Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Põllumajanduslike majapidamiste tulud ja majandustegevus ELi statistikas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Põllumajanduslike majapidamiste tulud ja majandustegevus ELi statistikas

Põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrk võimaldab Euroopa Komisjonil koguda andmeid Euroopa Liidu põllumajanduslike majapidamiste tulude ja majandustegevuse kohta, et teha teadlikke otsuseid ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kujundamisel.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1217/2009, millega luuakse Euroopa Ühenduse põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk

KOKKUVÕTE

Teistele institutsioonidele ja üldsusele põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu andmetel põhinevatele iga-aastastele analüüsiaruannetele lihtsa ja mugava juurdepääsu tagamiseks avaldatakse valitud sektoreid käsitlevad aruanded selleks ettenähtud veebilehel.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega sätestatakse põllumajandusliku raamatupidamise võrreldavate andmete kogumise eeskirjad kogu ELis. Neid andmeid kasutatakse põllumajanduslike majapidamiste tulude iga-aastaseks kindlaksmääramiseks ja nende majandustegevuse analüüsimiseks. Andmeid kogutakse igal aastal enam kui 80 000 põllumajanduslikust majapidamisest koosneva valimi põhjal.

Raamatupidamisandmete kogumise protsess

ELi riigid vastutavad vaatluste eest oma territooriumil. Iga ELi riik peab määrama kontaktasutuse, mis korraldab erinevatest allikatest (nt põllumajanduslikest majapidamistest, raamatupidamisbüroodest) andmete kogumist ning edastab need elektroonselt komisjonile.

Riikliku komitee ülesanne on valida aruandvad majapidamised (st vaatluses osalevad majapidamised). Kui ELi riigil on mitu piirkonda, võib riiklik komitee luua piirkondlikud komiteed.

Põllumajandusaruanne

Iga aruandev majapidamine esitab küsimustiku kujul täidetava põllumajandusaruande. Kogutavad ja komisjonile esitatavad andmed on kõigis ELi riikides identsed, sõltumata raamatupidamistavadest ja andmete kogumisprotsessi korraldusest.

PÕHIPUNKTID

Määrusega (EL) nr 1318/2013 muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1217/2009 (põllumajanduslikku raamatupidamise andmevõrku käsitlev peamine õigusakt) ning sätestatakse andmevõrgu eeskirjades mõningaid muudatusi.

Kõnealuse määrusega antakse komisjonile volitused võtta vastu delegeeritud ja rakendusakte. Delegeeritud volituste raames antakse komisjonile õigus

  • muuta ELi riikide piirkondade loetelu (osal ELi riikidel on ainult üks piirkond, kuid eelkõige suuremate ELi riikide territoorium on jagatud väiksemateks osadeks ehk piirkondadeks);
  • kehtestada aruandvate majapidamiste majandusliku suuruse ja aruandvate majapidamiste valimiplaani kindlaksmääramise eeskirjad;
  • määratleda põllumajanduslike majapidamiste põhikategooriatesse liigitamine;
  • täpsustada kogutavate raamatupidamisandmete peamised rühmad ning võtta vastu andmekogumise üldeeskirjad.

Nende delegeeritud volituste alusel sätestatakse komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 1198/2014 eeskirjad, millega täiendatakse määrust (EÜ) nr 1217/2009 (nt põllumajandustootmisviiside vaheline vastavus ja kogutavate raamatupidamisandmete põhirühmad).

Rakendusvolituste osas sätestatakse komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 2015/220 nõukogu määruse (EÜ) nr 1217/2009 rakendamise eeskirjad. Need hõlmavad iga põllumajandusaruandega kogutavate raamatupidamisandmete rühma üksikasjalikku kirjeldust ja igas riigis kohaldatavaid künniseid.

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1217/2009 ei tohi andmeid avaldada ega kasutada muudel kui ühise põllumajanduspoliitika vajaduste täitmise eesmärkidel. Näiteks ei saa ametiasutused kasutada neid andmeid maksustamise eesmärkidel ega muude nõuete täitmise jälgimiseks.

Määruses nähakse ette, et komisjoni abistab põllumajandusliku raamatupidamise andmesidevõrgu komitee, mis koosneb kõigi ELi riikide esindajatest.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus (EÜ) nr 1217/2009 jõustus jaanuaris 2010 ja määrusega (EL) nr 1318/2013 sätestatud muudatust kohaldatakse 1. jaanuarist 2014.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1217/2009

4.1.2010

-

ELT L 328, 15.12.2009, lk 27-38

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1318/2013

20.12.2013

-

ELT L 340, 17.12.2013, lk 1-6

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 1. augusti 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1198/2014, millega täiendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1217/2009, millega luuakse Euroopa Liidu põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk (ELT L 321, 7.11.2014, lk 2-6)

Komisjoni 3. veebruari 2015. aasta rakendusmäärus (EL) nr 2015/220, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1217/2009 (millega luuakse Euroopa Liidu põllumajanduslike majapidamiste tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk) rakenduseeskirjad (ELT L 46, 19.2.2015, lk 1-106)

Viimati muudetud: 02.09.2015

Top