kodanikku vähemalt veerandist ELi riikidest ehk praeguse seisuga seitsmest riigist. Samuti kehtib igast sellisest liikmesriigist pärinevate allakirjutanute miinimumarvu nõue. See arv peab olema üldjoontes proportsionaalne riigi rahvaarvuga (kahanev proportsionaalsus).

Kodanikualgatuse korraldamine

Algatuse tegemiseks peavad kodanikud moodustama kodanike komitee, mis koosneb vähemalt seitsmest liikmest, kelle hulgas on vähemalt seitsme ELi riigi elanikke. Kõigil peab olema vanuse poolest õigus hääletada Euroopa Parlamendi valimistel. Algatus tuleb registreerida Euroopa Komisjoni veebilehel. Kui määruses sätestatud registreerimiskriteeriumid on täidetud, kinnitab komisjon registreerimise ja korraldajatel on allkirjade (toetusavalduste) kogumiseks aega üks aasta.

Kodanikualgatuse allkirjastamine

Sama hääletusõigusliku vanuse nõuet kohaldatakse isikute suhtes, kes annavad oma allkirja toetusavaldusele. Toetusavaldusi saab täita paberil või veebis, kui korraldajad kasutavad veebipõhist toetusavalduste kogumise süsteemi.

Miljon allkirja on koos. Mis saab edasi?

Komisjonil on algatuse läbivaatamiseks aega kolm kuud. Selle aja jooksul kohtub komisjon korraldajatega, kellel on ühtlasi võimalus tutvustada kodanikualgatust avalikul kuulamisel Euroopa Parlamendis. Komisjon esitab ametliku vastuse, milles selgitab oma kavatsusi ja põhjendab otsust. Ta ei ole kohustatud tegema ettepanekut õigusaktiks.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse 1. aprillist 2012.

Lisateavet leiate Euroopa kodanikualgatuse teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 211/2011

31.3.2011

1.4.2012

ELT L 65, 11.3.2011, lk 1-22

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 25. jaanuari 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 268/2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) I lisa (ELT L 89, 27.3.2012, lk 1-2).

Komisjoni 11. juuli 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 887/2013, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) II ja III lisa (ELT L 247, 18.9.2013, lk 11-19).

Komisjoni teatis Euroopa kodanikualgatuse „Vesi ja kanalisatsioon on inimõigus! Vesi on avalik hüve, mitte kaup!” kohta (COM(2014) 177 (final), 19.3.2014).

Komisjoni 12. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 531/2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) I lisa (ELT L 148, 20.5.2014, lk 52-53).

Komisjoni 11. juuli 2013. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 887/2013 (millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) II ja III lisa) parandus (ELT L 235, 8.8.2014, lk 19).

Komisjoni 31. märtsi 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 2015/1070, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) III, V ja VII lisa (ELT L 178, 8.7.2015, lk 1-11).

Komisjoni teatis Euroopa kodanikualgatuse „Üks meist” kohta (COM(2014) 355 (final), 28.5.2014).

Viimati muudetud: 08.07.2015

Top