Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi rahvusvahelised konventsioonid ja lepingud

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi rahvusvahelised konventsioonid ja lepingud

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 216

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 207

MIDA ON ELI ALLKIRJASTATUD KONVENTSIOONIDE JA KOKKULEPETE KOHTA ÖELDUD ELI ALUSLEPINGUTES?

  • Rahvusvahelised konventsioonid ja lepingud on koos ühepoolsete aktidega (st määrused, direktiivid, otsused, arvamused ja soovitused) ELi teisesed õigusaktid.
  • Need on rahvusvahelise avaliku õiguse alusel sõlmitud lepped, millega tekivad lepingupooltele kokkulepitud õigused ja kohustused.
  • Erinevalt ühepoolsetest aktidest ei sünni konventsioonid ja lepingud seadusandliku menetluse tulemusel ega mõne institutsiooni tahtest.

PÕHIPUNKTID

Rahvusvahelised lepingud (konventsioonid, lepped)

Rahvusvahelise lepingu sõlmivad ühelt poolt EL ja teiselt poolt rahvusvahelise avaliku õiguse alusel tegutsev isik, näiteks mõni riik või rahvusvaheline organisatsioon. Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklis 216 on nimetatud juhud, mille puhul ELil on õigus selliseid lepinguid sõlmida. Kui lepingu osas on läbi räägitud ja see on allkirjastatud, võib see teemast olenevalt vajada veel ratifitseerimist teisese õigusaktiga.

Rahvusvaheliste lepingute vastuvõtmine on kogu ELis kohustuslik. Õigusjõu poolest on need ühepoolsete teiseste õigusaktide suhtes ülimuslikud ja seetõttu peavad nimetatud aktid olema lepingutega kooskõlas.

Peale selle reguleerib ELTLi artikkel 207 ELi kaubanduspoliitikat, mis on üks peamisi ELi pädevusvaldkondi ja mängib keskset rolli liidu suhetes ülejäänud maailmaga.

Rahvusvaheliste lepingute näiteid:

Kui lepingu teema ei kuulu ELi ainupädevusse, peavad ka ELi riigid lepingu allkirjastama. Selliseid lepinguid nimetatakse segalepinguteks. See tähendab, et lisaks ELile sõlmivad kolmandate riikidega lepingu ka ELi riigid. Segaleping võib eeldada veel seda, et vastu tuleb võtta ELi siseõigusakt, millega jagatakse kohustused ELi riikide ja ELi vahel.

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 216 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 144)

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 207 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 140–141)

Viimati muudetud: 16.08.2016

Top