Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Komisjon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Komisjon

KOKKUVÕTE

SISSEJUHATUS

Lissaboni lepinguga on kinnitatatud komisjoni olulised ülesanded, mis on seotud tema algatusõiguse, täidesaatvate, kontrolli- ja esindusülesannetega. Osa tehtud muudatustest puudutab eelkõige komisjoni koosseisu. Varasemate muutmislepingute vaimus on tugevdatud komisjoni presidendi rolli ja volitusi. Üks peamistest uuendustest on Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoha loomine. Muu hulgas on Lissaboni lepinguga üritatud vähendada volinike arvu, kuid Euroopa Ülemkogu ei ole avaldanud soovi selle sätte rakendamiseks praktikas.

KOOSSEIS

Lissaboni lepinguga kehtestatud põhimõtte kohaselt peaks komisjoni koosseisu kuuluma liikmesriikide arvust kolmandiku võrra vähem volinikke ning liikmed tuleks valida võrdse kohtlemise põhimõttele toetuva rotatsioonisüsteemi alusel.

Tuginedes lepingus nimetatud vabastusele, otsustas Euroopa Ülemkogu 2013. aasta maikuus ühehäälselt säilitada liikmesriikidega võrdse arvu volinikke (sealhulgas president ja Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja). Nõukogu vaatab käesoleva otsuse enne komisjoni uue koosseisu kinnitamist hiljemalt 1. novembril 2014 läbi, arvestades selle mõju komisjoni töökorraldusele.

Lissaboni lepinguga loodi komisjonis ka üks uus ametikoht: Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, kelle ülesanne on juhtida liidu välispoliitikat. Ta juhib välisasjade nõukogu ja Euroopa välisteenistuse tööd ning on ka üks komisjoni asepresidentidest. Kõrge esindaja nimetab ametisse kvalifitseeritud häälteenamusega Euroopa Ülemkogu kokkuleppel komisjoni presidendiga. Koos komisjoni presidendi ja teiste komisjoni liikmetega tuleb ta heaks kiita parlamendi hääletusel.

PRESIDENDI ROLL

Amsterdami ja Nice'i lepinguga suurendati oluliselt komisjoni presidendi volitusi. President peab määratlema kolleegiumi poliitikasuunad, ent otsustama ka komisjoni sisekorralduse üle. Seega määrab president erinevatele volinikele ülesanded ja võib neid oma ametiajal muuta. Ta nimetab komisjoni liikmete seast asepresidendid, välja arvatud Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Alates Lissaboni lepingu jõustumisest võib ta samuti kohustada volinikku oma ülesannetest loobuma, ilma et peaks selleks taotlema kolleegiumi heakskiitu.

AMETISSE NIMETAMISE KORD

Komisjoni presidendi kandidatuuri esitab kvalifitseeritud häälteenamusega Euroopa Ülemkogu ning seejärel Euroopa Parlament. Siiski on Lissaboni leping uuenduslik, luues vahetu seose Euroopa Parlamendi valimiste tulemuste ja komisjoni presidendi kandidaadi valiku vahel. Edaspidi peab Euroopa Ülemkogu võtma arvesse parlamendi tulemusi, kui ta nimetab isiku, kelle ta komisjoni presidendi ametisse nimetada kavatseb. See muudatus suurendab parlamendi kaalu presidendi ametissenimetamisel. Sel eesmärgil ning seoses Euroopa 2014. aasta valimistega on komisjon soovitanud Euroopa poliitilistel parteidel nimetada oma kandidaadi komisjoni presidendi kohale, et kasvatada valimiste poliitilist tähtsust.

Seejärel kinnitab nõukogu ühisel kokkuleppel valitud presidendiga nimekirja isikutest, kelle kandidatuuri ta esitab komisjoni liikmete kohale, välja arvatud välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Komisjoni liikmed valitakse vastavalt nende pädevusele ja sõltumatusele. Lissaboni lepinguga lisatakse nende Euroopa ees võetud kohustustega seoses üks uus kriteerium. Kogu kolleegiumi koosseis kinnitatakse Euroopa Parlamendi hääletusel.

KOONDTABEL

Alusleping

Artiklid

Teema

ELi leping

17

Komisjoni roll ja koosseis; komisjoni presidendi ametisse nimetamine ja volitused

Euroopa Liidu leping

18

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametisse nimetamine ja volitused

ELi toimimise leping

244 -250

Komisjoni töökorraldus

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Ülemkogu otsus, 22. mai 2013, Euroopa Komisjoni liikmete arvu kohta [ 2013/272/EL - Euroopa Liidu Teataja L 165, 18.10.2013].

Viimati muudetud: 09.04.2014

Top