Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi kodakondsus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi kodakondsus

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 20

Euroopa Liidu lepingu artikkel 9

KOKKUVÕTE

MIS ON ELI KODAKONDSUS?

Iga isik, kellel on mõne ELi riigi kodakondsus, on automaatselt ELi kodanik. See põhimõte on sätestatud ELi aluslepingutes ja on Euroopa identiteedi arendamisel peamine tegur. ELi kodakondsus ei asenda liikmesriigi kodakondsust, vaid täiendab seda, andes inimestele eriõigusi.

PÕHIPUNKTID

ELi kodakondsus annab inimestele õiguse

reisida ja elada kõikjal Euroopa Liidus;

hääletada ja kandideerida Euroopa ja elukohajärgse riigi kohalikel valimistel;

saada diplomaatilist kaitset ja konsulaarabi igalt teiselt ELi riigilt kõikjal maailmas;

pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole igas ELi pädevusse kuuluvas küsimuses;

pöörduda Euroopa Ombudsmani poole seoses ELi institutsioonide tegevuses ilmnenud haldusomavoliga;

pöörduda ELi institutsioonide poole ühes ELi ametlikus keeles ja saada vastus samas keeles;

pääseda teatud tingimustel juurde Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja nõukogu dokumentidele;

osaleda avalikel katsetel, et asuda tööle ELi avalikku teenistusse.

Lissaboni leping näeb täiendava üldsuse kaasamise vormina ette kodanikualgatuse. See annab ühele miljonile märkimisväärsest arvust ELi riikidest pärit kodanikule võimaluse kutsuda komisjoni üles esitama seadusandliku ettepaneku ELi pädevusse kuuluvates valdkondades.

TAUST

ELi kodakondsus on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 20 ja Euroopa Liidu lepingu artikliga 9.

Viimati muudetud: 14.01.2016

Top