Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toiduvarustuskindluse parandamiseks antav humanitaarabi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toiduvarustuskindluse parandamiseks antav humanitaarabi

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Komisjoni teatis (KOM(2010) 126 (lõplik)) – toiduvarustuskindluse parandamiseks antav humanitaarabi

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Käesolevas Euroopa Komisjoni teatises määratletakse strateegiline raamistik ELi toiduabi andmiseks humanitaarkriisi* korral.

See esitatakse koos komisjoni teise teatisega, mis käsitleb toiduga kindlustatust ja arengut.

PÕHIPUNKTID

PEAMISED EESMÄRGID

Toiduvarustuskindluse parandamiseks antava ELi humanitaarabi* eesmärk on tagada piisava, turvalise ja täisväärtusliku toidu tarbimine enne humanitaarkriisi, kriisi ajal ja pärast kriisi, et vältida suremust, akuutset alatoitlust või kahjulikke toimetulekumooduseid (nt kui haavatavad isikud müüvad oma vara või satuvad võlgadesse).

Konkreetsed eesmärgid on:

 • 1.

  tagada humanitaarkriisi korral inimestele piisava, turvalise ja täisväärtusliku toidu kättesaadavus, juurdepääs sellisele toidule ning sellise toidu tarbimine;

 • 2.

  kaitsta ja taastada elatisallikad, et parandada haavatavate elanikerühmade vastupanuvõimet tulevastele vapustustele;

 • 3.

  suurendada rahvusvahelise humanitaarabisüsteemi suutlikkust toiduabi andmisel.

See hõlmab järgmist:

 • toiduabi andmine raha, vautšerite, toiduainete ning muude esmatarbekaupade või teenuste, oskuste ja teadmiste kujul;
 • täiendavad meetmed, nagu juurdepääs kütusele, veele ja hügieenivõimalustele;
 • põhiliste elatusvahendite taastamine, näiteks seemnete kättesaadavaks tegemine talunikele;
 • abi alatoitluse vältimisel ja ravimisel; ning
 • võimekuse parandamine tõhustatud ja uuenduslike lähenemisviiside, vahendite ja koolituse abil.

Kõige asjakohasemate abi- ja üleminekumeetmete (st kas sularahapõhine või mitterahaline) valikul tuleb lähtuda olukorrast. Samuti tuleb meetmeid korrapäraselt läbi vaadata.

PÕHIMÕTTED

Kooskõlas humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensusega peavad toiduvarustuskindluse parandamiseks antava humanitaarabi meetmed:

 • austama järgmisi keskseid humanitaarpõhimõtteid:
  • inimlikkus,
  • neutraalsus,
  • erapooletus ja
  • sõltumatus;
 • olema vajaduste- ja tulemustepõhised, paindlikud, tõhusad ja ohutud;
 • olema kooskõlastatud teiste abiandjatega ja toiduga kindlustatuse parandamise meetmetega, et:
  • tagada häda- ja arenguvajaduste optimaalne rahuldamine ning
  • suurendada säästliku ja püsiva mõju võimalusi ning toidukriisi ohvrite vastupanuvõimet.

Abimeetmed

EL annab toiduvarustuskindluse parandamiseks humanitaarabi tavaliselt järgmistel juhtudel:

 • toidupuuduse tõttu on saavutatud või prognooside põhjal saavutatakse ohtlikult kõrge suremuskordaja või akuutne alatoitlus;
 • elanikkonda ähvardab tõsine oht või äärmuslikud kannatused, mis on põhjustatud elatusvahendite puudumisest või halbade toimetulekustrateegiate kasutamisest kriisi puhul (nt tootmisvahendite müük, elukohast lahkumine või ebaturvalised toimetulekumoodused).

Siiski võib toiduabi anda kohe pärast kriisi puhkemist, ootamata tõsise ohu tekkimist.

Toiduvarustuskindluse parandamiseks mõeldud humanitaarabi ei tohiks üldjuhul kasutada püsiva toidupuuduse* kõrvaldamisel, välja arvatud juhul, kui:

 • olukorraga kaasneb ilmne ja väga tõsine humanitaaroht;
 • teised osalised ei saa tegutseda;
 • meede võib anda lühikese ajaga positiivseid tulemusi.

Ohutu, piisav ja kohalik toit

Inimestel peaks olema juurdepääs turvalisele ja tasakaalustatud toidule, mida on piisavalt ning mis on kvaliteetne. Pakutava toidu liik peab võimaluse korral olema kooskõlas kohalike toitumiseelistustega.

TAUST

ÜRO viimase nälga käsitleva aruande (Toiduvarudega seotud ebakindlus maailmas 2015. aastal) kohaselt on kogu maailmas näljas ligikaudu 795 miljonit inimest – ehk umbes üks inimene üheksast. Kui 1990. aastal seisis toidukriisiga silmitsi 12 Aafrika riiki, siis 2015. aastal 24 ehk kaks korda rohkem. 2014. aastal eraldas ainuüksi komisjon humanitaarabi rahastamise raames toiduabiks 349 miljonit eurot.

Lisateave:

 • Toiduabi (Euroopa Komisjoni veebileht)

* PÕHIMÕISTED

Humanitaarkriis: sündmus, mis kujutab tõsist ohtu inimeste tervisele, julgeolekule, turvalisusele või heaolule. Humanitaarkriis võib tuleneda loodus- või inimtegevusest põhjustatud katastroofidest ning võib olla kiire või aeglase kuluga ja lühi- või pikemaajaline.

Toiduvarustuskindluse parandamiseks antav humanitaarabi: humanitaarkriisi ohvritele antav toiduabi

Püsiv toiduga kindlustamatus: alaline või perioodiline (hooajaline) püsiv võimetus tarbida piisavalt toitaineid

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Toiduvarustuskindluse parandamiseks antav humanitaarabi (KOM(2010) 126 (lõplik), 31.3.2010)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni talituste töödokument, mis kuulub järgmise dokumendi juurde. Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Toiduvarustuskindluse parandamiseks antav humanitaarabi (SEK(2010) 374 (lõplik), 31.3.2010)

Viimati muudetud: 18.07.2016

Top