Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Ülemkogu: kodukord

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Ülemkogu: kodukord

KOKKUVÕTE:

Euroopa Ülemkogu otsus 2009/882/EL, millega võetakse vastu Euroopa Ülemkogu kodukord

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

 • Sellega kehtestatakse Euroopa Ülemkogu töökorralduse eeskirjad ja kord.
 • Nende hulka kuuluvad:
  • eesistuja ja peasekretariaadi ülesanded,
  • koosolekute ettevalmistamine,
  • hääletamine ja
  • otsuste avaldamine.

PÕHIPUNKTID

 • Euroopa Ülemkogu kohtumised toimuvad Brüsselis kaks korda poole aasta jooksul, iga kord maksimaalselt kaks päeva. Vajaduse korral võidakse kokku kutsuda lisakohtumisi.
 • Euroopa Ülemkogu koosseis:
 • Ülemkogu tööst võtab veel osa liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.
 • Euroopa Ülemkogu kohtumisel on riikide ja Euroopa Komisjoni delegatsioonide maksimaalne lubatud suurus kakskümmend inimest.
 • Otsused tehakse põhimõtteliselt konsensuse alusel, ehkki aluslepingutes ettenähtud juhtudel võib toimuda ka hääletus.
 • Euroopa Ülemkogu võib hääletustulemused ja nende kohta käivad riikide avaldused avalikustada.
 • Euroopa Ülemkogu kohtumised ei ole avalikud.
 • Kohtumise protokollis loetletakse esitatud dokumendid, heakskiidetud järeldused, tehtud otsused ja avaldused, mille kandmist protokolli on nõudnud ELi riigipea.
 • Euroopa Ülemkogu otsused avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas, kui otsustel ei ole adressaati.
 • Euroopa Ülemkogu eesistuja tagab ülemkogu töö ettevalmistamise ja järjepidevuse.
 • Üldasjade nõukogu, mis koosneb riikide välisministritest, valmistab ette kohtumise päevakorrapunktid ja tagab hiljem vajaliku järelevalve.
 • Üldasjade nõukogu vaatab selgitustega päevakorra kavandi läbi vähemalt neli nädalat enne Euroopa Ülemkogu kohtumist. Kohtumise lõplikud ettevalmistused peavad olema tehtud vähemalt viis päeva enne ELi riigipeade kogunemist.
 • Euroopa Ülemkogu võib paluda pöördumisega esineda Euroopa Parlamendi presidendil.
 • Euroopa Ülemkogu eesistuja esitab pärast iga kohtumist Euroopa Parlamendile aruande.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsus jõustus 1. detsembril 2009.

TAUST

Lissaboni lepinguga, mis jõustus 1. detsembril 2009, asutati Euroopa Ülemkogu kui eraldi eesistujaga täieõiguslik ELi institutsioon. Euroopa Ülemkogu ülesanne on suunata ELi poliitikat ja määrata kindlaks liidu prioriteedid.

ÕIGUSAKT

Euroopa Ülemkogu 1. detsembri 2009. aasta otsus 2009/882/EL, millega võetakse vastu Euroopa Ülemkogu kodukord (ELT L 315, 2.12.2009, lk 51)

Viimati muudetud: 15.02.2016

Top